Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen da        dereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Trefwoorden
Zoeken op trefwoorden in het juridisch woordenboek
Omschrijvingen
Klik op de beginletter van uw trefwoord - E - F


Klik op de beginletter van uw trefwoord

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z


E
Eed van belofte
Plechtige verklaring van een getuige op de zitting dat hij de waarheid zal spreken. Hij is dit verplicht. Als hij opzettelijk een valse verklaring aflegt, maakt hij zich schuldig aan meineed.

Economische politierechter
Strafrechter die beslist over economische vergrijpen, zoals overtreding van de winkelsluitingswet of de warenwet.

Eenvoudig / enkelvoudig delict
Lichtste vorm van een delict, bijvoorbeeld diefstal.

Eerste aanleg (eerste instantie)
Gerecht waar iemand begint met een procedure. Meestal is dat de rechtbank.

Eerste instantie (eerste aanleg)
Gerecht waar iemand begint met een procedure. Meestal is dat de rechtbank.

Eerste en enige instantie
Procedure zonder de mogelijkheid om in beroep te gaan.

Eindvonnis
Beëindigt voor wat betreft een bepaalde instantie (dit is de kantonrechter of de rechtbank) een geschil.

Eis
Straf die de verdachte volgens de officier van justitie zou moeten krijgen.

Eiser
Degene die een (civiele) procedure begint, in tegenstelling tot de gedaagde.

Enkelvoudige kamer
Zitting met één rechter die rechtspreekt.

Enkelvoudige rechtspraak
Een kenmerk van een procedure bij de rechtbank is onder meer dat een procespartij te maken kan krijgen met drie rechters die met elkaar een uitspraak doen over de zaak die aan hen is voorgelegd. Dit dus in tegenstelling tot de procedure bij de kantonrechter waar de procespartij bij de zitting en de uitspraak te maken heeft met één rechter. De rechtspraak bij de kantonrechter is daarom aan te duiden als enkelvoudige rechtspraak. De rechtspraak bij de rechtbanken vindt daarentegen als het een moeilijke zaak is meervoudig plaats. Een voorbehoud moet hier dus wel worden gemaakt: een relatief eenvoudige zaak kan ook door de rechtbank enkelvoudig worden behandeld.

Enquête
Zitting waarin de rechter getuigen hoort in een civiele zaak.

Executie van een vonnis
Tenuitvoerlegging van een arrest, vonnis of beschikking, eventueel met behulp van een deurwaarder.

Executoriaal beslag
Handeling van de deurwaarder om bepaalde voorwerpen of gelden aan de macht van de verliezende partij te onttrekken, zodat daarmee degene die door de rechter in het gelijk is gesteld zijn voorwerpen terug krijgt of zijn schuld betaald krijgt.

Ex nunc
Vanaf nu. Beoordeling ex nunc is een beoordeling vanuit de huidige situatie en niet vanuit de situatie die bestond ten tijde van de gebeurtenis.

Ex tunc
Vanaf toen. Beoordeling ex tunc is een beoordeling naar de situatie die bestond op het moment dat de gebeurtenis plaats vond.

Executoriale titel
Vorm waarin een afschrift van een rechterlijk vonnis is opgemaakt, zodat de gerechtsdeurwaarder het vonnis ten uitvoer kan leggen. Een vonnis in executoriale vorm begint altijd met de woorden "In naam der koningin".

Exploot (of exploit)
Verzamelnaam voor officiële stukken die uitsluitend door een gerechtsdeurwaarder kunnen worden uitgebracht, bijvoorbeeld een dagvaarding.F
Feitenrechtspraak
De kantonrechter, de rechtbank en het gerechtshof zijn feitenrechters. Dat wil zeggen dat deze rechterlijke instanties de aan hen voorgelegde zaak in volle omvang onderzoeken. Dit onderzoek betekent in ieder geval dat de rechters zullen vaststellen wat de feiten van het geschil zijn.

Formeel recht
Regels die aangeven op welke wijze een proces moet worden gevoerd.

Forum
Gerecht, rechterlijk college.

Fourneren
Het overleggen van de procesdossiers aan de rechter met het doel een vonnis te krijgen.

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl