Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Nieuws


Datum en nieuws - november 2010:


19 november 2010
Vader uit Baexem krijgt 20 jaar cel met TBS voor moord op dochter en poging moord zoon

'De 39-jarige F.H. uit Baexem is vandaag door de meervoudige strafkamer van de rechtbank Roermond veroordeeld voor moord op zijn achtjarige dochter en poging tot moord op zijn toen tienjarige zoon. De vader kreeg een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 20 jaar opgelegd met TBS (terbeschikkingstelling) en dwangverpleging. De rechtbank acht de man verminderd toerekeningsvatbaar.

Volgens de rechtbank is wettig en overtuigend bewezen dat de vader op 11 februari 2010 te Baexem opzettelijk en met voorbedachten rade zijn dochter van het leven heeft beroofd. Hij heeft met opzet en na kalm beraad en rustig overleg meermalen met een mes de keel van zijn dochter doorgesneden. De rechtbank acht daarnaast bewezen dat de vader dezelfde avond zijn zoon opzettelijk en met voorbedachten rade van het leven wilde beroven door meermalen de keel van de jongen door te snijden.

De rechtbank is van oordeel dat uit de afscheidsbrief en de op 11 februari 2010 verzonden e-mailberichten van 21.12 uur en van 21.53 uur naar zijn toenmalige echtgenote blijkt dat verdachte al enige tijd het voornemen had om iets ergs te doen als zijn echtgenote niet zou ingaan op zijn verzoek met hem in contact te treden.

Naar het oordeel van de rechtbank heeft verdachte tussen 21.12 uur, het moment van het eerste mailbericht van verdachte, en omstreeks 22.45 uur, het moment dat hij zijn dochter en zijn zoon in de keel heeft gesneden, voldoende gelegenheid gehad om na te denken over zijn voornemen iets ergs te doen en wat de gevolgen van zijn handelen zouden kunnen zijn. Er is dus sprake geweest van kalm beraad en rustig overleg. Van de door de verdediging gestelde plotselinge opwelling is naar het oordeel van de rechtbank dan ook geen sprake geweest.

De rechtbank rekent het de man zwaar aan dat hij zijn kinderen als het ware heeft opgeofferd om wraak te nemen op zijn echtgenote vanwege haar besluit om hem definitief te verlaten. Dit welbewuste handelen van verdachte weegt sterk door in de bepaling van de strafmaat.

Volgens de rechtbank is door de persoonlijkheidsstoornis van de verdachte de kans op herhaling groot. Terbeschikkingstelling kan het gevaar op herhaling indammen. Vandaar dat de rechtbank hem de TBS-maatregel heeft opgelegd met dwangverpleging'.9 november 2010
Hof Den Haag acht voorgenomen korting op budget ziekenhuizen niet onrechtmatig

'Het Gerechtshof 's-Gravenhage heeft op 9 november 2010 uitspraak gedaan in het hoger beroep in een zaak van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en een aantal ziekenhuizen tegen de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De minister wil een geconstateerde overschrijding van het totaalbudget voor de ziekenhuizen in 2009 met € 549 mln vanaf 2011 op het budget voor de gezamenlijke ziekenhuizen korten en de NVZ c.s. verzetten zich daartegen. Het hof heeft het ministerie in het gelijk gesteld.

De rechtbank heeft op 14 september 2010 de minister verboden die korting door te zetten, omdat hij van oordeel was dat die korting in strijd is met algemene beginselen van behoorlijk bestuur en dus onrechtmatig. Het gerechtshof is het daar niet mee eens.

Net als de rechtbank vindt het hof dat de rechter erg terughoudend moet zijn bij het onrechtmatig achten van dit soort voorgenomen besluiten van regelgevende aard die onderworpen zijn aan politieke controle, temeer omdat de besluitvorming daarover nog niet is afgerond. Het moet dan ook heel duidelijk zijn dat het voorgenomen besluit onrechtmatig is. Anders dan de rechtbank is het hof echter van oordeel dat daarvan in dit geval geen sprake is. Het hof is van oordeel dat, op de keper beschouwd, de NVZ c.s. onvoldoende argumenten hebben aangedragen voor de conclusie dat het voorgenomen besluit duidelijk in strijd is met een of meer algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Ook van strijd met het recht van de Europese Unie (vrijheid van vestiging en vrij verkeer van diensten) is volgens het hof geen sprake. Het hof heeft daarom de door de rechtbank opgelegde blokkade van de besluitvorming over de korting op het budget van de ziekenhuizen opgeheven'.8 november 2010
Gerechtshof Den Haag legt verbod ontruiming krakers op

'Het gerechtshof in Den Haag heeft op 8 november 2010 in hoger beroep mondeling uitspraak gedaan over de vraag of het ministerie van Veiligheid en Justitie tot ontruiming kan overgaan van diverse kraakpanden in Amsterdam, Den Haag en Leeuwarden. Het hof heeft de ontruiming verboden, omdat in de nieuwe Wet kraken en leegstand niet is voorzien in de mogelijkheid voor krakers (die dreigen hun woning te moeten verlaten) om daarover vooraf het oordeel van de rechter te vragen. Dit is in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Sinds 1 oktober 2010 is van kracht de Wet kraken en leegstand. Deze wet stelt kraken strafbaar. De wet geeft justitie de mogelijkheid een gekraakt pand strafrechtelijk te ontruimen, zonder dat daar een rechterlijke uitspraak voor nodig is. Nadat een aantal gemeenten had aangekondigd tot ontruiming van kraakpanden te zullen overgaan, zijn verschillende kort gedingen gevoerd over de reikwijdte van de nieuwe wet.

In de onderhavige zaak hebben krakers gevorderd dat de ontruiming van diverse kraakpanden in Amsterdam, Den Haag en Leeuwarden wordt verboden. De voorzieningenrechter heeft hun vordering in eerste aanleg afgewezen. Het hof behandelt de zaak thans in hoger beroep. Omdat de eerste ontruimingen morgen gepland staan, heeft het hof vandaag mondeling uitspraak gedaan. Een schriftelijke uitspraak met de motivering zal in de loop van volgende week beschikbaar komen.

Het hof heeft de ontruiming verboden. Het is van oordeel dat de krakers door de ontruiming hun woning dreigen te verliezen. De woning van een persoon geniet onder het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) speciale bescherming. Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens heeft herhaaldelijk beslist dat iemand zijn woning niet mag verliezen voordat de rechter daarover vooraf een uitspraak heeft kunnen doen. Aangezien hierover in de nieuwe wet niets is geregeld en ook justitie in dat opzicht geen duidelijk en kenbaar beleid voert, is het hof van oordeel dat ontruiming onder deze omstandigheden in strijd zou komen met het EVRM'.3 november 2010
Gevangenisstraf voor grooming

'De rechtbank Middelburg heeft een 28-jarige verdachte, conform de eis van de officier van justitie, veroordeeld tot een gevangenisstraf van 30 maanden, waarvan 6 voorwaardelijk, met een proeftijd van drie jaar voor het seksueel misbruiken van een 11-jarig meisje. Daarnaast is de verdachte veroordeeld voor het via de computer benaderen van dat 11-jarig meisje en van een 9-jarig meisje met als doel een ontmoeting te regelen om ontucht te plegen (grooming). Tenslotte is verdachte veroordeeld voor het downloaden en bewaren van kinderporno op zijn computer.

De verdachte heeft via het virtuele spel Habbo hotel beide meisjes benaderd. Het 11-jarig meisje is op enig moment akkoord gegaan om de verdachte te ontmoeten. Bij de ontmoeting heeft de verdachte het meisje seksueel misbruikt. Ook bij een tweede ontmoeting is het meisje opnieuw misbruikt.

Verdachte heeft naast de gevangenisstraf een bijzondere voorwaarde opgelegd gekregen. Gedurende de proeftijd zal verdachte zich gedragen naar de aanwijzingen die door de Stichting Reclassering Nederland worden gegeven. Daarvan zou onderdeel kunnen uitmaken een behandeling in een instelling gericht op zedendelinquenten. Daarnaast moet de verdachte de benadeelde partij, als voorschot op de schade, een bedrag van € 3.434,- betalen'.1 november 2010
Ontslag van alle rechtsvervolging voor tbs’er

'De rechtbank ’s-Hertogenbosch heeft vandaag een 49-jarige man ontslagen van alle rechtsvervolging inzake een poging tot moord op een vrouw in Uden in april 2010. De verdachte kreeg in 2000 tbs opgelegd en verblijft sinds 2006 in de tbs long-stay afdeling.

De man ging op 20 april 2010 samen met zijn begeleidster van de tbs-kliniek naar de Hema-winkel in Uden en kocht daar een mes. Met het mes heeft hij een vrouw in haar hals gesneden. Dat deed hij volgens de rechtbank met voorbedachten rade.

De verdachte is volgens de rechtbank niet strafbaar voor de poging tot moord, nu het tenlastegelegde feit hem wegens een gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van zijn geestvermogens niet kan worden toegerekend. De rechtbank ontslaat hem daarom van alle rechtsvervolging. Uit rapporten van een psychiater en psycholoog blijkt dat de man lijdt aan het syndroom van Asperger en paranoïde schizofrenie. Hij moet volgens de psycholoog gezien worden als een ernstig gehandicapte en gestoorde man voor wie met de huidige stand der wetenschap geen behandelingsmethoden beschikbaar zijn. De verdachte verblijft in verband met een moord in 1999 sinds 2006 op de long-stay afdeling. Door de deskundigen wordt geadviseerd om deze lopende tbs met dwangverpleging voort te zetten.

De rechtbank is van oordeel dat het feit zo ernstig is dat het de maatregel van tbs met dwangverpleging rechtvaardigt. Onder begeleiding heeft hij immers onder meer een mes gekocht. Kort daarop heeft hij een willekeurig slachtoffer met dat mes in de hals gesneden. Uit de medische rapportage blijkt dat de gevolgen voor het slachtoffer zeer ernstig hadden kunnen zijn.

De rechtbank oordeelt echter dat aan de verdachte geen nieuwe maatregel van tbs moet worden opgelegd, mede zoals de psycholoog heeft aangegeven “opdat de uitermate bizarre moord uit 1999 niet verbleekt achter het huidige delict.” Hierbij merkt de rechtbank op dat het voor de beveiliging van de maatschappij geen verschil maakt of de bestaande tbs wordt voortgezet dan wel een nieuwe tbs-maatregel wordt opgelegd'.Bron: www.rechtspraak.nl.

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl