Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen da        dereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
misdrijven en overtredingen - straffen

rechten en plichten inzake wonen
Informatie met betrekking tot de rechten en plichten inzake straffen.
De inhoud van wetten en regelingen, eenvoudig vindbaar.









> Titel II. Straffen
> Straffen
> Geen straf of maatregel opgelegd
> Gevangenisstraf is levenslang of tijdelijk
> Vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen
> Gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis
> Straf of gedeelte niet tenuitvoergelegd
> Proeftijd vaststellen
> Voorwaarde proeftijd
> Toezicht op naleving voorwaarden
> Proeftijd verkorten of verlengen
> Voorwaarde niet nageleefd
> Indiening van een vordering
> Onderzoek vindt plaats ter openbare terechtzitting
> Rechterlijke beslissingen in het openbaar uitgesproken
> Waarborgsom wordt teruggegeven
> Voorwaardelijk in vrijheid gesteld
> Voorwaardelijke invrijheidstelling
> Toezicht op de naleving
> Proeftijd
> Voorwaardelijke invrijheidstelling uitgesteld
> Toezenden stukken aan de rechtbank
> Rechtbank wijst vordering toe
> Voorwaardelijke invrijheidstelling herroepen
> Aanhouding bevolen door het openbaar ministerie
> Herroeping van de voorwaardelijke invrijheidstelling
> Toewijzen vordering
> Vordering tot herroeping afgewezen
> Tekort aan plaatsen
> Nadere regeling van het verlenen van hulp en steun
> Duur hechtenis
> Toepassing artikel 13
> Duur tijdelijke gevangenisstraf en de hechtenis
> Bijzondere omstandigheden in belang veiligheid staat
> Strafbeschikking
> Toepassing vervangende hechtenis
> Inlichtingen inwinnen
> Opgelegde straf wijzigen
> Tenuitvoerlegging vervangende hechtenis bevelen
> Behandeling van het bezwaarschrift
> Termijn omtrent het nemen van een beslissing
> Taak naar behoren verricht
> Nadere regels over inhoud taakstraf
> Termijn voor betaling geldboete
> Vaststelling geldboete
> Geldboete in gedeelten voldoen
> Bedrag niet in zijn geheel voldaan
> Toepassing vervangende hechtenis
> Ingaan gevangenisstraf en hechtenis
> Tijd voorlopige hechtenis in mindering gebracht
> Tijd in detentie doorgebracht
> Ontzet van rechten
> Ontzetting van het recht om ambten te bekleden
> Ontzetting van rechten
> Verbeurdverklaring kan worden uitgesproken
> Vatbaar voor verbeurdverklaring
> Verbeurdverklaring van een voorwerp
> Verschil wordt vergoed
> Bedrag geschat
> Kosten van gevangenisstraf en hechtenis
> Openbaarmaking uitspraak gelast

-
a href="../../adverteren/link-naar-adverteerder-b3-b4.htm">
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl