Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Nieuws


Datum en nieuws - maart 2010:


26 maart 2010
Gerechtshof Amsterdam wijst verzoeken schadevergoeding Nomads Hells Angels af

'Het gerechtshof Amsterdam heeft vandaag, 26 maart 2010, de verzoeken om schadevergoeding in de zogenoemde Nomadszaak afgewezen. De verzoeken hadden betrekking op de tijd die de betrokkenen in voorarrest hebben doorgebracht op verdenking van de moord in februari 2004 op drie van hun clubleden van de Limburgse afdeling van de Hells Angels. In juni 2007 werden zij daarvan in hoger beroep vrijgesproken.

Het hof bepaalt dat er geen gronden van billijkheid zijn om tot toekenning van een schadevergoeding over te gaan.

Het hof overweegt dat het beroep op hun zwijgrecht heeft bijgedragen aan de voortduring van de voorlopige hechtenis en aan het ontstaan en vergroten van de schade waarvan vergoeding werd verzocht.

Betrokkenen zijn er niet in geslaagd aannemelijk te maken dat in redelijkheid niet van hun kon worden gevergd door de beantwoording van in de loop van het proces aan hun gestelde vragen, het ontstaan van die schade te voorkomen of te beperken.

Het hof oordeelt dat indien de weigering om aan het (opsporings)onderzoek mee te werken was ingegeven door vrees voor repercussies bij het doorbreken van een onder de Hells Angels geldende zwijgcode, de gevolgen daarvan voor hun risico moeten blijven.

Ook verder ziet het hof geen redenen om tot schadevergoeding over te gaan'.22 maart 2010
Schuld zonder strafoplegging na ongeval klimmuur

'De rechtbank Amsterdam heeft de verdachte van een ongeval in klimcentrum ‘Tussen Hemel en Aarde’ schuldig bevonden zonder strafoplegging. De verdachte had als zekeraar het touw van de klimgordel voortijdig losgemaakt waardoor de klimmer vanuit en hoogte van 12 meter ten val is gekomen met zwaar lichamelijk letsel tot gevolg.

De rechtbank stelt dat verdachte, zonder dat daarvoor een concrete aanleiding bestond, in een moment van onoplettendheid de karabiner heeft losgemaakt. De verdachte had echter als zekeraar de cruciale taak voor de veiligheid van de verdachte te waken. Zij heeft echter verzuimd de noodzakelijke waakzaamheid in acht te nemen door alvorens los te koppelen zich ervan te vergewissen dat de door haar gezekerde klimmer veilig weer op de grond was gekomen. Ten aanzien van de ernst van het bewezen geachte en de omstandigheden waaronder dit is begaan stelt de rechtbank voorop dat de gevolgen van het handelen van verdachte bijzonder ernstig en tragisch zijn. Het slachtoffer zal niet volledig van haar zware verwondingen herstellen en daar haar verdere leven steeds door gehinderd blijven. Ook heeft dit ongeval, in de maatschappij, en met name in de klimwereld, veel onrust doen ontstaan.

Anderzijds heeft de rechtbank laten meewegen dat sprake is van de lichtste vorm van schuld van verdachte in strafrechtelijke zin. Ook heeft de rechtbank meegewogen dat het ongeval ook voor verdachte groot leed heeft veroorzaakt. De rechtbank is met de raadsman van verdachte van oordeel dat een op te leggen straf geen van de door de wetgever beoogde doelen dient. Zij zal daarom geen straf of maatregel aan verdachte opleggen.

De rechtbank is tot slot van oordeel dat het de voorkeur geniet de noodlottige gebeurtenis te bezien in een breder verband, in het bijzonder dat van de veiligheid van het beoefenen van de klimsport in klimhallen. Daartoe herhaalt de rechtbank de door het hof te Amsterdam in het hoger beroep in de zaak tegen Van ’t Hert op 19 februari 2010, LJN BL5635 gedane aanbeveling dat nu dit ongeluk er één is in een reeks van ongelukken rond klimmuren, waarbij de gebeurtenissen steeds hetzelfde patroon lijken te volgen, een aanpassing in de veiligheidsmaatregelen aangewezen is. Daarbij kan in ieder geval gedacht worden aan voorkoming van automatisch losmaken van de zekering door de eis dat de zekering slechts door de klimmer kan worden afgekoppeld'.11 maart 2010
Gevangenisstraf voor seksueel misbruik terminaal zieke vrouw

'De rechtbank ’s-Hertogenbosch heeft een 44-jarige man uit Nuenen veroordeeld tot een gevangenisstraf van dertig maanden waarvan zes maanden voorwaardelijk voor het seksueel misbruiken van zijn terminaal zieke vrouw, het plegen van ontucht met een meisje en het bezit van kinderporno. Ook moet hij 1050 euro schadevergoeding aan het meisje betalen.

De man had in 2008 seks met zijn vrouw, terwijl ze als gevolg van een terminale ziekte en door haar ondergane chemokuren en medicijngebruik onmachtig was zich daartegen te verzetten. De verdachte is daarnaast veroordeeld voor het plegen van ontuchtige handelingen met een aan zijn zorg toevertrouwd meisje en het bezit van kinderporno.

Bij het opleggen van de straf heeft de rechtbank ermee rekening gehouden dat hij zijn vrouw door haar meermalen seksueel te misbruiken een groot en onherstelbaar leed heeft aangedaan in haar laatste levensfase. De vrouw had zich juist in haar eigen huis veilig en vertrouwd moeten voelen om het restant van haar leven, met de passende liefde en zorg van haar echtgenoot te volbrengen. Bij het plegen van ontuchtige handelingen met het meisje heeft de man als volwassene misbruik gemaakt van het leeftijdsverschil en daarbij haar gevoelens en belangen ondergeschikt gemaakt aan zijn eigen seksuele behoefte. Door kinderporno in zijn bezit te hebben, heeft de man indirect bijgedragen aan seksueel misbruik van kinderen. Anderzijds houdt de rechtbank bij de strafoplegging rekening met het onderzoek naar de geestvermogens van de man, waaruit blijkt dat de feiten in licht verminderde mate aan hem kunnen worden toegerekend'.2 maart 2010
Tussentijdse beslissing in de zaak tegen Urker verdachte

'Zwolle-Lelystad, 2 maart 2010 - De rechtbank heeft vandaag een tussentijdse beslissing genomen in de zaak van de 15-jarige jongen die wordt verdacht van de moord of doodslag op Dirk Post uit Urk.

Nader onderzoek
De rechtbank heeft besloten dat de zaak wordt verwezen naar de rechter-commissaris voor aanvullend onderzoek, onder meer voor het horen van twee getuigen. De raadsvrouw van de verdachte had daarom verzocht. Ook wordt nog gewacht op nadere rapportage van het Nederlandse Forensisch Instituut in Den Haag en op rapportage door de deskundigen van het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie.

Voorarrest
De voorlopige hechtenis van de minderjarige verdachte blijft voortduren, ondanks een verzoek van de raadsvrouw om deze te schorsen.

Behandeling blijft achter gesloten deuren
Hoofdregel in het minderjarigenstrafprocesrecht is behandeling achter gesloten deuren. Tot een openbare behandeling kan echter worden besloten indien het belang van het publiek om kennis te nemen van het proces zwaarder weegt dan het belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de verdachte en/of zijn ouders. De voorzitter heeft, gehoord de officier van justitie en de advocaat, besloten dat –mede gelet op de jonge leeftijd van 15 jaar van verdachte- van een dergelijke situatie geen sprake is. Daarom zal de behandeling volgens het wettelijk uitgangspunt, dat zowel is neergelegd in het Wetboek van Strafvordering als ook in het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind (IVRK), achter gesloten deuren zal plaatsvinden.

Geen bijzondere toegang media
Daarnaast diende de vraag beantwoord te worden of bijzondere toegang tot de zitting zal worden verleend aan de media die daarom hebben verzocht of nog zullen verzoeken. De voorzitter heeft, nadat de officier van justitie en de advocaat zich ook over dit punt hebben uitgelaten, als volgt beslist. Naast het al eerder genoemde belang van bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de verdachte, vereist het beschermende karakter van het jeugdstrafrecht de mogelijkheid tot het voeren van een open dialoog met verdachte tijdens de zitting. De rechtbank vindt het van groot belang dat deze open dialoog kan plaatsvinden. Ook in het kader van de waarheidsvinding.

Deze open dialoog kan, mede gelet op de ontkennende proceshouding van de zeer jeugdige verdachte, bemoeilijkt worden door de aanwezigheid van de media tijdens de behandeling. Ook in het kader van de waarheidsvinding is dat van evident belang. Hoewel de voorzitter begrip heeft voor de wens van de media om het publiek kennis te laten nemen van de inhoudelijke behandeling van de strafzaak, leiden deze factoren tot de beslissing dat geen bijzondere toegang aan de media zal worden verleend.

Berichtgeving richting media
Wel zullen aanwezig zijn de persrechter en desgewenst de persofficier van justitie, die de media over het verloop van de behandeling kunnen berichten. Daarnaast zal de rechtbank uiteraard in haar te zijner tijd te wijzen vonnis zo uitgebreid mogelijk alle feiten en omstandigheden bespreken die tot de nog te geven beslissing in deze strafzaak zullen leiden.

Een volgende pro formazitting is gepland op 25 mei 2010, de inhoudelijke behandeling vindt naar verwachting plaats op 1 juni 2010'.Bron: www.rechtspraak.nl.Klik hier voor mededelingen.

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl