Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
rechtsprocedure tussen burgers en/of bedrijven - executoriaal beslag op onroerende zaken

rechten en plichten inzake wonen
Informatie met betrekking tot de rechten en plichten inzake executoriaal beslag op onroerende zaken.
De inhoud van wetten en regelingen, eenvoudig vindbaar.

> Eerste afdeling. Van executoriaal beslag op onroerende zaken
> Beslag op onroerende zaken
> Bevel vernieuwen
> Beslag geschiedt bij een proces-verbaal
> Beslag voor een bepaalbare vordering
> Proces-verbaal zal worden ingeschreven
> In beslag genomen zaken in goede staat houden
> Vruchten en beplantingen vallen onder het beslag
> Vorderingen tot vergoeding
> Hypotheken
> Hypotheekhouder wil executie overnemen
> Meer schuldeisers hebben beslag gelegd
> Inschrijving van het beslag kan worden doorgehaald

> Tweede afdeling. Van executoriale verkoop van onroerende zaken
> Executoriale verkoop ten overstaan bevoegde notaris
> Notaris stelt uur verkoop vast
> Geen verkoop na verloop dertig dagen
> De notaris stelt de veilconditiŽn vast
> Geschillen over de veilconditiŽn
> Verkoop vindt in het openbaar plaats
> Onroerende zaken gezamenlijk voor ťťn prijs verkopen
> Hypotheek op andere onroerende zaken
> Opbrengst verkochte is toereikend
> Notaris verplicht van verkoop schriftelijk kennis te geven
> Koopprijs voldoen in handen notaris
> Inschrijving van het proces-verbaal van toewijzing
> Artikel 273, boek 3
> Koper schiet tekort in nakoming koopovereenkomst
> Koper zal nieuwe verkoop kunnen voorkomen
> Aansprakelijkheid koper

> Derde afdeling. Van opvordering door derden
> Beslag treft zaak die geheel aan ander toebehoort
> Notaris is bevoegd verkoop zaken op te schorten
> Verkoop is door het verzet vertraagd

> Vierde afdeling. Van executie door een hypotheekhouder
> Hypotheekhouder is verplicht executie te doen inleiden
> Hypotheekhouder blijft in gebreke
> Toepassing artikelen
> Aflopen termijn
> Verzoek dat verkoop onderhands zal geschieden
> Verkrijgen van verlof

> Vijfde afdeling. Van de verdeling van de opbrengst van de executie
> Uitkeren overschot aan de geŽxecuteerde
> Bevoegd een gerechtelijke rangregeling te verzoeken
> Verzoek gerechtelijke rangregeling
> Meer onroerende zaken bij een executoriale verkoop

> Zesde afdeling. Van gedwongen ontruiming
> Gedwongen ontruiming van onroerende zaken
> Gedwongen ontruiming geschiedt door een deurwaarder
> Artikel 444 is van overeenkomstige toepassing
> Bepaling dat vonnis niet ten uitvoer kan worden gelegd
> Gehele of gedeeltelijke al of niet tijdelijke ontruiming

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl