Uwwet.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Door gebruik te maken van deze website, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt.
» Niet akkoord

Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

rechten en plichten inzake overeenkomsten
arbeidsomstandigheden

Arbeids- en rusttijden - Arbeidsmiddelen - Arbozorg Beschermingsmiddelen - Definities - Fysieke belasting - Fysische factoren - Gevaarlijke stoffen - Inrichting arbeidsplaatsen Medezeggenschapsaspecten - Santies - Specifieke werkzaamheden - Toezicht - Verbod kinderarbeid - Vrijstellingen
» meer informatie arbeidsomstandigheden

rechten en plichten inzake bedrijven
bedrijven

Aansprakelijkheid voor produkten - Akte of verklaring van geen bezwaar - Besloten vennootschap (B.V.) - CAO - Collectief ontslag - Coöperaties Diensten - Faillissement - Fusie en splitsing - Geschillen - Handelsnaam - Handelsregister - Huur Jaarrekening en jaarverslag - Koop - Maatschap - Naamloze vennootschap (N.V.) Octrooi - Ondernemingsraad Schuldsaneringsregeling natuurlijke personen - Stichting Surséance (uitstel) van betaling - Vereniging
» meer informatie bedrijven

rechten en plichten inzake bestuursorganen en besluiten
bestuursorganen en besluiten

Verkeer tussen burgers en bestuursorganen - Algemene bepalingen over besluiten - Beleidsregel - Beschikking Bestuurlijke boete - Bijzondere bepalingen over besluiten Subsidies - Handhaving - Herziening - Bezwaar en beroep Beroep bij de rechtbank - Voorlopige voorziening Klachtbehandeling door een bestuursorgaan - Klachtbehandeling door een ombudsman - Mandaat - Delegatie - Attributie
Toezicht op de bestuursorganen

» meer informatie bestuursorganen en besluiten

rechten en plichten inzake overeenkomsten
discriminatie

Commissie Gelijke Behandeling - Discriminatie op grond van handicap of chronische ziekte - Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of een andere grond - Onderscheid tussen mannen en vrouwen bij het aangaan van de arbeids- overeenkomst, het verstrekken van onderricht aan de werknemer, in de arbeidsvoorwaarden, bij de arbeidsomstandigheden bij de bevordering en bij de opzegging van de arbeidsovereenkomst
» meer informatie discriminatie

> Naar boven

rechten en plichten inzake overeenkomsten
drank en horeca

Begrippen - Bepalingen (algemene) - Bepalingen (bijzondere)
Bepalingen (overige) - Gemeente - Vergunningen - Ontheffing
Toezicht - Bestuurlijke boete - Strafrecht

» meer informatie drank en horeca

rechten en plichten inzake overeenkomsten
grondrechten

Bescherming leefmilieu - Bevordering volksgezondheid
Bevordering werkgelegenheid door overheid - Briefgeheim
Eerbiediging persoonlijke levenssfeer
Gelijkheidsbeginsel - Het recht tot vereniging - Het recht tot vergadering en betoging - Kiesrecht - Recht op onderwijs
Toegang tot de rechter - Vrijheid niet ontnemen - Vrijheid van godsdienst - Vrijheid van meningsuiting - Rechtsbijstand
» meer informatie grondrechten

rechten en plichten inzake overeenkomsten
huisvesting

Beroep - Bescherming woningzoekenden
Huisvestingsvergunning - Splitsing - Toewijzing van woonruimte
Toezicht - Woonruimtevoorraad
» meer informatie huisvesting

rechten en plichten inzake overeenkomsten
intellectuele eigendom

Beschermingscertificaten - Computerprogramma - Duur auteursrecht - Filmrechten - Geschil over octrooi Octrooiaanvragen - Rechtgevolgen van het octrooi - Vernietiging en opeising octrooi - Volgrechten
» meer informatie intellectuele eigendom

> Naar boven

rechten en plichten inzake overeenkomsten
internationaal recht

Adoptie - Algemeen - Alimentatie - Afstamming - Bescherming kinderen - Burgerrechten en politieke rechten - Corporaties Discriminatie vrouwen - Doodstraf 1 - Doodstraf 2
Economische, sociale en culturele rechten - Erfrecht - Foltering, onmenselijke behandeling of vernederde behandeling of bestraffing - Geregistreerd partnerschap - Goederenrecht Huwelijk - Naam - Ontvoering kinderen - Overeenkomst Rassendiscriminatie - Rechten kind - Uitleveren Vertegenwoordiging - Vluchtelingen
» meer informatie internationaal recht

rechten en plichten inzake overeenkomsten
juridische professionals

Beroepsorganisatie voor gerechtsdeurwaarders - Bevoegdheden en verplichtingen advocaat - Bevoegdheden gerechtsdeurwaarder - Bevoegdheid notaris - Inschrijving en beëdiging advocaat - Opleiding en stage advocaat
Schorsing en ontslag gerechtsdeurwaarder - Tuchtrechtspraak inzake advocaat - Tuchtrechtspraak inzake gerechtsdeurwaarder Tuchtrechtspraak inzake notaris - Uitoefening notarisambt
Verplichtingen gerechtsdeurwaarder

» meer informatie juridische professionals

rechten en plichten inzake overeenkomsten
misdrijven en overtredingen

Afpersing en bedreiging - Ambtsmisdrijven - Deelneming
Diefstal en stroperij - Jeugdige personen - Koninklijke waardigheid - Maatregelen - Meineed - Mishandeling - Moord en doodslag - Openbaar gezag - Openbare orde - Persoonlijke vrijheid - Opium - Poging en voorbereiding - Straffen - Uitsluiting van strafbaarheid - Veiligheid van de staat - Verduistering
Verhoging van strafbaarheid - Vermindering van straf - Vernieling of beschadiging - Witwassen - Zeden
» meer informatie misdrijven en overtredingen

rechten en plichten inzake overeenkomsten
milieu

Coordinatie - Milieukwaliteitseisen - Milieueffectrapportage
Milieuzonering - Nederlandse emissieautoriteit - Inrichtingen
Internationale zaken - Plannen - Stoffen en produkten
Afvalstoffen - Geluid - Keuringen - Vergunningen en ontheffingen
Emissierechten - Handhaving - Openbaarheid milieu-informatie
Rechtsbescherming - Verslag-, registratie- en meetverplichtingen
» meer informatie milieu

> Naar boven

rechten en plichten inzake overeenkomsten
omgeving en ruimtelijke ordening

Aanvraag omgevingsvergunning - Bestemmingsplannen
Bevoegd gezag - Handhaving - Inhoud omgevingsvergunning
Omgevingsvergunning - Ontheffing - Structuurvisies
Voorbereidingsprocedure
» meer informatie omgeving en ruimtelijke ordening

rechten en plichten inzake overeenkomsten
overeenkomsten

Aanneming van werk - Algemeen - Algemene voorwaarden
Arbeidsovereenkomst - Bewaren - Betalingstransactie - Borgtocht
Bruikleen - Financiëlezekerheidsovereenkomst
Gevolgen (rechtsgevolgen) - Huur - Kansovereenkomst - Koop
Koop en verkoop op afbetaling - Lijfrente - Maatschap - Opdracht
Pacht - Prijsaanduiding producten - Reizen - Ruil - Schenking
Totstandkoming - Vaststellingsovereenkomst - Verbruikleen
Verzekering - Wederkerig
» meer informatie overeenkomsten

Vragen ? Bel kosteloos: 033 286 65 05
voor direct een jurist aan de lijn !

rechten en plichten inzake de overheid of overheden
overheid

Bestuursorgaan - Burgemeester - College van burgemeester en wethouders (B & W) - Commissaris van de Koning - Eerste Kamer - Gedeputeerde staten - Gemeente - Gemeentebestuur (bevoegdheden) - Gemeente (financien) - Gemeente (toezicht)
Gemeenteraad - Koning - Ministerraad - Nationale Ombudsman
Parlementaire enquête - Provinciale staten
Provincie - Raad van State, Algemene Rekenkamer, Nationale ombudsman en vaste colleges van advies - Regering
Staten-Generaal - Tweede Kamer - Waterschap - Wetgeving
» meer informatie overheid

rechten en plichten inzake personen en familie
personen en familie

Adoptie - Afstamming - Alimentatie partner - Alimentatie kind Burgerlijke stand - Curatele - Echtgenoten - Erfrecht
Gemeenschap van goederen - Geregistreerd partnerschap Gezag - Huwelijk - Huwelijkse voorwaarden - Levensonderhoud Mentor - Minderjarigheid - Naam - Nederlanderschap - Omgang en informatie - Onderbewindstelling - Overlijden (bijzondere gevallen) - Persoonsgegevens (bescherming) - Scheiding Scheiding van tafel en bed Schuldsaneringsregeling - Vermissing - Woonplaats
» meer informatie personen en familie

> Naar boven

rechten en plichten inzake overeenkomsten
rechterlijke organisatie

Algemene bepalingen rechtspraak - Bevoegdheden gerechten
Gerechtshoven - Hoge Raad - Openbaar ministerie
Organisatie van de gerechten - Procureur-generaal bij de Hoge Raad - Raad voor de rechtspraak - Rechtbanken
Rechterlijke ambtenaren in opleiding - Taken gerechten
Toezicht

» meer informatie rechterlijke organisatie

rechten en plichten inzake overeenkomsten
rechtshulp

Bezwaar en beroep tegen besluit raad voor rechtsbijstand
Kosten verlening van rechtsbijstand - Mediation - Normen financiële draagkracht rechtzoekende - Raad voor de rechtsbijstand - Rechtsbijstand in strafzaken - Rechtspraak Toevoeging (gesubsidieerde rechtsbijstand) - Verlening van rechtsbijstand


» meer informatie rechtshulp

rechten en plichten inzake overeenkomsten
rechtsprocedure - strafrecht

Aanhangig maken zaak ter terechtzitting - Aanhouding en inver-
zekeringstelling
- Behandeling zaak door rechtbank - Beroep in cassatie - Bevoegdheden tot opsporing - Cassatie in het belang der wet - Deskundige - Gerechtelijk vooronderzoek - Gratie Herziening arresten en vonnissen - Hoger beroep
Inbeslagneming - Opsporing door burgers
Opsporingsonderzoek - Raadsman (advocaat)
Verdachte - Verkennend onderzoek - Voorlopige hechtenis
» meer informatie rechtsprocedure - strafrecht

rechten en plichten inzake overeenkomsten
rechtsprocedure - tussen burgers en/of bedrijven onderling

Bewijs - Cassatie - Dagvaardingsprocedure - Executoriaal beslag (geen registergoederen) - Executoriaal beslag (luchtvaartuigen)
Executoriaal beslag (onroerende zaken) - Executoriaal beslag (schepen) - Exploten - Herroeping - Hoger beroep - Kantonzaken
Kort geding - Lijfsdwang - Verstek - Verzet door derden
Verzoekschriftprocedure - Vonnis - Wraking en verschoning rechters
» meer informatie rechtsprocedure - tussen burgers of bedrijven

> Naar boven

rechten en plichten inzake schade en aansprakelijkheid
schade en aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid voor dieren - Aansprakelijkheid voor kinderen
Aansprakelijkheid voor niet ondergeschikten - Aansprakelijkheid voor ondergeschikten - Aansprakelijkheid voor produkten
Begroting schade - Lichamelijk of geestelijk letsel - Maritieme vorderingen - Schade en vergoeding - Schade en voordeel
Schade gevolg van twee of meer gebeurtenissen - Schade (internationaal) - Schadevergoeding bij overlijden
Vermogensschade en ander nadeel
» meer informatie schade en aansprakelijkheid

rechten en plichten inzake overeenkomsten
verbintenissen

Afstand vordering - Algemeen - Ongerechtvaardigde verrijking Onverschuldigde betaling - Onrechtmatige daad - Overgang schulden - Overgang vordering - Zaakwaarneming
» meer informatie verbintenissen

rechten en plichten inzake het verkeer
verkeer en vervoer

Binnenschip (bemanning) - Binnenschip (exploitatie)
Binnenschip (ongevallen) - Binnenschip (zaken aan boord)
Luchtvaartuig - Luchtvaartuig (exploitatie) - Goederenvervoer over spoorwegen - Overeenkomsten van vervoer - Vervoer langs spoorstaven (ongevallen) - Vervoer langs spoorstaven (algemeen) - Verjaring en verval - Wegvervoer (algemeen)
Wegvervoer (ongevallen) - Zeeschip (bemanning) - Zeeschip (exploitatie) - Zeeschip (ongevallen) - Zeeschip (zaken aan boord)
» meer informatie verkeer en vervoer

rechten en plichten inzake overeenkomsten
vermogensrechten in het algemeen

Algemeen - Bewind - Bezit en houderschap - Gemeenschap
Rechten van pand - Rechten van hypotheek - Rechtshandelingen
Rechtsvorderingen - Verhaalsrecht op goederen
Verkrijging en verlies van goederen - Volmacht - Vruchtgebruik» meer informatie vermogensrechten in het algemeen

> Naar boven

rechten en plichten inzake overeenkomsten
voedsel

Doorstraalde waren - Hygiene van levensmiddelen - Suikers
Visserijproducten, slakken en kikkerbillen - Vlees, gehakt en vleesproducten
» meer informatie voedsel

rechten en plichten inzake werk en arbeid
werk en arbeid

Aanneming van werk - Arbeidsovereenkomst
Arbeidsomstandigheden - Auteursrechten
CAO - Collectief ontslag - Discriminatie (verschillende gronden)
Discriminatie op grond van leeftijd - Einde van de arbeidsovereenkomst (waaronder ontslag) - Gelijke behandeling
Loon - Ondernemingsraad - Opdrachtovereenkomst - Overgang van een onderneming - Uitzendovereenkomst - Vakantie en verlof - Verplichtingen werkgever - Verplichtingen werknemer
» meer informatie werk en arbeid

rechten en plichten inzake wonen
wonen

Appartementsrechten - Binnentreden - Bouwvergunning Eigendom van onroerende zaken - Einde huur Erfdienstbaarheden - Erfpacht - Huisvestingsbesluit - Huur
Huurprijzen - Huurtoeslag - Hypotheek - Koop - Naburige erven
Omgevingsvergunning - Opstal - Pacht - Servicekosten
Vereniging van Eigenaars - Vergoedingen - Verplichtingen
huurder
- Verplichtingen verhuurder - Verzekeringen
Vruchtgebruik - Welstand - Wonen - Woonplaats Woonvergunning
» meer informatie wonen

rechten en plichten inzake overeenkomsten
zakelijke rechten en eigendom

Appartementsrechten - Bevoegdheden en verplichtingen van eigenaars van naburige erven - Eigendom in het algemeen
Eigendom van onroerende zaken - Eigendom van roerende zaken - Erfdienstbaarheid - Erfpacht - Mandeligheid - Opstal» meer informatie zakelijke rechten en eigendom

> Naar boven
-


uwwet.nl
Feiten. Feiten rechtspraak.

Instroom
In 2013 werden bijna 1.800.000 zaken bij de gerechten aangebracht. De zaakinstroom is met 3 procent toegenomen.

De gegevens van 2014 worden in mei 2015 bekend gemaakt.

Gerechtelijke kaart
Momenteel bestaan er nog 11 rechtbanken, 4 gerechtshoven en 2 bijzondere appelinstanties (het College van Beroep voor het bedrijfsleven en de Centrale Raad van Beroep). Het aantal bestuurders is afgenomen tot 49 voor 17 gerechten.

Civiel recht
Bij de civiele sector van de rechtbanken stroomden ongeveer 310.000 zaken in. In 2013 zijn 13.200 faillissementen uitgesproken. Er werden 12.300 wettelijke schuldsaneringen uitgesproken. Bij de gerechtshoven stroomden in totaal 58.800 zaken in.

De gegevens van 2014 worden in mei 2015 bekend gemaakt.

Bestuursrecht
109.000 zaken stroomden bij de bestuurssectoren van de rechtbanken in. Een afname van vreemdelingenzaken met 18 procent en van belastingzaken met 2 procent stond tegenover een toename van reguliere bestuurszaken met 8 procent.

De gegevens van 2014 worden in mei 2015 bekend gemaakt.

Strafrecht
De instroom misdrijfzaken bij de strafsectoren van de rechtbanken bleef steken op bijna 200.000. De politierechterzaken namen toe en de kinderrechterzaken namen af. Bij de gerechtshoven betrof dit 38.000 zaken.

De gegevens van 2014 worden in mei 2015 bekend gemaakt.

Magazine. Statistieken Uwwet.nl.

2014
Aantal bezoeken: 279.820.
Geraadpleegde pagina's: 633.240.

2013
Aantal bezoeken: 245.213.
Geraadpleegde pagina's: 590.135.


2012
Aantal bezoeken: 283.240.
Geraadpleegde pagina's: 614.649.


2011
Aantal bezoeken: 269.192.
Geraadpleegde pagina's: 510.870.


2010
Aantal bezoeken: 144.534.
Geraadpleegde pagina's: 293.627.


2009
Aantal bezoeken: 4.105.
Geraadpleegde pagina's: 23.943.

Magazine. Sociale media.

Volg Uwwet.nl op twitterVolg Uwwet.nl op facebook

Magazine. Medewerkers.

Contact met mensen die meer informatie willen over hun rechten en plichten vind ik belangrijk. Wij kunnen met behulp van de database, zoals opgenomen in Uwwet.nl, snel mensen adviseren en op weg helpen. Eenvoudige en relatief korte vraagstukken lossen wij kosteloos en vrijblijvend op. Wij zijn vaak een rots in de branding.

Hans van de Scheur, jurist
(gestudeerd aan: Universiteit Nijmegen)Wetgeving en rechtspraak bestuderen om zodoende het juiste advies te kunnen geven is essentieel in ons werk. Mensen vertrouwen op onze deskundigheid en varen daar vaak blind op. Wij zijn ons bewust van de verantwoordelijkheid die daardoor op onze schouders rust. De gevolgen kunnen immers zeer groot zijn. Al met al is het voor mij juist een uitdaging.

Vivian van de Bunt, jurist
(gestudeerd aan: Universiteit van Amsterdam)De kloof tussen burger en wetgeving is groot geworden. Maar diezelfde wet is juist gemaakt voor de burger. Er alles aan doen om de wet terug te geven aan de burger, zodat hij die ook begrijpt. Zo voelt het voor mij.

Jan Budding, jurist
(gestudeerd aan: Universiteit Utrecht)

Magazine. Magazine.

Klik hier voor magazine 4
2015Klik hier voor magazine 3
2015Klik hier voor magazine 2
2015Klik hier voor magazine 1
2015Klik hier voor magazine 4
2014Klik hier voor magazine 3
2014Klik hier voor magazine 2
2014


Bron:
www.rechtspraak.nlKlik hier voor magazine 1
2014Klik hier voor magazine 4
2013Klik hier voor magazine 3
2013Klik hier voor magazine 2
2013Klik hier voor magazine 1
2013

Magazine. Verslagen RvR.

Jaarverslag 2014Bron: www.rechtspraak.nl

Jaarverslag 2015
wordt in juni 2016
verwacht.

Jaarverslag 2013

Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2011

Jaarverslag 2010

Jaarverslag 2009

. Sponsoring.

Global Poverty ProjectCycle for HopeHuman Rights ROUwwetloket TournamentKom en ZieGSVA

Nieuws. Nieuws.

23 november
Helmonds bedrijf veroordeeld voor dood 2 werknemers


20 november
Staatssecretaris V&J moet afwijkende termijn voor vertrek uit Nederland motiveren


19 november
B&W Hilversum mag met Oud&Nieuw vuurwerk in het centrum verbieden


18 november
Gaswinning in Groningen voorlopig beperkt tot 27 miljard kubieke meter


18 november
CBb: ernstiger tekortkomingen accountant bij controle DSB


17 november
Principiële uitspraak hof Amsterdam: inreisverbod 10 jaar onrechtmatig


17 november
De Afdeling bestuursrechtspraak wil uitsluitsel van Europees Hof over Europese Opvangrichtlijn


17 november
Celstraf Belg voor neersteken lid arrestatieteam


13 november
Thuiszorgorganisatie mag salarissen niet eenzijdig verlagen


13 november
Afwijzing vordering tot veroordeling van de Staat tot staking van de gaswinning in het Groningenveld


13 november
Verdwijnen rechtspersoon niet fataal voor beslaglegger


12 november
ABN mag renteopslag euribor-hypotheken niet eenzijdig wijzigen


12 november
In hoger beroep groen licht voor voortzetting strafvervolging in vastgoedzaak Limburg


12 november
Man krijgt 6 jaar cel voor moord op moeder


12 november
Opnieuw celstraf voor bedreigen politieagenten


12 november
Ook in hoger beroep rechterlijk pardon voor bevoorrading coffeeshops


11 november
Hoogte verkeersboete correct toegepast bij snelheidsovertreding


11 november
Vorderingen 19 miljoen op oud-notaris ‘vastgoedfraude’ afgewezen


6 november
Man uit Groenlo bestraft voor poging wurging met spons


6 november
Voorkeursbeleid VGZ c.s. in strijd met Zorgverzekeringswet


5 november
Uitzendbureau mag arbeidsmigranten kosten voor huisvesting in rekening brengen


5 november
Acht jaar cel voor doodslag in Frederik Hendrikstraat Amsterdam


5 november
Naheffingsaanslag parkeerbelasting vernietigd ondanks verkeerd ingevoerd kenteken


4 november
Arnhemmer veroordeeld voor poging verkrachting en aanranding


4 november
20 maanden celstraf voor oplichting met verblijfsvergunningen


4 november
Terechte boetes voor bedrijven vanwege Bulgaarse werknemer zonder werkvergunning


4 november
Rechtbank wijst vorderingen OAD tegen Rabobank af


3 november
AG: brief niet nodig bij opleggen boete ontbreken APK-keuring personenauto


30 oktober
Overlevering voor 'bagateldelict' toegestaan


30 oktober
Bedreiging van medewerkers spoedeisende hulp bestraft


29 oktober
Hogere gevangenisstraf voor Badr Hari


29 oktober
Gevangenisstraf voor bezit en verspreiden van kinderporno


29 oktober
Amsterdammer veroordeeld voor ontucht met 13-jarige

28 oktober
Taakstraf en rijontzegging voor veroorzaken dodelijk ongeval


28 oktober
Vereniging Woekerpolis.nl deels niet-ontvankelijk in collectieve actie tegen Aegon


28 oktober
Evenementenvergunning monstertruck Haaksbergen onterecht verleend


28 oktober
Ontwikkeling voormalig kazerneterrein Venlo mag doorgaan


26 oktober
Referendum Associatieovereenkomst Oekraïne kan doorgaan


26 oktober
8 jaar cel voor poging moord en doodslag op echtgenoot


26 oktober
CBb: AFM-boetes voor aanbieden van effecten zonder prospectus terecht vernietigd


26 oktober
Verdachte van mensenhandel en bezit kinderporno veroordeeld volgens adolescentenstrafrecht


23 oktober
Celstraf voor uitbuiting in ‘rehabilitatiecentrum’


22 oktober
Ook in hoger beroep 10 jaar cel voor poging tot doodslag en brandstichting Uden


21 oktober
Amsterdam moet nieuwe islamitische scholengemeenschap huisvesting verstrekken


20 oktober
Verdenking genocide onvoldoende onderbouwd


20 oktober
Gevangenisstraf voor inkopen en uitgeven vals geld


19 oktober
Opnieuw 8 jaar cel voor doodslag op 74-jarige vrouw


16 oktober
Geen vergoeding van huurder als bureau optreedt namens verhuurder


15 oktober
Jarenlange celstraf voor woningoverval in Asten


14 oktober
Gevangenisstraf voor hockeytrainer


14 oktober
Straffen voor voormalig directeuren PWS en Wooninvest


14 oktober
Veroordelingen '6 van Breda' blijven in stand


14 oktober
Decathlon mag zich in Rijnhal in Arnhem vestigen


14 oktober
Arnhemmer krijgt celstraf voor doodslag


13 oktober
Circus Herman Renz failliet verklaard


13 oktober
OM mag opnamen van geweldsincidenten tonen om daders te vinden


12 oktober
19 en 15 jaar cel voor eerwraakmoord


9 oktober
Celstraf voor man uit Apeldoorn na inrijden op politieagent


9 oktober
Willem II-supporters krijgen taakstraffen voor belagen Vitesse-stewards


9 oktober
Collectieve actie stuit verjaring van individuele rechtsvorderingen


9 oktober
Kindgebonden budget vermindert niet behoefte kind aan alimentatie


8 oktober
Acht jaar cel en TBS met dwangverpleging voor doden huisgenoot


8 oktober
Rechtbank verklaart OM niet-ontvankelijk in zaak Soufiane Z.


8 oktober
ACM wijst klacht Chipshol tegen Schiphol terecht af


8 oktober
CBb laat eenmalige bijdragen Sky Radio, Q-Music en Radio 538 in stand


7 oktober
Opnieuw gevangenisstraffen voor ramkraken, inbraken en diefstallen Oss


2 oktober
Man krijgt 10 jaar cel voor doodsteken partners ex-vriend

1 oktober
FNV verliest kort geding over pensioenafspraken overheidspersoneel


1 oktober
Vierde jongen veroordeeld voor vechtpartij Kalanderstraat Enschede


29 september
4 jaar cel en 12 jaar rijontzegging na dronken dodelijke aanrijding Lutten


29 september
Beslissingen naar aanleiding van tweede regiezitting in zaak Van Rey


29 september
Coffeeshopbeleid niet in strijd met Europees recht


29 september
AG: Hoge Raad moet prejudiciële vragen stellen over recht op advocaat bij politieverhoor


28 september
‘Nachtrit’ voor beroepschauffeurs begint om 20.00 uur


28 september
Celstraf voor inzetten kinderen bij plegen winkeldiefstallen


25 september
Antwoord Europees Hof op vraag over overlevering voor ‘bagatelfeiten’


24 september
Celstraf voor spookrijder A27


24 september
Gerechtshof gaat zussen Holleeder horen in Passage-proces


23 september
In hoger beroep wel celstraf voor veroorzaker dodelijk ongeval Meijel


22 september
Haagse hof staat staking politiebegeleiding gerechtsdeurwaarders toe


22 september
In hoger beroep 12 jaar cel en TBS met verpleging voor moord op ex-vriendin


21 september
Geen straf voor dodelijk steekincident Alphen vanwege zelfverdediging


21 september
Geldboete voor Nijmegenaar na aanvaring met andere boot


18 september
Staat aansprakelijk voor misgelopen vakantiedagen


17 september
Man uit Erp krijgt 4 jaar cel voor drugsdelicten


17 september
Penningmeester krijgt taakstraf voor verduisteren 39.000 euro


17 september
Nekklem niet verboden


17 september
2 jaar en 6 maanden cel voor doodrijden vrouw in Enschede


16 september
Gevangenisstraffen voor gewelddadige straafroof


16 september
Beslissingen pro forma zitting in zaak Holleeder


16 september
Minister I en M moet tracébesluit Zuidelijke Ringweg Groningen aanpassen


11 september
Ondernemingskamer gelast onderzoek naar Rotterdamse Taxi Centrale


11 september
Celstraf voor mishandeling met fatale afloop in Haagse caravan


10 september
Publiceren foto’s op Facebook leidt tot voorwaardelijke celstraf


10 september
Advies AG: Kindgebonden budget niet in mindering op kosten kind


9 september
Natuurvergunningen voor elektriciteitscentrale in de Eemshaven in orde


9 september
Nieuw besluit nodig over omgevingsvergunning hypermarkt Steenwijk


9 september
Verhuizing uitgeprocedeerde gezinnen Almelo kan doorgaan


8 september
Gevangenisstraf voor ontucht met drie psychiatrisch patiënten


8 september
Celstraffen en tbs voor moord in Emmeloord


8 september
Vrijspraak voor voorbereiden terroristisch misdrijf

29 mei
Langere gevangenisstraffen voor gewelddadige overvallen


29 mei
Geen schorsing gaswinning cluster Eemskanaal in Groningenveld


29 mei
AG adviseert vragen aan Europees Hof in zaak over blokkade Pirate Bay


28 mei
Geen leges voor BIBOB-onderzoek


26 mei
Twee Arnhemmers veroordeeld voor helen auto's en auto-onderdelen


26 mei
Veroordeling voor gewelddadige woningoverval ex-schoonmoeder


26 mei
Leraar krijgt cel- en taakstraf voor ontucht met leerlingen


26 mei
Budgethouders moeten pgb terugbetalen aan zorgkantoor


26 mei
Meer dan 30 jaar oude showbizzmoordzaak moet over


22 mei
Lange gevangenisstraffen voor moord op bejaarde man in Axel


13 mei
Geen niet-ontvankelijkheid Openbaar Ministerie wegens infiltrant in grote drugszaak


13 mei
Geen wanbeleid in geschil voormalige aandeelhouders Slotervaartziekenhuis


13 mei
Ontslag van rechtsvervolging voor hulp bij zelfdoding


13 mei
Celstraf en tbs in ontuchtzaak Houten


13 mei
Gevangenisstraffen voor uitgaansgeweld in Renesse


13 mei
Milieuvergunning varkenshouderij Grubbenvorst blijft met aanpassingen in stand


13 mei
22 jaar cel voor huurmoord op Veghelse kickbokser


12 mei
Zes jaar cel voor steekpartij Meerpaaldagen Dronten


12 mei
Beroepsdemonstrant krijgt 150 uur taakstraf voor mishandeling


8 mei
Een ieder heeft recht op ‘bed-bad-en-brood’


7 mei
Werkstraf en rijontzegging voor veroorzaken dodelijk ongeval


7 mei
Opvang vluchtelingen mag in hotel De Wyllandrie Ootmarsum


7 mei
Chirurg schuldig aan veroorzaken zwaar lichamelijk letsel tijdens herniaoperatie


6 mei
Gevangenisstraffen voor henneptelers uit Lobith


6 mei
Celstraf voor onder invloed veroorzaken dodelijk verkeersongeluk


1 mei
Voormalig voetbaltrainer uit Epe veroordeeld voor ontucht


1 mei
Acht jaar cel voor moord op buurman in Schijndel


1 mei
Elf tot veertien jaar cel voor gewapende overval op juwelier in Breda


1 mei
Levenslange gevangenisstraffen voor moorden Staatsliedenbuurt


1 mei
Vragen aan EU-Hof over vakantierechten onterecht ontslagen ambtenaar


1 mei
Kosten kasteel België niet aftrekbaar


29 april
In hoger beroep hogere straffen voor fraude met kinderopvangtoeslag


30 april
Gevangenisstraffen voor leden terroristische organisatie


29 april
Gevangenisstraf voor seksueel misbruik van twee jonge meisjes

16 april
Festivals Hardshock en Lovely Sunday in Zwolle mogen doorgaan


16 april
Straffen voor vechtpartij Kalanderstraat Enschede


15 april
'3 vragen over de zitting rondom de 'Valkenburgse zaak'


15 april
Zes jaar celstraf plus TBS voor doodslag bij Parnassia


15 april
Conclusie staatsraad A-G over toeslagen meerderjarige inwonende stiefkinderen


14 april
Politiebonden moeten oproep tot voeren acties tijdens GCCS2015 intrekken


14 april
Ook taxichauffeurs zonder Schipholtaxivergunning mogen op Schiphol hun diensten aanbieden


14 april
Voorlopig geen gaswinning in en rond Loppersum


14 april
Veroordelingen voor dood grensrechter blijven in stand


13 april
8 jaar gevangenisstraf voor het doden van een driejarig kind


13 april
Beperking vrijstelling motorrijtuigenbelasting oldtimers niet onrechtmatig


13 april
Beroepsverbod na ontucht met TBS-patiënt


7 april
18 jaar cel voor schietpartij met dodelijke afloop in Amsterdam op 4 mei 2011


7 april
2,5 jaar cel voor oud-gedeputeerde


7 april
Wordfeud chatcontact leidt tot seks met minderjarige


7 april
Vrouw acht jaar cel in voor doodslag partner in ’s-Hertogenbosch


7 april
Dertig maanden cel voor fraude met paardenvlees


7 april
Vergunning Armeens monument Almelo niet ingetrokken


7 april
Aegon niet verder aansprakelijk voor schade afnemers Sprintplan dan al eerder vastgesteld


7 april
Celstraf en TBS voor het aanranden van jongens met verstandelijke beperking


7 april
Leverancier van grondstof voor mosterdgas aan Saddam Hussein moet schadevergoeding betalen aan slachtoffers


7 april
Zeven jaar cel voor doodslag op vrouw in Almelo


27 maart
Drie jaar cel en tbs voor poging moord op ex-vrouw


27 maart
Belastingdienst mag foto’s KLPD gebruiken voor controle


26 maart
Faillissement Thebe blijft overeind


26 maart
Kantonrechter schorst bewindvoerder


26 maart
Celstraffen penningmeester en bestuurslid Woning Onderhoud Stichting Arnhem


26 maart
V&D moet volledige huur betalen voor pand in Hengelo


26 maart
Geldboetes en taakstraffen voor fraude bij eierbroederij en leghenboerderijen


26 maart
Vrijspraak verdachten voor doden fotograaf


25 maart
Zwemleraar veroordeeld voor ontucht met 15 kinderen


25 maart
Uitspraak in geschil over merkenrechten wodka


13 maart
Zes Hongaren veroordeeld tot celstraffen voor mensenhandel


13 maart
In hoger beroep 8 jaar cel voor neerschieten Oisterwijkse ondernemer


13 maart
Automobilist uit Groesbeek vrijgesproken van veroorzaken dodelijk verkeersongeval


. Partners.

Koninklijke Bibliotheek
> Naar website.
Erasmus Universiteit Rotterdam
> Naar website.
Maastricht University
> Naar website.
Rijksuniversiteit Groningen
> Naar website.
Universiteit Utrecht
> Naar website.


Universiteit van Tilburg
> Naar website.


Commissie Gelijke Behandeling
> Naar website.


Hoge Raad der Nederlanden
> Naar website.


Raad voor de Rechtspraak
> Naar website.


WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl