Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen da        dereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Trefwoorden
Zoeken op trefwoorden in het juridisch woordenboek
Omschrijvingen
Klik op de beginletter van uw trefwoord - B


Klik op de beginletter van uw trefwoord

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z


B
Balie
Aanduiding voor de hele advocatuur.

Beklag
De mogelijkheid voor rechtstreeks belanghebbenden om te klagen als door het Openbaar Ministerie is besloten om een strafbaar feit niet (verder) te vervolgen. De beslissing om al dan niet alsnog te vervolgen wordt ter beoordeling aan het gerechtshof voorgelegd.

Belanghebbende
Iemand die betrokken is bij een besluit of geschil en daar (rechtstreeks) belang bij heeft.

Bemiddeling
Een alternatieve manier om tot een oplossing van geschillen te komen. Een onafhankelijke deskundige bemiddelaar verleent hulp om partijen tot elkaar te brengen.

Benadeelde partij
Iemand die door een strafbaar feit schade heeft ondervonden. Een benadeelde partij kan zich voegen in het strafproces om als slachtoffer schadevergoeding van de dader vorderen.

Beroep
In het bestuursrecht is dit het vragen van een voorziening tegen een besluit, hetzij bij een ander bestuursorgaan dan dat het besluit heeft genomen, hetzij bij een onafhankelijke administratieve rechter. In het civiele recht en het strafrecht is het beroep de mogelijkheid tot het vragen van een voorziening tegen een uitspraak van een rechterlijke instantie bij een hogere instantie.

Beschikking
1. Een beslissing van een overheidsorgaan in een concreet geval, bijvoorbeeld het verlenen van een bouwvergunning.
2. In het civiele recht: een rechterlijke uitspraak in een procedure die begint met een verzoekschrift. Een uitspraak in een procedure die begint met een dagvaarding heet een vonnis.

Beslag
Inbeslagneming van voorwerpen waarmee strafbare feiten zijn gepleegd, bijvoorbeeld omdat ze nodig zijn voor het bewijs, omdat ze gevaarlijk zijn (drugs, wapens), of om de criminele winsten af te romen (geld, autoís, huizen, jachten). Dit beslag geschiedt in opdracht van de officier van justitie.

Bestand, in de zin van de wet bescherming persoonsgegevens
Elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens, ongeacht of dit geheel van gegevens gecentraliseerd is of verspreid is op een functioneel of geografisch bepaalde wijze, dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is en betrekking heeft op verschillende personen.

Bestuursorganen
Organen die belast zijn met overheidstaken, zoals het College van Burgemeester en Wethouders of een bedrijfsvereniging.

Bestuursrecht
Personen en organisaties die een conflict hebben met de overheid, hebben te maken met het bestuursrecht. De bestuursrechter behandelt zaken zoals gemeentelijke vergunningen of uitkeringen. In het bestuursrecht heeft u geen advocaat nodig. U kunt uw eigen zaak behartigen. Maar als het een ingewikkelde zaak is, is het vaak verstandig om wel een deskundige, bijvoorbeeld een advocaat, in te schakelen.

Bestuursrechtspraak
Rechtspraak die zich bezighoudt met geschillen over besluiten van een overheidsorgaan. De geschillen kunnen zich zowel tussen burgers en bestuursorganen als tussen bestuursorganen onderling afspelen. Bestuursrecht is de moderne benaming voor wat vroeger administratief recht heette.

Betekening
Uitreiking van gerechtelijke stukken, zoals een dagvaarding, een oproeping of een vonnis, aan een verdachte of een getuige.

Bewerker, in de zin van de wet bescherming persoonsgegevens
Degene die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen.

Bewijslast
De verplichting tot het leveren van bewijs in een proces.

Bloedproef
Het afnemen van bloed om te zien of een automobilist onder invloed is van alcohol of drogerende middelen.

Bodemprocedure
Term die gebruikt wordt om de normale procedure bij de rechtbank af te zetten tegen het kort geding.

Burgerlijk recht
Conflicten tussen personen of organisaties onderling vallen onder het burgerlijk recht, ook wel het civiel recht genoemd. Zaken die door de civiele rechter worden behandeld zijn bijvoorbeeld echtscheidingen, arbeidsovereenkomsten en koopovereenkomsten.
In het civielrecht is, behalve bij echtscheiding, inschakeling van een advocaat niet verplicht voor zaken met een waarden van minder dan Ä5000,- en arbeids- en huurzaken. Deze zaken worden behandeld door de sector kanton van de rechtbank. Hier mag u zelf uw eigen zaak bepleiten. U kunt zich ook laten vertegenwoordigen door iemand anders zoals een gerechtsdeurwaarder of een juridisch adviseur. Voor alle overige zaken bij de rechtbank en zaken bij het gerechtshof en de Hoge Raad bent u wel verplicht een advocaat in te schakelen.

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl