Uwwet.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Door gebruik te maken van deze website, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt.
» Niet akkoord

Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

rechten en plichten inzake overeenkomsten
arbeidsomstandigheden

Arbeids- en rusttijden - Arbeidsmiddelen - Arbozorg Beschermingsmiddelen - Definities - Fysieke belasting - Fysische factoren - Gevaarlijke stoffen - Inrichting arbeidsplaatsen Medezeggenschapsaspecten - Santies - Specifieke werkzaamheden - Toezicht - Verbod kinderarbeid - Vrijstellingen
» meer informatie arbeidsomstandigheden

rechten en plichten inzake bedrijven
bedrijven

Aansprakelijkheid voor produkten - Akte of verklaring van geen bezwaar - Besloten vennootschap (B.V.) - CAO - Collectief ontslag - Coöperaties Diensten - Faillissement - Fusie en splitsing - Geschillen - Handelsnaam - Handelsregister - Huur Jaarrekening en jaarverslag - Koop - Maatschap - Naamloze vennootschap (N.V.) Octrooi - Ondernemingsraad Schuldsaneringsregeling natuurlijke personen - Stichting Surséance (uitstel) van betaling - Vereniging
» meer informatie bedrijven

rechten en plichten inzake bestuursorganen en besluiten
bestuursorganen en besluiten

Verkeer tussen burgers en bestuursorganen - Algemene bepalingen over besluiten - Beleidsregel - Beschikking Bestuurlijke boete - Bijzondere bepalingen over besluiten Subsidies - Handhaving - Herziening - Bezwaar en beroep Beroep bij de rechtbank - Voorlopige voorziening Klachtbehandeling door een bestuursorgaan - Klachtbehandeling door een ombudsman - Mandaat - Delegatie - Attributie
Toezicht op de bestuursorganen

» meer informatie bestuursorganen en besluiten

rechten en plichten inzake overeenkomsten
discriminatie

Commissie Gelijke Behandeling - Discriminatie op grond van handicap of chronische ziekte - Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of een andere grond - Onderscheid tussen mannen en vrouwen bij het aangaan van de arbeids- overeenkomst, het verstrekken van onderricht aan de werknemer, in de arbeidsvoorwaarden, bij de arbeidsomstandigheden bij de bevordering en bij de opzegging van de arbeidsovereenkomst
» meer informatie discriminatie

> Naar boven

rechten en plichten inzake overeenkomsten
drank en horeca

Begrippen - Bepalingen (algemene) - Bepalingen (bijzondere)
Bepalingen (overige) - Gemeente - Vergunningen - Ontheffing
Toezicht - Bestuurlijke boete - Strafrecht

» meer informatie drank en horeca

rechten en plichten inzake overeenkomsten
grondrechten

Bescherming leefmilieu - Bevordering volksgezondheid
Bevordering werkgelegenheid door overheid - Briefgeheim
Eerbiediging persoonlijke levenssfeer
Gelijkheidsbeginsel - Het recht tot vereniging - Het recht tot vergadering en betoging - Kiesrecht - Recht op onderwijs
Toegang tot de rechter - Vrijheid niet ontnemen - Vrijheid van godsdienst - Vrijheid van meningsuiting - Rechtsbijstand
» meer informatie grondrechten

rechten en plichten inzake overeenkomsten
huisvesting

Beroep - Bescherming woningzoekenden
Huisvestingsvergunning - Splitsing - Toewijzing van woonruimte
Toezicht - Woonruimtevoorraad
» meer informatie huisvesting

rechten en plichten inzake overeenkomsten
intellectuele eigendom

Beschermingscertificaten - Computerprogramma - Duur auteursrecht - Filmrechten - Geschil over octrooi Octrooiaanvragen - Rechtgevolgen van het octrooi - Vernietiging en opeising octrooi - Volgrechten
» meer informatie intellectuele eigendom

> Naar boven

rechten en plichten inzake overeenkomsten
internationaal recht

Adoptie - Algemeen - Alimentatie - Afstamming - Bescherming kinderen - Burgerrechten en politieke rechten - Corporaties Discriminatie vrouwen - Doodstraf 1 - Doodstraf 2
Economische, sociale en culturele rechten - Erfrecht - Foltering, onmenselijke behandeling of vernederde behandeling of bestraffing - Geregistreerd partnerschap - Goederenrecht Huwelijk - Naam - Ontvoering kinderen - Overeenkomst Rassendiscriminatie - Rechten kind - Uitleveren Vertegenwoordiging - Vluchtelingen
» meer informatie internationaal recht

rechten en plichten inzake overeenkomsten
juridische professionals

Beroepsorganisatie voor gerechtsdeurwaarders - Bevoegdheden en verplichtingen advocaat - Bevoegdheden gerechtsdeurwaarder - Bevoegdheid notaris - Inschrijving en beëdiging advocaat - Opleiding en stage advocaat
Schorsing en ontslag gerechtsdeurwaarder - Tuchtrechtspraak inzake advocaat - Tuchtrechtspraak inzake gerechtsdeurwaarder Tuchtrechtspraak inzake notaris - Uitoefening notarisambt
Verplichtingen gerechtsdeurwaarder

» meer informatie juridische professionals

rechten en plichten inzake overeenkomsten
misdrijven en overtredingen

Afpersing en bedreiging - Ambtsmisdrijven - Deelneming
Diefstal en stroperij - Jeugdige personen - Koninklijke waardigheid - Maatregelen - Meineed - Mishandeling - Moord en doodslag - Openbaar gezag - Openbare orde - Persoonlijke vrijheid - Opium - Poging en voorbereiding - Straffen - Uitsluiting van strafbaarheid - Veiligheid van de staat - Verduistering
Verhoging van strafbaarheid - Vermindering van straf - Vernieling of beschadiging - Witwassen - Zeden
» meer informatie misdrijven en overtredingen

rechten en plichten inzake overeenkomsten
milieu

Coordinatie - Milieukwaliteitseisen - Milieueffectrapportage
Milieuzonering - Nederlandse emissieautoriteit - Inrichtingen
Internationale zaken - Plannen - Stoffen en produkten
Afvalstoffen - Geluid - Keuringen - Vergunningen en ontheffingen
Emissierechten - Handhaving - Openbaarheid milieu-informatie
Rechtsbescherming - Verslag-, registratie- en meetverplichtingen
» meer informatie milieu

> Naar boven

rechten en plichten inzake overeenkomsten
omgeving en ruimtelijke ordening

Aanvraag omgevingsvergunning - Bestemmingsplannen
Bevoegd gezag - Handhaving - Inhoud omgevingsvergunning
Omgevingsvergunning - Ontheffing - Structuurvisies
Voorbereidingsprocedure
» meer informatie omgeving en ruimtelijke ordening

rechten en plichten inzake overeenkomsten
overeenkomsten

Aanneming van werk - Algemeen - Algemene voorwaarden
Arbeidsovereenkomst - Bewaren - Betalingstransactie - Borgtocht
Bruikleen - Financiëlezekerheidsovereenkomst
Gevolgen (rechtsgevolgen) - Huur - Kansovereenkomst - Koop
Koop en verkoop op afbetaling - Lijfrente - Maatschap - Opdracht
Pacht - Prijsaanduiding producten - Reizen - Ruil - Schenking
Totstandkoming - Vaststellingsovereenkomst - Verbruikleen
Verzekering - Wederkerig
» meer informatie overeenkomsten

Vragen ? Bel kosteloos: 033 286 65 05
voor direct een jurist aan de lijn !

rechten en plichten inzake de overheid of overheden
overheid

Bestuursorgaan - Burgemeester - College van burgemeester en wethouders (B & W) - Commissaris van de Koning - Eerste Kamer - Gedeputeerde staten - Gemeente - Gemeentebestuur (bevoegdheden) - Gemeente (financien) - Gemeente (toezicht)
Gemeenteraad - Koning - Ministerraad - Nationale Ombudsman
Parlementaire enquête - Provinciale staten
Provincie - Raad van State, Algemene Rekenkamer, Nationale ombudsman en vaste colleges van advies - Regering
Staten-Generaal - Tweede Kamer - Waterschap - Wetgeving
» meer informatie overheid

rechten en plichten inzake personen en familie
personen en familie

Adoptie - Afstamming - Alimentatie partner - Alimentatie kind Burgerlijke stand - Curatele - Echtgenoten - Erfrecht
Gemeenschap van goederen - Geregistreerd partnerschap Gezag - Huwelijk - Huwelijkse voorwaarden - Levensonderhoud Mentor - Minderjarigheid - Naam - Nederlanderschap - Omgang en informatie - Onderbewindstelling - Overlijden (bijzondere gevallen) - Persoonsgegevens (bescherming) - Scheiding Scheiding van tafel en bed Schuldsaneringsregeling - Vermissing - Woonplaats
» meer informatie personen en familie

> Naar boven

rechten en plichten inzake overeenkomsten
rechterlijke organisatie

Algemene bepalingen rechtspraak - Bevoegdheden gerechten
Gerechtshoven - Hoge Raad - Openbaar ministerie
Organisatie van de gerechten - Procureur-generaal bij de Hoge Raad - Raad voor de rechtspraak - Rechtbanken
Rechterlijke ambtenaren in opleiding - Taken gerechten
Toezicht

» meer informatie rechterlijke organisatie

rechten en plichten inzake overeenkomsten
rechtshulp

Bezwaar en beroep tegen besluit raad voor rechtsbijstand
Kosten verlening van rechtsbijstand - Mediation - Normen financiële draagkracht rechtzoekende - Raad voor de rechtsbijstand - Rechtsbijstand in strafzaken - Rechtspraak Toevoeging (gesubsidieerde rechtsbijstand) - Verlening van rechtsbijstand


» meer informatie rechtshulp

rechten en plichten inzake overeenkomsten
rechtsprocedure - strafrecht

Aanhangig maken zaak ter terechtzitting - Aanhouding en inver-
zekeringstelling
- Behandeling zaak door rechtbank - Beroep in cassatie - Bevoegdheden tot opsporing - Cassatie in het belang der wet - Deskundige - Gerechtelijk vooronderzoek - Gratie Herziening arresten en vonnissen - Hoger beroep
Inbeslagneming - Opsporing door burgers
Opsporingsonderzoek - Raadsman (advocaat)
Verdachte - Verkennend onderzoek - Voorlopige hechtenis
» meer informatie rechtsprocedure - strafrecht

rechten en plichten inzake overeenkomsten
rechtsprocedure - tussen burgers en/of bedrijven onderling

Bewijs - Cassatie - Dagvaardingsprocedure - Executoriaal beslag (geen registergoederen) - Executoriaal beslag (luchtvaartuigen)
Executoriaal beslag (onroerende zaken) - Executoriaal beslag (schepen) - Exploten - Herroeping - Hoger beroep - Kantonzaken
Kort geding - Lijfsdwang - Verstek - Verzet door derden
Verzoekschriftprocedure - Vonnis - Wraking en verschoning rechters
» meer informatie rechtsprocedure - tussen burgers of bedrijven

> Naar boven

rechten en plichten inzake schade en aansprakelijkheid
schade en aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid voor dieren - Aansprakelijkheid voor kinderen
Aansprakelijkheid voor niet ondergeschikten - Aansprakelijkheid voor ondergeschikten - Aansprakelijkheid voor produkten
Begroting schade - Lichamelijk of geestelijk letsel - Maritieme vorderingen - Schade en vergoeding - Schade en voordeel
Schade gevolg van twee of meer gebeurtenissen - Schade (internationaal) - Schadevergoeding bij overlijden
Vermogensschade en ander nadeel
» meer informatie schade en aansprakelijkheid

rechten en plichten inzake overeenkomsten
verbintenissen

Afstand vordering - Algemeen - Ongerechtvaardigde verrijking Onverschuldigde betaling - Onrechtmatige daad - Overgang schulden - Overgang vordering - Zaakwaarneming
» meer informatie verbintenissen

rechten en plichten inzake het verkeer
verkeer en vervoer

Binnenschip (bemanning) - Binnenschip (exploitatie)
Binnenschip (ongevallen) - Binnenschip (zaken aan boord)
Luchtvaartuig - Luchtvaartuig (exploitatie) - Goederenvervoer over spoorwegen - Overeenkomsten van vervoer - Vervoer langs spoorstaven (ongevallen) - Vervoer langs spoorstaven (algemeen) - Verjaring en verval - Wegvervoer (algemeen)
Wegvervoer (ongevallen) - Zeeschip (bemanning) - Zeeschip (exploitatie) - Zeeschip (ongevallen) - Zeeschip (zaken aan boord)
» meer informatie verkeer en vervoer

rechten en plichten inzake overeenkomsten
vermogensrechten in het algemeen

Algemeen - Bewind - Bezit en houderschap - Gemeenschap
Rechten van pand - Rechten van hypotheek - Rechtshandelingen
Rechtsvorderingen - Verhaalsrecht op goederen
Verkrijging en verlies van goederen - Volmacht - Vruchtgebruik» meer informatie vermogensrechten in het algemeen

> Naar boven

rechten en plichten inzake overeenkomsten
voedsel

Doorstraalde waren - Hygiene van levensmiddelen - Suikers
Visserijproducten, slakken en kikkerbillen - Vlees, gehakt en vleesproducten
» meer informatie voedsel

rechten en plichten inzake werk en arbeid
werk en arbeid

Aanneming van werk - Arbeidsovereenkomst
Arbeidsomstandigheden - Auteursrechten
CAO - Collectief ontslag - Discriminatie (verschillende gronden)
Discriminatie op grond van leeftijd - Einde van de arbeidsovereenkomst (waaronder ontslag) - Gelijke behandeling
Loon - Ondernemingsraad - Opdrachtovereenkomst - Overgang van een onderneming - Uitzendovereenkomst - Vakantie en verlof - Verplichtingen werkgever - Verplichtingen werknemer
» meer informatie werk en arbeid

rechten en plichten inzake wonen
wonen

Appartementsrechten - Binnentreden - Bouwvergunning Eigendom van onroerende zaken - Einde huur Erfdienstbaarheden - Erfpacht - Huisvestingsbesluit - Huur
Huurprijzen - Huurtoeslag - Hypotheek - Koop - Naburige erven
Omgevingsvergunning - Opstal - Pacht - Servicekosten
Vereniging van Eigenaars - Vergoedingen - Verplichtingen
huurder
- Verplichtingen verhuurder - Verzekeringen
Vruchtgebruik - Welstand - Wonen - Woonplaats Woonvergunning
» meer informatie wonen

rechten en plichten inzake overeenkomsten
zakelijke rechten en eigendom

Appartementsrechten - Bevoegdheden en verplichtingen van eigenaars van naburige erven - Eigendom in het algemeen
Eigendom van onroerende zaken - Eigendom van roerende zaken - Erfdienstbaarheid - Erfpacht - Mandeligheid - Opstal» meer informatie zakelijke rechten en eigendom

> Naar boven
-


uwwet.nl
Feiten. Feiten rechtspraak.

Instroom
In 2013 werden bijna 1.800.000 zaken bij de gerechten aangebracht. De zaakinstroom is met 3 procent toegenomen.

De gegevens van 2014 worden in mei 2015 bekend gemaakt.

Gerechtelijke kaart
Momenteel bestaan er nog 11 rechtbanken, 4 gerechtshoven en 2 bijzondere appelinstanties (het College van Beroep voor het bedrijfsleven en de Centrale Raad van Beroep). Het aantal bestuurders is afgenomen tot 49 voor 17 gerechten.

Civiel recht
Bij de civiele sector van de rechtbanken stroomden ongeveer 310.000 zaken in. In 2013 zijn 13.200 faillissementen uitgesproken. Er werden 12.300 wettelijke schuldsaneringen uitgesproken. Bij de gerechtshoven stroomden in totaal 58.800 zaken in.

De gegevens van 2014 worden in mei 2015 bekend gemaakt.

Bestuursrecht
109.000 zaken stroomden bij de bestuurssectoren van de rechtbanken in. Een afname van vreemdelingenzaken met 18 procent en van belastingzaken met 2 procent stond tegenover een toename van reguliere bestuurszaken met 8 procent.

De gegevens van 2014 worden in mei 2015 bekend gemaakt.

Strafrecht
De instroom misdrijfzaken bij de strafsectoren van de rechtbanken bleef steken op bijna 200.000. De politierechterzaken namen toe en de kinderrechterzaken namen af. Bij de gerechtshoven betrof dit 38.000 zaken.

De gegevens van 2014 worden in mei 2015 bekend gemaakt.

Magazine. Statistieken Uwwet.nl.

2014
Aantal bezoeken: 279.820.
Geraadpleegde pagina's: 633.240.

2013
Aantal bezoeken: 245.213.
Geraadpleegde pagina's: 590.135.


2012
Aantal bezoeken: 283.240.
Geraadpleegde pagina's: 614.649.


2011
Aantal bezoeken: 269.192.
Geraadpleegde pagina's: 510.870.


2010
Aantal bezoeken: 144.534.
Geraadpleegde pagina's: 293.627.


2009
Aantal bezoeken: 4.105.
Geraadpleegde pagina's: 23.943.

Magazine. Sociale media.

Volg Uwwet.nl op twitterVolg Uwwet.nl op facebook

Magazine. Medewerkers.

Contact met mensen die meer informatie willen over hun rechten en plichten vind ik belangrijk. Wij kunnen met behulp van de database, zoals opgenomen in Uwwet.nl, snel mensen adviseren en op weg helpen. Eenvoudige en relatief korte vraagstukken lossen wij kosteloos en vrijblijvend op. Wij zijn vaak een rots in de branding.

Hans van de Scheur, jurist
(gestudeerd aan: Universiteit Nijmegen)Wetgeving en rechtspraak bestuderen om zodoende het juiste advies te kunnen geven is essentieel in ons werk. Mensen vertrouwen op onze deskundigheid en varen daar vaak blind op. Wij zijn ons bewust van de verantwoordelijkheid die daardoor op onze schouders rust. De gevolgen kunnen immers zeer groot zijn. Al met al is het voor mij juist een uitdaging.

Vivian van de Bunt, jurist
(gestudeerd aan: Universiteit van Amsterdam)De kloof tussen burger en wetgeving is groot geworden. Maar diezelfde wet is juist gemaakt voor de burger. Er alles aan doen om de wet terug te geven aan de burger, zodat hij die ook begrijpt. Zo voelt het voor mij.

Jan Budding, jurist
(gestudeerd aan: Universiteit Utrecht)

Magazine. Magazine.

Klik hier voor magazine 2
2015Klik hier voor magazine 1
2015Klik hier voor magazine 4
2014Klik hier voor magazine 3
2014Klik hier voor magazine 2
2014Klik hier voor magazine 1
2014

Bron:
www.rechtspraak.nlKlik hier voor magazine 4
2013Klik hier voor magazine 3
2013Klik hier voor magazine 2
2013Klik hier voor magazine 1
2013

Magazine. Verslagen RvR.

Jaarverslag 2013Bron: www.rechtspraak.nl

Jaarverslag 2014 wordt
in juni 2015 verwacht.

Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2011

Jaarverslag 2010

Jaarverslag 2009

Jaarverslag 2008

. Sponsoring.

Global Poverty ProjectCycle for HopeHuman Rights ROUwwetloket TournamentKom en ZieGSVA

Nieuws. Nieuws.

13 maart
Zes Hongaren veroordeeld tot celstraffen voor mensenhandel


13 maart
In hoger beroep 8 jaar cel voor neerschieten Oisterwijkse ondernemer


13 maart
Automobilist uit Groesbeek vrijgesproken van veroorzaken dodelijk verkeersongeval


12 maart
Gevangenis- en taakstraffen voor opblazen parkeerautomaat


12 maart
Oud-burgemeesterskandidaat veroordeeld voor medeplichtigheid schending geheimhoudingsplicht


12 maart
Gevangenisstraf na inbraak en spectaculaire achtervolging bij Den Hoorn


12 maart
Participant scheepvaartfonds ondernemer voor de inkomstenbelasting


11 maart
In hoger beroep 12 jaar cel voor steekpartij Cuijk


11 maart
Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens buiten werking


11 maart
Buitenring Parkstad Limburg mag worden aangelegd


6 maart
Fibonacci wint kort geding tegen Binck Bank


6 maart
Openbaar ministerie niet ontvankelijk verklaard in milieuwetgeving zaak


6 maart
Rijkswaterstaat mocht nieuw dienstrooster niet invoeren


6 maart
Langgestraften in Norgerhaven moeten verhuizen


6 maart
Advies AG: inzageverzoek psychiatrisch rapport schutter Alphen aan den Rijn opnieuw beoordelen


5 maart
Veroordelingen in het ANDES-proces


5 maart
Geen ontucht op voetbalkamp Schalkhaar


5 maart
Voormalig docente krijgt taakstraf voor ontucht en grooming met leerlingen


5 maart
Twaalf jaar cel na steekpartij met dodelijke afloop


5 maart
ACM moet methodebesluit landelijk gasnet (GTS) aanpassen


27 februari
Hogere gevangenisstraffen in vastgoedfraudezaak ‘Klimop’


27 februari
15 jaar gevangenisstraf voor poging tot doodslag en de beschieting van het gerechtsgebouw


27 februari
Vijf jaar cel voor plofkraken bij banken


27 februari
Ricoh verliest kort geding over aanbesteding politie van printers en kopieerapparaten


27 februari
Celstraffen voor stelen van schapen uit weiden in Bommelerwaard


27 februari
Celstraf en proeftijd van vijf jaar voor bezitten en aanbieden kinderporno


26 februari
Doodsoorzaak Michelle niet komen vast te staan: vrijspraak voor moord/doodslag


26 februari
Zeven jaar en 42 maanden cel voor schietincident Lithoijen


25 februari
Klinische opname voor stalken radio-dj


24 februari
Veertien jaar cel voor overvaller Zegwaard


20 februari
Ontruiming ‘Vluchtgarage’ mag na 1 mei


20 februari
Rechtbank spreekt opa vrij van ontucht met kleinkinderen


20 februari
Gevangenisstraf voor schietpartij Zoetermeer


20 februari
Celstraffen voor schieten bij drugsdeal Zwolle

19 februari
Uitspraak in onderzoek naar o.a. faillissementsfraude en witwassen


18 februari
Lagere celstraffen voor doodsteken man in Cuijk


18 februari
Aanleg Rotterdamsebaan mag definitief doorgaan


18 februari
Raad van State weigert ontheffing voor Westerdiepsterdalkanaal


18 februari
Man veroordeeld voor gewelddadige dood van ex-partner


18 februari
Celstraf en maximale werkstraf voor veroorzaken ontploffing in stadion NEC


13 februari
Curatoren moeten binnen dag toegang krijgen tot administratie Udense vastgoedondernemer


13 februari
Celstraffen voor afpersing en bedreiging Leidse motorclub


12 februari
Verdachte gijzeling en bedreiging NOS langer vast


12 februari
Vier jaar cel voor aanzetten van minderjarigen tot webcamseks


12 februari
Uitlevering rabbijn toelaatbaar


11 februari
Hoogwatergeul Reevediep voorlopig niet aangelegd


11 februari
Hogere straf voor schietpartij op kickboksgala Zijtaart


11 februari
Jeugddetentie en PIJ-maatregel voor doden broer


11 februari
Rechtbank wijst schadevergoeding Bouke Vaatstra toe


10 februari
Celstraf voor dumpen drugsafval in Valkenswaard


6 februari
Acht jaar cel voor doden vriendin


5 februari
Vergunning nodig voor openingsfeest Club Monte Carlo Nijmegen


5 februari
In hoger beroep hogere celstraffen voor gewelddadige overval op Limburgse café-uitbater


5 februari
Voorwaardelijke gevangenisstraf en taakstraf voor bommelding rechtbank Groningen


4 februari
Rechtbank legt hogere straf op voor poging tot doodslag in Eindhoven


4 februari
Man vrijgesproken van moord op echtgenoot in ’s-Hertogenbosch


4 februari
Luchtkwaliteit beoordelen bij plattelandswoningen


4 februari
Ondanks fout politie niet aansprakelijk voor schade slachtoffers schietincident Alphen


4 februari
Celstraf en werkstraffen voor vechtpartij na voetbalwedstrijd Alphense Boys-Haaglandia


23 januari
Rechter verwijst Patiëntenadviesraad naar Landelijke Commissie van Vertrouwenspersonen


23 januari
Beveiliger Zwarte Cross bestraft voor mishandeling


23 januari
Erotiekwinkel in Zwolle moet deuren sluiten


23 januari
Celstraf voor bedreiging Tweede Kamerleden


23 januari
Gerechtshof gaat 52 getuigen horen in het Passage-proces


22 januari
Veroordeling voor doodslag Bethaniëndwarsstraat 25 juni 2010


22 januari
Geen sprake van marktmanipulatie bij e-mailberichten over Fortis

22 januari
Verlenging terbeschikkingstelling tbs met dwangverpleging voor veroordeelde in ontucht zaak


21 januari
Verzoek openbaarmaking documenten Klimopzaak deels afgewezen


15 januari
Tot 1 maart geen jacht op ganzen in Overijssel


14 januari
Op dit moment geen ontheffing voor het rapen van kievitseieren in Fryslân


14 januari
Afdeling bestuursrechtspraak verduidelijkt rechtspraak over meldingenstelsels


14 januari
Voormalig bestuurder en commissarissen Vestia mogen banken in vrijwaring oproepen


13 januari
Gevangenisstraf voor veroorzaken dodelijk ongeval


13 januari
Twee maanden gevangenis voor oplichting


13 januari
Vragen aan Europese Hof van Justitie over tarieven voor mobiele gespreksafgifte


13 januari
Hoge Raad wijst herzieningsverzoek Bouterse af


12 januari
Hof besluit tot nader onderzoek in zaak Twentse ex-neuroloog


9 januari
Politie mocht medewerkers nieuwe functie toewijzen


8 januari
Kosten zendvergunning Radio Veronica te hoog


8 januari
Hongaarse chauffeurs hebben recht op achterstallig loon


8 januari
Staatssecretaris mocht man uitzetten naar Afghanistan


6 januari
Dader 'Facebookmoord' blijft in jeugdinrichting


6 januari
Advocatenwet kan vrijheid van meningsuiting van advocaat beperken


6 januari
Nog twee veroordelingen voor misdragingen tijdens Oud en Nieuw


5 januari
Haagse rechtbank geeft celstraffen voor misdragingen tijdens Oud


24 december
Wraking rechters afgewezen in zaak dood vijftienjarig meisje


24 december
Acht jaar cel en tbs voor wurgen zus in ’s-Hertogenbosch


24 december
Vrouw vrijgesproken van toebrengen letsel driejarig zoontje door laxeermiddel


24 december
Ook in hoger beroep vijftien jaar cel voor moord op echtgenoot in Venlo


23 december
Korte celstraf voor ouders die hun adoptiekinderen sloegen


22 december
Celstraf voor hardnekkige handelaar in illegaal vuurwerk


22 december
20 maanden cel voor frauderende belastingconsulente uit Enschede


22 december
Vijftal veroordeeld voor diefstal beagles in Escharen


22 december
Twee jaar celstraf voor loverboy, medeverdachten ook veroordeeld


19 december
Haagse hof legt hoge celstraffen op voor plaatsen vuurwerkbom aan flitspaal


19 december
Verlaging kinderbijslag Turkije en Egypte geoorloofd


19 december
Vuurwerkverbod Hilversum geldt niet


19 december
Gevangenisstraf voor veroorzaken dodelijk ongeval door Culemborger


19 december
Maximale werkstraf en jaar lang niet rijden voor rijschoolhouder die dodelijk ongeval veroorzaakt

19 december
In exceptioneel geval recht op vergoeding niet-gedekte zorg


18 december
Geen straf voor politieagent na schieten op inbrekers


18 december
Man uit Afghanistan hoeft Nederland (voorlopig) niet uit


18 december
Klacht oud-burgemeester Schiedam tegen accountant deels gegrond


12 december
Utrechtse portier schuldig aan mishandeling


12 december
Vrijspraak voor taxichauffeur


12 december
Meisjes van scooter beroofd: een jaar cel


11 december
6 jaar en TBS in zaak ‘Baflo’


11 december
Veroordelingen vanwege doodslag en verbergen lichaam in Velp


11 december
Hoge gevangenisstraf en TBS voor doden van 2 vrouwen en andere misdrijven


11 december
Eén jaar cel en één ton schadevergoeding voor oplichting met vliegtickets


11 december
Boete voor brand op rangeerterrein Kijfhoek


11 december
Werkstraffen in zeven zaken eindexamenfraude Ibn Ghaldoun


5 december
Vrijspraak voor kinderdoodslag


5 december
Verdachte afpersingszaak familie De Mol blijft vast


5 december
Tussenbeslissing in beklagzaak ‘Srebrenica’


5 december
Geen straf voor veroorzaken noodlottig ongeval


5 december
Versnelde behandeling cassatieberoep FIOD-ambtenaren


5 december
Beroep tegen omgevingsvergunning Hardshock Festival gegrond


4 december
Veertien jaar cel voor verdachte die vrouw hals doorsneed


4 december
Tot 30 maanden cel voor organiseren poker, witwassen, afpersing, hennep en wapenbezit


4 december
Ontheffing Thermencomplex Berendonck in leefgebied das niet goed gemotiveerd


4 december
Syriëganger mag oordeel in vrijheid afwachten


28 november
Broers de cel in voor poging doodslag en openlijk geweld Helmond


28 november
Vuurwerk afsteken in Vitesse-stadion: maximale taakstraf


27 november
Nigeriaanse activist veroordeeld voor hulp aan illegaal in Nederland verblijvende persoon


27 november
10 jaar gevangenisstraf voor doden moeder


26 november
Werkstraf voor slaan 15-jarige Zwarte Piet


26 november
Raalte verliest zaak tegen oud-wethouder over stortgat


25 november
Voorlopige hechtenis Aïcha geschorst


25 november
Leraar veroordeeld voor ontucht met 14-jarige leerlinge


25 november
Gewapende beveiliging Brinks niet toegestaan


21 november
Vrijspraak voor verdachte van moord op Nicky Man


21 november
Bosschenaar krijgt 21 maanden celstraf voor inrijden op politieagent

21 november
Celstraf voor moordaanslag op advocaat uit Waalre


21 november
Verkoper Mein Kampf niet strafbaar


21 november
Veroordeling voor verkeersongeval met drie doden in Meijel


19 november
Nader onderzoek en versoepeling schorsingsvoorwaarden in zaak B. Hari


19 november
Celstraf voor verkrachting uit 1996


19 november
Taakstraffen in rechtszaak ongeregeldheden bekerfinale


19 november
Beroep niet-ontvankelijk vanwege misbruik van recht


18 november
10 jaar cel en TBS voor doodsteken vriendin in Steenwijk


14 november
17 jaar gevangenisstraf voor doodslag bejaard stel


14 november
Uitlevering Georgische man toelaatbaar


14 november
Vrijspraak voor bedreiging Alphens raadslid


14 november
Celstraf voor president Delftse Satudarah supportclub


14 november
Opnieuw tbs voor 45-jarige Nijmegenaar


14 november
Oud-profvoetballer in hoger beroep vrijgesproken van witwassen en heling


14 november
Geldboetes voor voormalige imam


14 november
Klacht over schijn van vooringenomenheid raadsheer gegrond


13 november
Celstraf voor ontucht bij voormalig cliënt UWV


12 november
COA mag 700 asielzoekers opvangen in Orangerie Eindhoven


31 oktober
Hof bekrachtigt tijdelijk publicatieverbod van boek “De Ros-tapes”


31 oktober
Werkstraf en rijontzegging voor politieagent die dodelijk verkeersongeval veroorzaakt


31 oktober
Man uit Veghel in hoger beroep veroordeeld tot twaalf jaar cel voor doodslag op vriendin


31 oktober
Beperkingen aan beslag op vakantiegeld


30 oktober
Vrijspraak voor voormalig arts Haagse Citykliniek


29 oktober
Maximumsnelheid op A13 blijft 80 kilometer per uur


29 oktober
Project versterking waterkering Zwakke Schakels Noord-Holland mag doorgaan


29 oktober
Rechtbank geeft gevangene voordeel van de twijfel


24 oktober
Aantal boetes voor snelheidsovertredingen N69 kwijtgescholden


24 oktober
Politieman veroordeeld voor poging doodslag


24 oktober
Hof bekrachtigt uithuisplaatsing zevenjarige jongen


23 oktober
Wrakingsverzoek tegen militair lid beklagkamer afgewezen in ‘Srebrenica-zaak’


23 oktober
Voorstel voor prestatieafspraken Hogeschool Leiden toch goed beoordeeld door Bussemaker


23 oktober
Tapstatistieken AIVD vooralsnog geheim


22 oktober
Vrijspraak voor verdachten overval supermarkt Delft


22 oktober
Vrijlating verkrachter Bredaas meisje jaar uitgesteld


22 oktober
Alcoholverkoop op benzinestations blijft verboden


. Partners.

Koninklijke Bibliotheek
> Naar website.
Erasmus Universiteit Rotterdam
> Naar website.
Maastricht University
> Naar website.
Rijksuniversiteit Groningen
> Naar website.
Universiteit Utrecht
> Naar website.


Universiteit van Tilburg
> Naar website.


Commissie Gelijke Behandeling
> Naar website.


Hoge Raad der Nederlanden
> Naar website.


Raad voor de Rechtspraak
> Naar website.


WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl