Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen da        dereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Andere informatie
Rechten studeren
Informatie Beheer Groep
AlgemeenDe Informatie Beheer Groep (IB-Groep) voert als zelfstandig bestuursorgaan in opdracht van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) een aantal onderwijswetten en - regelingen uit.

In opdracht van de ministeries van Justitie en VROM ondersteunt de IB-Groep de gemeenten bij de uitvoering van de Wet inburgering. De kerntaken van de IB-Groep zijn financiering, informatiebeheer en het organiseren van examens: - verstrekken van studiefinanciering, OV-studentenkaart en tegemoetkoming schoolkosten;
- verzorgen van het proces van aanmelding, selectie en plaatsing hoger onderwijs;
- innen van lesgelden en studieschulden;
- beheren van diverse onderwijsgerelateerde basisregistraties, waaronder het Basisregister Onderwijsnummer;
- erkennen van diploma's;
- organiseren van staats- en schoolexamens;
- het beheren van het register van potentieel inburgeringsplichtigen;
- het verstrekken van leningen en vergoedingen aan inburgeringsplichtigen in het kader van hun inburgeringstraject;
- het organiseren van de centrale inburgeringsexamens en het praktijkexamen met een portfolio.

De afnemers zijn de individuele onderwijsvolgers en onderwijsorganisaties in het bekostigd onderwijs in Nederland.


-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl