Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

» Over ons

Waarom het Juridische Vacature Plein

Het Juridische Vacature Plein is totstandgekomen nadat diverse studenten en afgestudeerde juristen in contact traden met de organisatie van Uwwet.nl. Een baan, stage of bijbaan vervullen bij Uwwet.nl was een veel verzocht verzoek. Helaas heeft de organisatie van Uwwet.nl niet meer vacatures open staan. Desondanks heeft de organisatie van Uwwet.nl besloten de kandidaten te willen helpen en daarvoor een platform laten ontwikkelen. Uwwet.nl wordt jaarlijks door steeds meer bezoekers bezocht en deze bezoekers bekeken in 2012 614.649 pagina's. Reden om de kandidaten een helpende hand te bieden en te laten profiteren van het bezoekersgedrag op Uwwet.nl. De kandidaten kunnen op deze wijze hun wensen en behoeften en hun c.v. op Uwwet.nl aan een specifieke doelgroep bekend maken. Uwwet.nl heeft ook samenwerkingsverbanden met onder meer de navolgende instellingen: Koninklijke Bibliotheek, Erasmus Universiteit Rotterdam, Maastricht University, Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit Leiden, Universiteit Utrecht, Universiteit van Tilburg, Commissie Gelijke Behandeling en de Raad voor de Rechtspraak.Feiten en cijfers

Uwwet.nl is in juni 2009 opgericht en trok in dat jaar 4.105 bezoekers. 23.943 pagina's werden dat jaar bekeken. In 2010 waren er 144.534 bezoekers en zij bestudeerden 293.627 pagina's op Uwwet.nl. Het jaar daarna, 2011, waren er 269.192 bezoekers op Uwwet.nl en zij bekeken 510.870 pagina's inzake wet- en regelgeving. In 2012 stegen de aantallen opnieuw: 283.240 bezoekers en 614.649 pagina's werden geraadpleegd. Ook in 2013 wordt opnieuw een groei verwacht. De organisatie gaat in 2013 alle informatie opnieuw updaten (ruim 30.000 pagina's met teksten) en aanvullen. Werkgevers en kandidaten kunnen van deze groei meeprofiteren. Voor kandidaten is dat geheel kosteloos. Van werkgevers wordt een kleine vergoeding gevraagd in verband met de kosten die daarmede gepaard gaan voor de organisatie van Uwwet.nl.Gebruiksvoorwaarden, privacybeleid en algemene voorwaarden (ingangsdatum: 1 januari 2013)

De gebruiksvoorwaarden, het privacybeleid en de Algemene Voorwaarden van Uwwet.nl zijn leidend voor het gebruik van de diensten van Uwwet.nl. Neem deze daarom aandachtig door.
Klik hier voor het lezen van de gebruiksvoorwaarden
Klik hier voor het lezen van het privacybeleid
Neem voor het bestuderen van de algemene voorwaarden contact op met info@uwwet.nl. De voorwaarden worden u alsdan kosteloos en vrijblijvend toegezonden.

Gebruiksvoorwaarden

Algemeen
Kamer van Koophandel
Inhoud en aansprakelijkheid
Verantwoordelijkheid
Functioneren van deze website
Online communicatie en aansprakelijkheid
Verwijzingen en hyperlinks
Intellectuele eigendomsrechten
Virussen
Toepasselijk recht

Algemeen
Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site, betekent dat de gebruiker kennis heeft kunnen nemen van onderstaande voorwaarden, en deze heeft kunnen begrijpen, en de gebruiker geeft impliciet aan daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn. Daarom wordt u verzocht deze gebruiksvoorwaarden en disclaimer zorgvuldig te lezen. Door www.juridischevacatureplein.nl te bezoeken en/of de op of via www.juridischevacatureplein.nl aangeboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Kamer van Koophandel
De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze internetsite (www.juridischevacatureplein.nl) van JuridischeVacaturePlein, die haar hoofdkantoor heeft op de Schans 15, Woudenberg (3931 KJ), Nederland en is een onderdeel van Uwwet.

Inhoud en aansprakelijkheid
De op www.juridischevacatureplein.nl verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. De informatie op deze website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. De diensten of producten die u aantreft op deze website kunnen fouten bevatten en kunnen onderhevig zijn aan tijdelijke interruptie. Hoewel JuridischeVacaturePlein zijn best doet om alle informatie, diensten en producten zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden, kan het niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten, defects of andere beschadigende consequenties, voortkomend uit het gebruik van deze website. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze gebruiksvoorwaarden en disclaimer, is gewijzigd. De door JuridischeVacaturePlein op/via deze website(s) verstrekte informatie is geen aanbod, advies of juridische dienst. Aan de verstrekte informatie kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.

Verantwoordelijkheid
De gebruiker van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de gebruiker zelf worden gebruikt. Gebruiker mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Gebruiker is verplicht aanwijzingen van JuridischeVacaturePlein omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. JuridischeVacaturePlein kan er niet voor instaan dat de informatie op JuridischeVacaturePlein geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Functioneren van deze website
JuridischeVacaturePlein garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van deze website of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. JuridischeVacaturePlein is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie en diensten, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertragingen in het verstrekken van informatie door JuridischeVacaturePlein of door u aan JuridischeVacaturePlein middels deze website of anderszins langs elektronische weg.

Online communicatie en aansprakelijkheid
Berichten die u per e-mail naar JuridischeVacaturePlein stuurt, kunnen onveilig zijn. JuridischeVacaturePlein raadt derhalve af vertrouwelijke informatie per e-mail aan JuridischeVacaturePlein te zenden. Indien u ervoor kiest berichten per e-mail aan JuridischeVacaturePlein te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen. JuridischeVacaturePlein en/of haar bestuurders en medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade met inbegrip van gederfde winst (ook als JuridischeVacaturePlein op de mogelijkheid van deze schade gewezen is) die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot (1) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite, (2) de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden, (3) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan JuridischeVacaturePlein of aan u wordt gezonden, (4) de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite, (5) misbruik van deze internetsite, (6) verlies van gegevens, (7) het downloaden of gebruiken van informatie die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of (8) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite (enkele van voornoemde punten zijn in deze gebruiksvoorwaarden en disclaimer nader uitgewerkt).

Verwijzingen en hyperlinks
Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. JuridischeVacaturePlein aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud van internetsites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Hoewel JuridischeVacaturePlein selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door JuridischeVacaturePlein worden onderhouden wordt afgewezen. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door JuridischeVacaturePlein niet, althans niet volledig, geverifieerd. JuridischeVacaturePlein behoudt zich het recht voor om iedere hyperlink of programma op enig moment te beëindigen.

Intellectuele eigendomsrechten
De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze website berusten bij JuridischeVacaturePlein of haar licentiegevers. Het is de gebruiker van deze website niet toegestaan de inhoud van de site, of gedeelten daarvan, te wijzigen, te verkopen, in licentie te geven, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van JuridischeVacaturePlein. Dit betreft ook alle onderdelen van de website.

Virussen
JuridischeVacaturePlein garandeert niet dat de informatie, dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Toepasselijk recht
Op deze website, de gebruikersvoorwaarden en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze gebruiksvoorwaarden en disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Privacy

Het privacy beleid van Uwwet.nl met betrekking tot het Juridische Vacature Plein is hierna omschreven.

Waarop heeft dit privacybeleid betrekking?
Welke gegevens verzamelt het Juridische Vacature Plein over mij?
Hoe gebruikt het Juridische Vacature Plein de gegevens die worden verzameld over mij?
Wat zijn cookies en hoe gebruikt het Juridische Vacature Plein deze?
Deelt het Juridische Vacature Plein mijn persoonlijke gegevens?
Worden mijn persoonlijke gegevens ergens op websites of in toepassingen van het Juridische Vacature Plein weergegeven?
Zijn mijn persoonlijke gegevens veilig?
Waar slaat het Juridische Vacature Plein mijn persoonlijke gegevens op?
Hoe kan ik mijn persoonlijke gegevens inzien, bijwerken of verwijderen?
Stuurt het Juridische Vacature Plein me marketingberichten?
Verandert dit privacybeleid?
Met wie kan ik contact opnemen met vragen of zorgen?

Waarop heeft dit privacybeleid betrekking?
In dit privacybeleid worden de privacypraktijken van websites van het Juridische Vacature Plein alsmede onze producten, online services met een koppeling naar het privacybeleid van het Juridische Vacature Plein beschreven (we verwijzen naar onze producten, online services met de term 'toepassingen'.) Dit privacybeleid geldt ook voor marketing- en advertentiepraktijken van het Juridische Vacature Plein. Zie ook de gebruiksvoorwaarden van het Juridische Vacature Plein.

Welke gegevens verzamelt het Juridische Vacature Plein over mij?
het Juridische Vacature Plein, inschrijving en klantenservice

Wanneer u zich inschrijft om een website of toepassing van het Juridische Vacature Plein te gebruiken, of contact opneemt met ons voor ondersteuning of andere aanbiedingen, verzamelt het Juridische Vacature Plein gegevens waarmee u wordt geïdentificeerd. Deze kunnen onder andere bestaan uit uw naam, bedrijfsnaam, e-mailadres of betalingsgegevens. We kunnen ook soms andere gegevens verzamelen waarmee u niet wordt geïdentificeerd, zoals uw functie. Sommige gegevens zijn vereist en andere gegevens zijn optioneel.

Websites en toepassingen van het Juridische Vacature Plein
We verzamelen gegevens over de manier waarop u onze websites en toepassingen gebruikt, inclusief wanneer u een functie van een desktopproduct gebruikt waarmee u online gaat. We kunnen gegevens verzamelen die normaal gesproken vanaf de browser of het apparaat worden verzonden naar onze servers zodra u een website van het Juridische Vacature Plein bezoekt of wanneer u via een functie van een desktopproduct van het Juridische Vacature Plein online gaat. Via de browser of het apparaat kan uw IP-adres aan ons worden doorgegeven (waaruit we in het algemeen kunnen opmaken waar u zich bevindt), alsmede het type browser en het apparaat dat u gebruikt. Wanneer u een website van het Juridische Vacature Plein bezoekt, kunnen gegevens aan ons worden doorgegeven via de browser, zoals de pagina vanaf waar u onze website hebt bereikt en, indien van toepassing, de zoekopdrachten die u hebt getypt in een zoekmachine vanaf waar u onze website hebt bereikt. Met behulp van cookies en soortgelijke technologieën kan het Juridische Vacature Plein gegevens verzamelen over de manier waarop u onze websites en toepassingen gebruikt. Op onze servers kunnen soortgelijke gegevens worden verzameld wanneer u zich aanmeldt bij de website of toepassing. Afhankelijk van de website of toepassing kunnen deze gegevens anoniem worden verzonden of aan u worden gerelateerd.

Producten van het Juridische Vacature Plein activeren en automatisch bijwerken
Wanneer u een dienst van het Juridische Vacature Plein activeert, verzamelen we bepaalde gegevens over de dienst. Sommige van onze diensten bevatten functies die verbinding maken met onze servers. We kunnen gegevens bijhouden, bijvoorbeeld of de update al dan niet is geslaagd.

E-mails van het Juridische Vacature Plein
E-mails die we naar u sturen, kunnen een webbaken bevatten waarmee het Juridische Vacature Plein kan bepalen of u de e-mail hebt ontvangen of geopend en of u op een koppeling in de e-mail hebt geklikt. Als u niet wilt dat we deze gegevens verzamelen via marketingberichten van het Juridische Vacature Plein, kunt u aangeven dat u deze e-mails niet meer wilt ontvangen.

Online advertenties van het Juridische Vacature Plein
Het Juridische Vacature Plein adverteert online op verschillende manieren, bijvoorbeeld door advertenties van het Juridische Vacature Plein aan u te tonen via internet en op websites. We verzamelen gegevens over welke advertenties worden getoond, op welke advertenties wordt geklikt en op welke webpagina de advertentie wordt getoond.

Knoppen, tools en inhoud van andere bedrijven
Websites en toepassingen van het Juridische Vacature Plein kunnen knoppen, tools of inhoud met een koppeling naar services van andere bedrijven bevatten. We kunnen gegevens verzamelen over uw gebruik van deze functies. Wanneer u bovendien deze knoppen, tools of inhoud ziet of gebruikt of wanneer u een webpagina van het Juridische Vacature Plein met deze knoppen, tools of inhoud ziet, worden mogelijk bepaalde gegevens automatisch vanuit de browser verzonden naar het andere bedrijf.

Pagina's van het Juridische Vacature Plein en aanmeldingsservices voor sociale netwerken
Het Juridische Vacature Plein heeft eigen pagina's op veel websites voor sociale netwerken. U kunt zich ook aanmelden bij een website of toepassing van het Juridische Vacature Plein via een account voor sociale netwerken, zoals een Facebook-account. We kunnen gegevens verzamelen wanneer u onze pagina's voor sociale netwerken of deze aanmeldingsfuncties gebruikt.

Hoe gebruikt het Juridische Vacature Plein de gegevens die worden verzameld over mij?
Het Juridische Vacature Plein gebruikt op verschillende manieren deze gegevens die we over u verzamelen, bijvoorbeeld voor het volgende:
• de websites en toepassingen van het Juridische Vacature Plein bieden waarvoor u zich hebt ingeschreven, alsmede services, ondersteuning of informatie waarom u hebt verzocht;
• beter inzicht krijgen in de manier waarop onze websites en toepassingen worden gebruikt, zodat we deze kunnen verbeteren;
• problemen op onze websites en in onze toepassingen analyseren;
• een website, toepassing of marketingboodschap van het Juridische Vacature Plein afstemmen op uw waarschijnlijke interesses;
• zakelijke berichten naar u verzenden, bijvoorbeeld in verband met betalingen of de vervaldatum van uw abonnement;
• informatie naar u verzenden over het Juridische Vacature Plein, releases van nieuwe toepassingen, speciale aanbiedingen en soortgelijke informatie;
• marktonderzoek verrichten naar onze klanten, hun interesses en de effectiviteit van onze marketingcampagnes;
• fraude en softwarepiraterij verminderen en onze klanten en het Juridische Vacature Plein beschermen.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt het Juridische Vacature Plein deze?
Zoals de meeste websites en toepassingen gebruiken we cookies en soortgelijke technologieën zodat onze websites en toepassingen naar behoren werken en we meer informatie over onze gebruikers en hun waarschijnlijke interesses verkrijgen.

Op websites van het Juridische Vacature Plein kunnen ook cookies en soortgelijke technologieën van andere bedrijven worden gebruikt waarmee we de effectiviteit van onze gehoste services kunnen verbeteren.

Deelt het Juridische Vacature Plein mijn persoonlijke gegevens?
Het Juridische Vacature Plein werkt samen met bedrijven die ons helpen bij het uitvoeren van activiteiten. Deze bedrijven leveren services, zoals het bieden van klantenservice, het verwerken van creditcardbetalingen en het verzenden van e-mails namens ons. In sommige gevallen hebben deze bedrijven toegang tot enkele van uw persoonlijke gegevens zodat ze services aan u kunnen leveren namens ons. Ze mogen uw gegevens niet gebruiken voor hun eigen doeleinden.

Het Juridische Vacature Plein kan ook uw persoonlijke gegevens doorgeven:
• wanneer u hiermee instemt;
• binnen de bedrijvengroep van het Juridische Vacature Plein voor doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid;
• aan onze resellers en andere verkooppartners als u zakelijke klant bent en ermee hebt ingestemd om marketingberichten van het Juridische Vacature Plein te ontvangen. We delen persoonlijke gegevens van klanten niet met derden voor hun eigen marketingdoeleinden, tenzij de klant hiermee heeft ingestemd;
• wanneer we worden verplicht om gegevens te verstrekken als reactie op een dagvaarding, gerechtelijke uitspraak of andere toepasselijke wet of juridische procedure;
• wanneer we te goeder trouw van mening zijn dat de gegevens openbaar moeten worden gemaakt om fraude te voorkomen of hierop te reageren, onze websites of toepassingen te beschermen tegen aanvallen, of de eigendommen en veiligheid van het Juridische Vacature Plein, onze klanten en gebruikers of het publiek te beschermen;
• als we een fusie aangaan met of worden overgenomen door een ander bedrijf; een website, toepassing of businessunit van het Juridische Vacature Plein verkopen; of onze bedrijfsmiddelen geheel of grotendeels worden overgenomen door een ander bedrijf. In dergelijke gevallen behoren uw gegevens waarschijnlijk tot de bedrijfsmiddelen die worden overgedragen.

We kunnen samengevoegde gegevens delen of publiceren waarmee u niet specifiek wordt geïdentificeerd, zoals statistische gegevens over bezoekers van onze websites of statistische gegevens over de manier waarop klanten onze toepassingen en gehoste services gebruiken.

Worden mijn persoonlijke gegevens ergens op websites of in toepassingen van het Juridische Vacature Plein weergegeven?
Op verschillende plaatsen op websites en in toepassingen van het Juridische Vacature Plein kunt u opmerkingen publiceren, afbeeldingen uploaden of inhoud indienen zodat anderen deze kunnen bekijken. Soms kunt u beperken wie door u gedeelde gegevens kan bekijken, maar op sommige plaatsen kunnen deze worden bekeken door het algemene publiek of door andere leden van de website of toepassing. Wees voorzichtig wanneer u uw persoonlijke gegevens verstrekt. Verstrek geen gegevens die u liever voor uzelf houdt, tenzij u zeker weet dat u de gegevens publiceert op een website of in een toepassing waar u kunt regelen wie uw publicatie bekijkt. Als u ervoor kiest om persoonlijke gegevens of een document te delen, zijn de voorwaarden van dit privacybeleid niet van toepassing op gedeelde gegevens. Wanneer u berichten publiceert op bepaalde gebruikersforums op onze websites en in onze toepassingen, kan uw e-mailadres of naam worden opgenomen in en weergegeven bij uw bericht.

Als u inhoud wilt verwijderen die u hebt gedeeld op onze websites en in onze toepassingen, dient u dezelfde functie op de website of in de toepassing te gebruiken waarmee u de inhoud hebt gedeeld. Als een andere gebruiker u uitnodigt om deel te nemen aan een sessie waarin u gezamenlijk inhoud bekijkt, bewerkt of becommentarieert, kunt u uw bijdragen verwijderen. Meestal ligt de volledige controle echter bij de gebruiker door wie u bent uitgenodigd. Neem contact met ons op als u vragen of zorgen hierover hebt.

Zijn mijn persoonlijke gegevens veilig?
We begrijpen dat de beveiliging van uw persoonlijke gegevens belangrijk is. We bieden uw redelijke controlesystemen voor administratieve, technische en fysieke beveiliging om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Ondanks onze inspanningen zijn beveiligingssystemen echter nooit 100% effectief, waardoor het Juridische Vacature Plein niet kan garanderen of waarborgen dat uw persoonlijke gegevens veilig zijn.

Waar slaat het Juridische Vacature Plein mijn persoonlijke gegevens op?
Uw persoonlijke gegevens en gegevensbestanden worden opgeslagen op servers van het Juridische Vacature Plein en van bedrijven die we inschakelen om services namens ons te verlenen. Uw persoonlijke gegevens kunnen internationaal worden overgedragen, omdat onze servers zich overal ter wereld bevinden en bedrijven die we inschakelen voor het uitvoeren van onze activiteiten, zich in verschillende landen wereldwijd bevinden.

Hoe kan ik mijn persoonlijke gegevens inzien, bijwerken of verwijderen?
Met veel van onze websites en toepassingen kunt u uw persoonlijke gegevens laten bewerken door contact op te nemen met het Juridische Vacature Plein.

Stuur uw verzoek per e-mail naar info@uwwet.nl als u uw het Juridische Vacature Plein-account wilt verwijderen. We moeten bepaalde records bewaren voor juridische of interne zakelijke redenen en sommige van uw gegevens kunnen worden opgeslagen in back-upsystemen overeenkomstig toepasselijke wetgeving.

We bewaren uw persoonlijke gegevens zolang nodig is om u de websites en toepassingen te bieden die u mag gebruiken of voor zover dit nodig is om onze juridische verplichtingen na te komen of onze overeenkomsten af te dwingen.

Stuurt het Juridische Vacature Plein marketingberichten?
De bedrijvengroep van het Juridische Vacature Plein en bedrijven die we inschakelen voor marketing van onze websites en toepassingen namens ons, kunnen uw gegevens gebruiken om u informatie en aanbiedingen in verband met het Juridische Vacature Plein te verstrekken. We bieden uw keuzes met betrekking tot onze marketingpraktijken.

Verandert dit privacybeleid?
Als we dit privacybeleid wijzigen of bijwerken zodat het Juridische Vacature Plein uw eerder verzamelde persoonlijke gegevens op een wezenlijk andere manier kan gebruiken of delen, wordt bij de koppelingen naar het beleid op onze websites en in onze online services aangegeven dat het beleid is gewijzigd of bijgewerkt voordat de wijziging of update van kracht wordt. We raden u aan deze pagina af en toe te bezoeken voor de meest recente informatie over onze privacypraktijken.

Met wie kan ik contact opnemen met vragen of zorgen?
Stuur een e-mail naar info@uwwet.nl als u een vraag of klacht in verband met privacy hebt.


» Vacatures
Werkgevers die werkzaam zijn in de juridische dienstverlening geven hier een overzicht van hun vacatures met betrekking tot een baan, stage of een bijbaan. De werkgevers betreffen bijvoorbeeld overheden, advocatenkantoren, notariskantoren, juristenkantoren of grote bedrijven met een eigen juridische afdeling.

» Banen
» Stages
» Bijbanen


» Kandidaten
Studenten die een juridische opleiding volgen of afgerond hebben zijn relevante kandidaten. Tevens werkzoekenden die reeds werkzaam zijn geweest en een arbeidsverleden hebben opgebouwd. Wij plaatsen graag uw vacature op het Juridische Vacature Plein en verbinden u graag met de juiste werkgever.

» Inschrijven
» Vacatures inzien
» CV's van andere kandidaten inzien


» Werkgevers
Werkgevers die in het juridische werkveld een vacature hebben kunnen deze prominent en herkenbaar op deze website plaatsen. U bereikt hiermee een specifieke doelgroep kandidaten. Het vervullen van uw vacature door een kandidaat die de juiste kennis en vaardigheden heeft is natuurlijk van essentieel belang voor uw onderneming.

» Vacature plaatsen
» Tarieven vacature plaatsen
» CV's kandidaten inzien
» Tarieven contact met kandidaat


» Informatie
Algemene informatie voor solliciteren en advies kunt u hier vinden. Ook kunt u hier de antwoorden vinden op veel gestelde vragen. Tevens kunt u zich inschrijven voor de nieuwsbrief en blijft u op de hoogte van relevante ontwikkelingen met betrekking tot wet- en regelgeving. Tevens krijgt u dan maandelijks een overzicht van interessante rechtspraak toegezonden.

» Nieuws
» Nieuwsbrief
» Sollicitatietips en advies
» Veel gestelde vragen


» Advies op maat?
Voor een persoonlijk advies met betrekking tot de aangeboden diensten van het Juridische Vacature Plein kunt u natuurlijk kosteloos en vrijblijvend contact opnemen. De klantenservice zal dan uw wensen en vragen met u doornemen.


033 -- 286 12 95
Fax 033 -- 286 77 11
info@uwwet.nl
Schans 15
3931 KJ Woudenberg
T.a.v.: Afdeling JVP


» Over ons
Het Juridische Vacature Plein is een onderdeel van Uwwet.nl en is opgericht nadat bezoekers van Uwwet.nl hebben aangegeven dat daaraan behoefte is. Het verbinden van kandidaten en werkgevers voor het vervullen van juridische vacatures is daarom een nieuwe doelstelling van de medewerkers van Uwwet.nl.

» Waarom Juridische Vacature Plein
» Feiten en cijfers
» Privacy
» Gebruiksvoorwaarden
» Voorwaarden

‣ Volg ons op social media       info@uwwet.nl       033 -- 28 6 12 95       Fax 033 -- 28 6 77 11

Meld u kosteloos aan voor de nieuwsbrief: HET TABLO en volg Mr. Law

Meet the facts:
· Er zijn ongeveer 15.000 advocaten werkzaam
· 1 op de 8 advocaten is een éénpitter
· Er zijn ongeveer 4.000 notarissen werkzaam
· De rechtbanken handelen 2.000.000 zaken per jaar af
· jaarlijks raadplegen 300.000 bezoekers ongeveer 800.000 pagina's per jaar op Uwwet.nl

Uitgelicht - Kandidaten:

Functie: advocaat-stagaire
Woont in de regio van: Utrecht
Cijferlijst:

Neem contact met ons op voor de volledige CV en de contactgegevens van deze kandidaat - JVP821113


Functie: advocaat-stagaire
Woont in de regio van: Ede
Cijferlijst:

Neem contact met ons op voor de volledige CV en de contactgegevens van deze kandidaat - JVP822113


Functie: advocaat-stagaire
Woont in de regio van:
Cijferlijst:

Neem contact met ons op voor de volledige CV en de contactgegevens van deze kandidaat - JVP823113


Uitgelicht - Vacatures:

Bedrijf/stichting of i.a.: Uwwet.nl

Functie: Online telemarketeer
Bekijk hier de vacatureBedrijf/stichting of i.a.: Uwwet.nl

Functie: Stage voor zakelijke juridische dienstverlening
Bekijk hier de vacature

WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl