Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen da        dereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Trefwoorden
Zoeken op trefwoorden in het juridisch woordenboek
Omschrijvingen
Klik op de beginletter van uw trefwoord - C


Klik op de beginletter van uw trefwoord

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z


C
Cassatie, in cassatie gaan
In beroep gaan bij de Hoge Raad tegen een beslissing van een lagere rechter

Casseren
Het vernietigen van een uitspraak van een lagere rechter door de Hoge Raad.

Cautie
Mededeling aan de verdachte dat hij het recht heeft om te zwijgen.

Centrale Raad van Beroep
Beroepsinstantie die beslist in geschillen over sociale verzekeringswetten en ambtenarenzaken, nadat men in beroep is gegaan tegen een uitspraak van de bestuursrechter van de rechtbank.

Meer informatie over de Centrale Raad van Beroep:
Bezoekadres
Graadt van Roggenweg 200-250
3531 AH Utrecht

Correspondentie-adres
Postbus 16002
3500 DA Utrecht
Telefoonnummer (030) 850 21 00
Faxnummer (030) 850 21 98

De Centrale Raad van Beroep is de hoogste bestuursrechter die oordeelt in hoger beroep over geschillen op het terrein van de sociale zekerheid en in ambtenarenzaken. Daarnaast is de Raad onder meer eerste en enige rechter in geschillen betreffende de uitvoering van wetten voor oorlogs- en vervolgingsgetroffenen. De werkzaamheden van de Raad zijn verdeeld over drie secties. Elk van deze secties heeft een specifiek werkterrein: sectie I (o.a. ABW), sectie II (o.a. AW/PW) en sectie III (o.a. WAO). De secties zijn opgebouwd uit kamers. Daarnaast is er bij de Raad een Bedrijfsbureau en een Wetenschappelijk Bureau.
Openingstijden
De receptie is op alle werkdagen geopend van 08.30 tot 17.00 uur. Bij deze receptie kunt u met al uw vragen terecht onder meer over het bijwonen van zittingen.

Civiel recht
Conflicten tussen personen of organisaties onderling vallen onder het civiel recht, ook wel het burgerlijk recht of privaatrecht genoemd. Zaken die door de civiele rechter worden behandeld zijn bijvoorbeeld echtscheidingen, arbeidsovereenkomsten en koopovereenkomsten. Kortom: recht dat betrekking heeft op geschillen tussen burgers onderling, tussen bedrijven onderling of tussen burgers en bedrijven.
In het civielrecht is, behalve bij echtscheiding, inschakeling van een advocaat niet verplicht voor zaken met een waarden van minder dan Ä5000,- en arbeids- en huurzaken. Deze zaken worden behandeld door de sector kanton van de rechtbank. Hier mag u zelf uw eigen zaak bepleiten. U kunt zich ook laten vertegenwoordigen door iemand anders zoals een gerechtsdeurwaarder of een juridisch adviseur. Voor alle overige zaken bij de rechtbank en zaken bij het gerechtshof en de Hoge Raad bent u wel verplicht een advocaat in te schakelen.

Codificatie
Dit wil zeggen: het samenstellen en invoeren van systematisch ingerichte wetboeken voor rechtsgebieden van enige omvang.

College van Beroep voor het bedrijfsleven
Een bestuursrechtelijk college dat oordeelt over geschillen op het terrein van het sociaal-economisch bestuursrecht. Daarnaast is het College de hoger beroepsinstantie voor uitspraken betreffende een bepaald aantal wetten, zoals bijvoorbeeld de Mededingingswet en de Telecommunicatiewet. Meer informatie over het College van Beroep voor het bedrijfsleven:

Bezoekadres
Prins Clauslaan 60
2595 AJ 's-Gravenhage

Correspondentie-adres
Postbus 20021
2500 EA 's-Gravenhage
Telefoonnummer (070) 381 39 10
Faxnummer (070) 381 39 99

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven is een bestuursrechtelijk college dat oordeelt over geschillen op het terrein van het sociaal-economisch bestuursrecht. Dat betekent dat er vaak kwesties van europees recht spelen.
Daarnaast is het College hoger beroepsinstantie voor uitspraken betreffende een bepaald aantal wetten, zoals bijvoorbeeld de Mededingingswet en de Telecommunicatiewet. Verder fungeert het College in hoger beroep als tuchtrechter.

College van Procureurs-Generaal
Uit vijf personen bestaand college dat aan het hoofd staat van het Openbaar Ministerie.

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl