Uwwet.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Door gebruik te maken van deze website, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt.
Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

rechten en plichten inzake bedrijven
bedrijven

Aansprakelijkheid voor produkten - Akte of verklaring van geen bezwaar - Besloten vennootschap (B.V.) - CAO - Collectief ontslag - CoŲperaties - Faillissement - Fusie en splitsing
Handelsnaam - Handelsregister - Huur - Jaarrekening en jaarverslag - Koop - Maatschap - Naamloze vennootschap (N.V.) Octrooi - Ondernemingsraad - Schuldsaneringsregeling natuurlijke personen - Stichting - Sursťance (uitstel) van betaling
Vereniging
» meer informatie bedrijven

rechten en plichten inzake bestuursorganen en besluiten
bestuursorganen en besluiten

Verkeer tussen burgers en bestuursorganen - Algemene bepalingen over besluiten - Bijzondere bepalingen over besluiten Subsidies - Handhaving - Bezwaar en beroep - Beroep bij de rechtbank - Voorlopige voorziening - Klachtbehandeling door een bestuursorgaan - Klachtbehandeling door een ombudsman
Mandaat - Delegatie - Attributie - Toezicht op de bestuursorganen

» meer informatie bestuursorganen en besluiten

rechten en plichten inzake overeenkomsten
discriminatie

Discriminatie op grond van handicap of chronische ziekte
Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of een andere grond - Onderscheid tussen mannen en vrouwen bij het aangaan van de arbeids- overeenkomst, het verstrekken van onderricht aan de werknemer, in de arbeidsvoorwaarden, bij de arbeidsomstandigheden bij de bevordering en bij de opzegging van de arbeidsovereenkomst
» meer informatie discriminatie

rechten en plichten inzake overeenkomsten
drank en horeca

Gemeente - Vergunningen - Ontheffing - Toezicht - Bestuurlijke boete - Strafrecht


» meer informatie drank en horeca

rechten en plichten inzake overeenkomsten
grondrechten

Bescherming leefmilieu - Bevordering volksgezondheid
Bevordering werkgelegenheid door overheid - Briefgeheim
Eerbiediging persoonlijke levenssfeer
Gelijkheidsbeginsel - Het recht tot vereniging - Het recht tot vergadering en betoging - Kiesrecht - Recht op onderwijs
Toegang tot de rechter - Vrijheid niet ontnemen - Vrijheid van godsdienst - Vrijheid van meningsuiting - Rechtsbijstand
» meer informatie grondrechten

rechten en plichten inzake overeenkomsten
internationaal recht

Burgerrechten en politieke rechten - Discriminatie vrouwen Doodstraf 1 - Doodstraf 2 - Economische, sociale en culturele rechten - Foltering, onmenselijke behandeling of vernederde behandeling of bestraffing - Rassendiscriminatie - Rechten kind Uitleveren - Vluchtelingen
» meer informatie internationaal recht

rechten en plichten inzake overeenkomsten
juridische professionals

Bevoegdheden en verplichtingen advocaat - Bevoegdheden gerechtsdeurwaarder - Bevoegdheid notaris - Inschrijving en beŽdiging advocaat - Opleiding en stage advocaat
Tuchtrechtspraak inzake advocaat - Tuchtrechtspraak inzake gerechtsdeurwaarder - Tuchtrechtspraak inzake notaris
Uitoefening notarisambt - Verplichtingen gerechtsdeurwaarder

» meer informatie juridische professionals

rechten en plichten inzake overeenkomsten
misdrijven en overtredingen

Afpersing en bedreiging - Ambtsmisdrijven - Deelneming Diefstal en stroperij - Jeugdige personen - Koninklijke waardigheid
Maatregelen - Meineed - Mishandeling - Moord en doodslag
Openbaar gezag - Openbare orde - Persoonlijke vrijheid - Poging en voorbereiding - Straffen - Uitsluiting van strafbaarheid
Veiligheid van de staat - Verduistering - Verhoging van strafbaarheid - Vermindering van straf - Vernieling of beschadiging - Witwassen - Zeden
» meer informatie misdrijven en overtredingen

rechten en plichten inzake overeenkomsten
milieu

Milieukwaliteitseisen - Milieueffectrapportage - Inrichtingen Stoffen en produkten - Afvalstoffen - Geluid - Vergunningen en ontheffingen - Emissierechten - Handhaving - Openbaarheid milieu-informatie - Rechtsbescherming
» meer informatie milieu

rechten en plichten inzake overeenkomsten
overeenkomsten

Aanneming van werk - Algemeen - Algemene voorwaarden
Arbeidsovereenkomst - Bewaren - Borgtocht - Bruikleen
FinanciŽlezekerheidsovereenkomst - Gevolgen (rechtsgevolgen)
Huur - Kansovereenkomst - Koop - Koop en verkoop op afbetaling - Lijfrente - Maatschap - Opdracht - Pacht - Reizen
Ruil - Schenking - Totstandkoming - Vaststellingsovereenkomst Verbruikleen - Verzekering - Wederkerig
» meer informatie overeenkomsten

rechten en plichten inzake de overheid of overheden
overheid

Bestuursorgaan - Burgemeester - College van burgemeester en wethouders (B & W) - Eerste Kamer - Gedeputeerde staten
Gemeente - Gemeenteraad - Koning - Ministerraad - Nationale Ombudsman - Parlementaire enquÍte - Provinciale staten
Provincie - Raad van State, Algemene Rekenkamer, Nationale ombudsman en vaste colleges van advies - Regering
Staten-Generaal - Tweede Kamer - Waterschap - Wetgeving
» meer informatie overheid

rechten en plichten inzake personen en familie
personen en familie

Adoptie - Afstamming - Burgerlijke stand - Curatele
Echtgenoten - Erfrecht - Gemeenschap van goederen
Geregistreerd partnerschap - Gezag - Huwelijk - Huwelijkse voorwaarden - Levensonderhoud - Mentor - Minderjarigheid
Naam - Nederlanderschap - Omgang en informatie
Onderbewindstelling - Persoonsgegevens (bescherming)
Scheiding - Schuldsaneringsregeling - Vermissing - Woonplaats
» meer informatie personen en familie

rechten en plichten inzake overeenkomsten
rechterlijke organisatie

Algemene bepalingen rechtspraak - Bevoegdheden gerechten
Gerechtshoven - Hoge Raad - Openbaar ministerie
Organisatie van de gerechten - Procureur-generaal bij de Hoge Raad - Raad voor de rechtspraak - Rechtbanken
Rechterlijke ambtenaren in opleiding - Taken gerechten
Toezicht

» meer informatie rechterlijke organisatie

rechten en plichten inzake overeenkomsten
rechtshulp

Bezwaar en beroep tegen besluit raad voor rechtsbijstand
Kosten verlening van rechtsbijstand - Mediation - Normen financiŽle draagkracht rechtzoekende - Raad voor de rechtsbijstand - Rechtsbijstand in strafzaken - Toevoeging (gesubsidieerde rechtsbijstand) - Verlening van rechtsbijstand


» meer informatie rechtshulp

rechten en plichten inzake overeenkomsten
rechtsprocedure - strafrecht

Aanhangig maken zaak ter terechtzitting - Aanhouding en inver-
zekeringstelling
- Behandeling zaak door rechtbank - Beroep in cassatie - Bevoegdheden tot opsporing - Cassatie in het belang der wet - Deskundige - Gerechtelijk vooronderzoek - Herziening arresten en vonnissen - Hoger beroep - Inbeslagneming - Opspo-
ring door burgers
- Opsporingsonderzoek - Raadsman (advocaat)
Verdachte - Verkennend onderzoek - Voorlopige hechtenis
» meer informatie rechtsprocedure - strafrecht

rechten en plichten inzake overeenkomsten
rechtsprocedure - tussen burgers en/of bedrijven onderling

Bewijs - Cassatie - Dagvaardingsprocedure - Executoriaal beslag (geen registergoederen) - Executoriaal beslag (luchtvaartuigen)
Executoriaal beslag (onroerende zaken) - Executoriaal beslag (schepen) - Exploten - Herroeping - Hoger beroep - Kantonzaken
Kort geding - Lijfsdwang - Verstek - Verzet door derden
Verzoekschriftprocedure - Vonnis - Wraking en verschoning rechters
» meer informatie rechtsprocedure - tussen burgers of bedrijven

rechten en plichten inzake schade en aansprakelijkheid
schade en aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid voor dieren - Aansprakelijkheid voor kinderen
Aansprakelijkheid voor niet ondergeschikten - Aansprakelijkheid voor ondergeschikten - Aansprakelijkheid voor produkten
Begroting schade - Lichamelijk of geestelijk letsel - Schade en vergoeding - Schade en voordeel - Schade gevolg van twee of meer gebeurtenissen - Schade (internationaal)
Schadevergoeding bij overlijden - Vermogensschade en ander nadeel
» meer informatie schade en aansprakelijkheid

rechten en plichten inzake het verkeer
verkeer en vervoer

Binnenschip (bemanning) - Binnenschip (exploitatie)
Binnenschip (ongevallen) - Binnenschip (zaken aan boord)
Luchtvaartuig - Luchtvaartuig (exploitatie) - Goederenvervoer over spoorwegen - Overeenkomsten van vervoer - Vervoer langs spoorstaven (ongevallen) - Verjaring en verval - Wegvervoer
Zeeschip (bemanning) - Zeeschip (exploitatie) - Zeeschip (ongevallen) - Zeeschip (zaken aan boord)
» meer informatie verkeer en vervoer

rechten en plichten inzake overeenkomsten
vermogensrechten in het algemeen

Algemeen - Bewind - Bezit en houderschap - Gemeenschap
Rechten van pand - Rechten van hypotheek - Rechtshandelingen
Rechtsvorderingen - Verhaalsrecht op goederen
Verkrijging en verlies van goederen - Volmacht - Vruchtgebruik» meer informatie vermogensrechten in het algemeen

rechten en plichten inzake werk en arbeid
werk en arbeid

Aanneming van werk - Arbeidsovereenkomst
Arbeidsomstandigheden - Auteursrechten
CAO - Collectief ontslag - Discriminatie (verschillende gronden)
Discriminatie op grond van leeftijd - Einde van de arbeidsovereenkomst (waaronder ontslag) - Gelijke behandeling
Loon - Ondernemingsraad - Opdrachtovereenkomst - Overgang van een onderneming - Uitzendovereenkomst - Vakantie en verlof Verplichtingen werkgever - Verplichtingen werknemer
» meer informatie werk en arbeid

rechten en plichten inzake wonen
wonen

Appartementsrechten - Bouwvergunning - Eigendom van onroerende zaken - Einde huur - Erfdienstbaarheden - Erfpacht Huur - Huurprijzen - Huurtoeslag - Hypotheek - Koop - Naburige erven - Opstal Pacht - Vereniging van Eigenaars - Vergoedingen
Verplichtingen huurder - Verplichtingen verhuurder Verzekeringen - Vruchtgebruik - Welstand - Wonen - Woonplaats
Woonvergunning

» meer informatie wonen

rechten en plichten inzake overeenkomsten
zakelijke rechten

Appartementsrechten - Bevoegdheden en verplichtingen van eigenaars van naburige erven - Eigendom in het algemeen
Eigendom van onroerende zaken - Eigendom van roerende zaken - Erfdienstbaarheid - Erfpacht - Mandeligheid - Opstal» meer informatie zakelijke rechten

-


Meer informatie over gesubsidieerde rechtsbijstand?

uwwet.nl
Feiten. Feiten rechtspraak.

Instroom
In 2012 werden ruim 1.700.000 zaken bij de gerechten aangebracht. Het instroomvolume bij kanton lag in 2012 op ruim 1 miljoen.

De gegevens van 2013 worden in april 2014 bekend gemaakt.

Gerechtelijke kaart
Het aantal rechtbanken is per 1 januari 2013 van 19 samengevoegd tot 10. Het aantal gerechtshoven is van 5 naar 4 gegaan.

Civiel recht
Bij de civiele sector van de rechtbanken stroomden ongeveer 310.000 zaken in. In 2012 zijn 12.260 faillissementen uitgesproken. Er werden 13.780 wettelijke schuldsaneringen uitgesproken. Bij de gerechtshoven stroomden 15.800 zaken in.

De gegevens van 2013 worden in april 2014 bekend gemaakt.

Bestuursrecht
114.000 zaken stroomden bij de bestuurssectoren van de rechtbanken in.

De gegevens van 2013 worden in april 2014 bekend gemaakt.

Strafrecht
De instroom misdrijfzaken bij de strafsectoren van de rechtbanken bleef steken op bijna 200.000. Bij de gerechtshoven betrof dit 38.700 zaken.

De gegevens van 2013 worden in april 2014 bekend gemaakt.

Magazine. Statistieken.

2013
Aantal bezoeken: 245.213.
Geraadpleegde pagina's: 590.135.2012
Aantal bezoeken: 283.240.
Geraadpleegde pagina's: 614.649.
2011
Aantal bezoeken: 269.192.
Geraadpleegde pagina's: 510.870.
2010
Aantal bezoeken: 144.534.
Geraadpleegde pagina's: 293.627.
2009
Aantal bezoeken: 4.105.
Geraadpleegde pagina's: 23.943.

Magazine. Sociale media.

Volg Uwwet.nl op twitterVolg Uwwet.nl op facebook

Magazine. Medewerkers.

Contact met mensen die meer informatie willen over hun rechten en plichten vind ik belangrijk. Wij kunnen met behulp van de database, zoals opgenomen in Uwwet.nl, snel mensen adviseren en op weg helpen. Eenvoudige en relatief korte vraagstukken lossen wij kosteloos en vrijblijvend op. Wij zijn vaak een rots in de branding.

Hans van de Scheur, jurist
(gestudeerd aan: Universiteit Nijmegen)Wetgeving en rechtspraak bestuderen om zodoende het juiste advies te kunnen geven is essentieel in ons werk. Mensen vertrouwen op onze deskundigheid en varen daar vaak blind op. Wij zijn ons bewust van de verantwoordelijkheid die daardoor op onze schouders rust. De gevolgen kunnen immers zeer groot zijn. Al met al is het voor mij juist een uitdaging.

Vivian van de Bunt, jurist
(gestudeerd aan: Universiteit van Amsterdam)De kloof tussen burger en wetgeving is groot geworden. Maar diezelfde wet is juist gemaakt voor de burger. Er alles aan doen om de wet terug te geven aan de burger, zodat hij die ook begrijpt. Zo voelt het voor mij.

Jan Budding, jurist
(gestudeerd aan: Universiteit Utrecht)

Magazine. Magazine.

Klik hier voor magazine 1


Bron: www.rechtspraak.nlKlik hier voor magazine 2Klik hier voor magazine 3Klik hier voor magazine 4

Magazine. Verslagen RvR.

Jaarverslag 2012Bron: www.rechtspraak.nlJaarverslag 2011Jaarverslag 2010Jaarverslag 2009Jaarverslag 2008

. Sponsoring.

Global Poverty ProjectCycle for HopeHuman Rights RORolstoelhockeytoernooi (Uwwetloket Tournament). Goede doelen zijn o.a. Gehandicapten Sportvereniging Amersfoort en Moldavie

Nieuws. Nieuws.

11 april
Hoge gevangenisstraf voor het doden en verwonden van rippers van cocaÔne


10 april
Ook in hoger beroep 24 jaar gevangenisstraf voor moord en pogingen tot moord in Kootstertille en Harkema


10 april
De AOW-leeftijd mag omhoog


10 april
Boetes ongevraagd plaatsen software


10 april
Voorarrest Bandidos-leden met 30 dagen verlengd


9 april
Man veroordeeld tot 6 jaar cel voor mensenhandel


9 april
Vijf jaar gevangenisstraf voor gewelddadige woningoverval Nunspeet


8 april
Elf mannen veroordeeld voor diefstal 4572 laptops


8 april
Acht maanden cel voor houden hennepkwekerij en witwassen


8 april
Scheepswerf Peters Kampen failliet


4 april
TweeŽnhalf jaar cel voor plegen van ontuchtige handelen met (ex)schoonzus


4 april
Nadere richtlijnen voor toetsing hoogte bouwleges


4 april
Nederland hoeft asielzoekers niet van ICC over te nemen


3 april
Veiling Olympisch paard London kan doorgaan


3 april
Opnieuw hoge straffen in omvangrijke drugszaak Maskerbij


3 april
Celstraf en tbs met voorwaarden voor zware mishandeling agenten


2 april
Ook in hoger beroep achttien jaar voor huurmoord in Son


2 april
Gevangenisstraf voor zware mishandeling en bedreiging


2 april
Boete Delfts raadslid SP voor schenden ambtsgeheim, vrijspraak raadslid Leefbaar Delft


28 maart
Zeven jaar cel voor poging doodslag en brute verkrachting


28 maart
TBS van 50-jarige vrouw uit Nijkerk opgeheven


28 maart
Aparte procedure schadevergoeding overschrijding redelijke termijn


28 maart
Griffierecht kan in bijzondere gevallen bij onvermogen worden verminderd


28 maart
Kabelmaatschappijen hoeven geen vergoedingen te betalen


27 maart
Acht jaar cel voor pogingen doodslag in Eindhoven


27 maart
Veroordeling voor poging tot afpersing en gijzeling, vrijspraak voor medeverdachte


27 maart
Gevangenisstraf en werkstraf voor bijstandsfraude


27 maart
Windesheim moet diploma Journalistiek afgeven


21 maart
Uitkering Turkse weduwen ten onrechte verlaagd


21 maart
Gemeente Utrecht mag bezuinigen op arbeidsvoorwaarden van ambtenaren


21 maart
Haagse hof legt celstraffen op voor piraterij


21 maart
Veertig uur taakstraf voor doorrijden na dodelijk ongeval


21 maart
In hoger beroep alsnog veroordeling voor elektrocutie-ongeluk in hennepkwekerij

21 maart
EnschedeŽr mag uitspraken blijven doen over ex-vrouw


20 maart
Nader onderzoek naar overplaatsing cliŽnt zorginstelling


20 maart
Boetes 'zilveruienkartel' terecht opgelegd


20 maart
Cel voor bestelen van toeristen


19 maart
Rechter stelt Thialf in gelijk: gunning Ballast Nedam terecht


14 maart
Ramkraken, inbraken en diefstallen: negen en zes jaar celstraf


14 maart
Gevangenisstraf voor medeplegen diefstal met geweld


13 maart
Rechtbank verklaart beroep WOB-verzoek Volkskrant ongegrond


13 maart
Meer onderzoek naar mogelijke scenario's dood Zwolse weduwe


12 maart
Vergunningaanvraag windmolens moet opnieuw


12 maart
Werkstraf en verplichte behandeling voor ontucht met stiefdochter


11 maart
Slachtoffers schietincident Alphen aan den Rijn hebben geen recht op psychologisch rapport Tristan van der V.


11 maart
Cel- en taakstraf voor penningmeester wegens verduistering


10 maart
Werkstraf voor slaan eigen kind


10 maart
Gevangenisstraf voor ex-militair wegens bezit kinderporno


7 maart
Verdachte van moord vrijgesproken


7 maart
Vijftien maanden cel voor afpersing vriend


7 maart
Zes jaar cel voor schieten op auto


7 maart
Heffing thuiskopieervergoeding ook op audio- en videospelers


6 maart
Broer steekt broer: 20 maanden gevangenisstraf


6 maart
12 jaar gevangenis voor doodslag


28 februari
Vierde verdachte vrijgesproken in monstransroofzaak


28 februari
Gevangenisstraffen voor verkrachting minderjarig meisje


28 februari
Opname in psychiatrisch ziekenhuis voor afbijten vingerkootje van politieagent


27 februari
Fundis moet besluit participatie in ít Lange Land Ziekenhuis te Zoetermeer (LLZ) intrekken


27 februari
Gevangenisstraffen van vijftien en dertien jaar voor doodslag


27 februari
Stagiaire Amsterdamse rechtbank mag blijven


27 februari
Uitspraak windturbines Hartelkanaal binnen twee weken


27 februari
Vijftien maanden gevangenisstraf voor ex-directeur The Entertainment Group


26 februari
Faro-ramp: geen nieuwe overeenkomst schadevergoeding


26 februari
Toezichthouders woningstichting niet aansprakelijk voor mislukt bouwproject


21 februari
Anderhalf jaar gevangenisstraf voor Badr Hari


21 februari
Gevangenisstraf voor man die katjes doodde


21 februari
Elf jaar celstraf voor doodslag in Eindhoven

19 februari
Gebruik Kuifje door Hergť Genootschap toegestaan


19 februari
Celstraf en lange proeftijd voor mishandeling van vriendin


19 februari
Haagse hof legt 18 jaar cel op aan verdachte van meerdere geweldsmisdrijven


19 februari
Ontwerpbedrijfsduur kerncentrale Borssele mag worden verlengd


19 februari
Chemie-Pack moet minister I&M kosten vergoeden voor opruimen verontreinigd bluswater


19 februari
Ingezetenencriterium coffeeshops niet in strijd met het recht


14 februari
Geldboete voor verboden wapenbezit, wietverkoop en schenden raadsgeheim


14 februari
Omroep Brabant mocht publiceren over strafrechtelijk verleden kandidaat-raadslid uit Breda


14 februari
Door AFM aan Fortis opgelegde boete houdt geen stand


14 februari
Vrijspraak van ontucht met minderjarig meisje


14 februari
Werkstraf en rijontzegging voor veroorzaken verkeersongeluk


13 februari
Uitspraak in zaak minderjarige verdachten examenfraude


13 februari
Cel- en taakstraffen opgelegd in zaak examenfraude


12 februari
Vrijspraak in zaak Vivica Spong


12 februari
Aanleg Maximabrug over Oude Rijn mag doorgaan


12 februari
In hoger beroep 5 jaar cel voor poging doodslag in Renesse


10 februari
Geldboete voor chemiebedrijf voor dood door schuld en overtreding Arbeidsomstandighedenwet


10 februari
Tbs voor verkrachting en vrijheidsberoving verlengd


7 februari
Vijf jaar cel voor klap op strottenhoofd politieagent


6 februari
Voorlopig oordeel: strafontslag klokkenluider houdt geen stand


6 februari
Gevangenisstraf voor ondergrondse hennepkwekerij Zeist


6 februari
Veroordeling en vrijspraak loodgieters voor dood vader en zoon


5 februari
Raad van State vernietigt milieuvergunningen Enci Maastricht


5 februari
Voorlopige hechtenis SyriŽgangers geschorst


4 februari
Vijftig uur werkstraf voor stiekem filmen vrouwen op toilet


4 februari
Gemeente Rotterdam moet opdracht toch aan MVRDV gunnen


4 februari
Paaspop mag huidige eindtijden handhaven


4 februari
Celstraffen voor zes leden Culemborgse jeugdgroep


4 februari
Adviseur Rochdale moet van rechter informatie geven aan parlementaire commissie


4 februari
Udense vastgoedondernemer moet terug naar gevangenis


3 februari
Gevangenisstraf voor houden hennepkwekerij Apeldoorn


3 februari
Gevangenisstraf van 3 jaar voor mensenhandel

31 januari
Medisch Centrum Haaglanden verliest kort geding over contract met ít Lange Land Ziekenhuis


31 januari
Celstraf van een jaar voor geweld in vliegtuig


31 januari
Themazitting ingezetenencriterium coffeeshops Maastricht


29 januari
Uniforme redelijke termijn in bestuursrechtelijke procedure is vier jaar


29 januari
Nederland mag verdachte van online drugshandel uitleveren aan VS


29 januari
Wetgeving voor kabelexploitanten deels buiten werking


28 januari
Strand Delft bij grote drukte ongeschikt voor naaktrecreatie


28 januari
Geen tbs: hof verdubbelt straf voor doodslag en zware mishandeling van baby


28 januari
Ondernemer uit Dordrecht mag gemeente niet bestoken met kansloze verzoeken


28 januari
Hof Den Haag: geen verplichting tot blokkade van The Pirate Bay


28 januari
Gevangenisstraffen voor mishandeling bij camping Fort Oranje


27 januari
Celstraffen voor bedreigen en in brand steken van een man


27 januari
OM niet-ontvankelijk verklaard in zaak van aanbieden van e-books via website piratebay


3 januari
16 Oud en Nieuw-verdachten veroordeeld op supersnelrechtzittingen


3 januari
Harderwijkse brandstichtster veroordeeld tot gevangenisstraf van drie jaar


31 december
EVT moet veerdienst Terschelling stoppen


30 december
80 uur taakstraf voor demonstrant die agent sloeg


24 december
Alsnog celstraf van vijf jaar voor gewelddadige overval op een woning


24 december
Wrakingsverzoeken van verdachten in Tattoo Killers-zaak toegewezen


24 december
Staatsraad Advocaat-Generaal: besloten clubcriterium en ingezetenencriterium voor coffeeshops zijn toegestaan


24 december
Trio krijgt 12 maanden cel voor poging zware mishandeling Enschede


23 december
Vuurwerkverdachte Heenvliet blijft in hechtenis


23 december
Politieagent die Rishi neerschoot niet strafbaar


23 december
Jarenlange celstraffen voor handelaren in illegaal vuurwerk


13 december
Het gerechtshof gaat 68 getuigen horen in het Passage-proces


13 december
TBS voor neersteken politieman Borne


12 december
Celstraf voor dodelijk ongeval na kerstborrel


12 december
Definitief besluit bomenkap Haagse Laan van Meerdervoort uitgesteld


12 december
Acht maanden cel voor verbergen en begraven babylijkjes Geleen


11 december
Bestuurder mag zonder stem aandeelhouders beslissen over verkoop Slotervaartziekenhuis


11 december
Voormalig Tweede Kamerlid krijgt 650 euro boete voor rijden onder invloed


11 december
Celstraffen voor minderjarige verdachten vechtpartij Eindhoven

11 december
Schriftelijk beroepschrift vereist fysieke handtekening


11 december
Grensdetentie voor gezin op Schiphol was niet onrechtmatig


6 december
Tien jaar celstraf voor uitbuiten vrouwen in de prostitutie en mensenhandel


6 december
Hogere celstraf in hoger beroep voor doodschieten Tilburgse taxichauffeur


6 december
Vrijspraak in Urker visfraudezaak


6 december
Belangenbehartigers Chinese restauranthouders verliezen kort geding tegen de Staat


6 december
Wanbeleid Fortis bij overname ABN AMRO


5 december
Woningzoekende hoeft geen bemiddelingskosten te betalen aan Rots-Vast Groep


5 december
Celstraffen voor overval juwelier Gouda


5 december
Rus verdacht van cocaÔnesmokkel mag uitgeleverd worden


4 december
Particuliere verhuurders verliezen geschil over rendement op sociale huurwoningen


4 december
Vijf jaar cel voor neersteken vader in bijzijn kinderen


22 november
Onderscheid particulier en ondernemingsvermogen niet discriminerend


22 november
Vrijspraak van ontuchtige handelingen


21 november
TBS voor Dalfsenaar na doden vriend


21 november
Acht jaar cel voor doodslag Rowena van der Walle


21 november
Beslissing inzake beroep maximum snelheid A13


20 november
Apothekers verliezen kort geding tegen Achmea


20 november
Oud-directeur woningstichting aansprakelijk voor mislukt bouwproject


20 november
Ruim 30.000 euro schadevergoeding voor ex-verdachte zoon vermoord echtpaar


19 november
Uitzendwerk telt niet mee bij toepassen flexwet


19 november
Gevangenis- en werkstraf voor marktmeesters


18 november
Behandeling hoger beroep grensrechterzaak


15 november
TBS met voorwaarden voor verdachte die zijn vrouw heeft gewurgd


15 november
Uitspraak geschil preferentiebeleid in zorgcontracten


15 november
Geen teruggaaf dividendbelasting aan Fins beleggingsfonds


15 november
Richtlijnen vrijstelling ozb voor verpleeg- en verzorgingstehuizen


15 november
Belastingvoordeel voor schaarse tandarts uit buitenland


13 november
Negen jaar cel voor poging moord in Gouda


13 november
Een 'stikstofdepositiebank' is onder bepaalde voorwaarden toegestaan


13 november
Schenking eigen bijdrage kinderopvangtoeslag mag, als vaststaat dat kosten zijn betaald


13 november
Geen recht op onderwijs van de allochtone moedertaal


. Partners.

Koninklijke Bibliotheek
> Naar website.
Erasmus Universiteit Rotterdam
> Naar website.
Maastricht University
> Naar website.
Rijksuniversiteit Groningen
> Naar website.
Universiteit Leiden
> Naar website.


Universiteit Utrecht
> Naar website.


Universiteit van Tilburg
> Naar website.


Commissie Gelijke Behandeling
> Naar website.


Hoge Raad der Nederlanden
> Naar website.


Raad voor de Rechtspraak
> Naar website.


WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl