Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen da        dereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
juridische professionals - tuchtrechtspraak van de advocaat

rechten en plichten inzake wonen
Informatie met betrekking tot de rechten en plichten inzake tuchtrechtspraak van de advocaat.
De inhoud van wetten en regelingen, eenvoudig vindbaar.

> § 4. Van de tuchtrechtspraak
> Advocaten zijn aan een tuchtrechtspraak onderworpen
> Raad van discipline
> Samenstelling raad van discipline
> Indienen klacht tegen advocaat bij de deken van de orde
> De deken tracht de klachten in der minne te schikken
> Deken brengt klacht ter kennis van de raad van discipline
> Deken op de hoogte gebracht van bezwaren tegen advocaat
> Informeren bevoegde autoriteit in andere lidstaat
> Klachten afwijzen binnen dertig dagen
> Tegen beslissing is schriftelijk verzet mogelijk
> De behandeling en beslissing van tuchtzaken
> Behandeling wordt gestaakt bij intrekking klacht
> De beslissingen zijn met redenen omkleed
> Oplegging van de maatregel van schorsing
> Oplegging van maatregelen en schadevergoeding
> De deken ziet toe op de nakoming der voorwaarden
> Wijzigingen in voorwaarden aanbrengen
> Last geven dat tot tenuitvoerlegging zal worden overgegaan
> Beslissing niet gegeven dan na verhoor
> Beslissing is niet aan enig rechtsmiddel onderworpen
> De deken verzoekt de behandeling bij te wonen
> Raad van discipline neemt geen beslissing dan na verhoor
> Onverwijld verzenden afschrift van de beslissingen
> Kosten voorzitterschap komen ten laste van de staat
> Hof van discipline is gevestigd in hoofdplaats ressort
> Aftreden leden met ingang van de eerstvolgende maand
> Vereisten verkiesbaarheid advocaten
> Reikwijdte bepalingen
> Waken tegen nodeloze vertraging van onderzoek
> Hoger beroep instellen bij het hof van discipline
> Met redenen omkleed afwijzen van beroepen
> Schriftelijk verzet bij het hof van discipline
> Het hof van discipline beslist niet dan na verhoor
> Beslissing over de tenuitvoerlegging
> Onverwijld verzenden afschrift van de beslissing
> Maatregelen van schorsing en van schrapping
> Kosten verbonden aan lidmaatschap komen ten laste staat
> Reikwijdte bepalingen inzake bezoekende advocaten
> Reikwijdte bepalingen inzake bijzondere advocaten

> § 4a. De procedure inzake het spoedshalve schorsen of treffen van een voorlopige voorziening
> Schorsing in de uitoefening van de praktijk
> Maatregelen van schorsing verwerkt op het tableau
> Hoger beroep instellen bij het hof van discipline
> Beslissing in kracht van gewijsde gegaan
> Reikwijdte bepalingen inzake bezoekende advocaten

> § 4b. De procedure inzake de onbehoorlijke praktijkuitoefening
> Schorsing van praktijkuitoefening op verzoek deken
> Onderzoek toestand waarin praktijk advocaat zich bevindt
> Benoeming rapporteurs en termijn uitbrengen verslag
> Elke plaats betreden waarin praktijk wordt uitgeoefend
> Treffen voorlopige voorziening gedurende onderzoek
> Verzenden verslag door rapporteur
> Procedure inzake onbehoorlijke praktijkuitoefening

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl