Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen da        dereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Veel gestelde vragen
Procedures bij de rechter en rechtspraak in het algemeen
- Regelingen en klachten


Regelingen
- Ik wil beŽdigd worden als vertaler. Welke procedure geldt daarvoor?

Klachten
- Kan ik een klacht indienen bij de rechtbank zonder in hoger beroep te gaan?


Regelingen

Ik wil beŽdigd worden als vertaler. Welke procedure geldt daarvoor?

U dient een schriftelijk verzoek in bij de rechtbank van het rechtsgebied waarin u woont. In uw verzoekschrift dient u te vermelden:
1. uw naam en uw voornamen;
2. uw adres, alsmede uw telefoonnummer;
3. uw opleiding(en), voorzover van belang in verband met uw verzoek om beŽdiging tot vertaler.

Bij uw verzoekschrift dient u over te leggen:
4. een recente verklaring omtrent het gedrag, af te geven door het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag en aan te vragen bij de gemeente waarin u staat ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie;
5. (a) een diploma van een Nederlandse universiteit, waaruit blijkt dat u het doctoraal examen in de betreffende vreemde taal met goed gevolg hebt afgelegd; of
(b) een diploma waaruit blijkt dat u voor die taal "eerstegraads lesbevoegdheid" in Nederland hebt, dat wil zeggen de bevoegdheid om die taal aan de hoogste klassen van het VWO in Nederland te doceren; of
(c) een getuigschrift vertaler in de betreffende taal overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 6 sepetmber 1949, Staatsblad J. 428.

Indien u geen documenten als onder (a), (b) of (c) bedoeld bij uw verzoekschrift voegt, dient u rekening te houden met de mogelijkheid dat de rechtbank u zal verzoeken om een proeve van bekwaamheid af te leggen bij (een in overleg met) het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers (aan te wijzen deskundige). De kosten van een dergelijke proeve van bekwaamheid komen voor uw rekening.

Bij indiening van het verzoekschrift dient u griffierecht te betalen.

Bij de rechtbank in uw eigen arrondissement kunt u informeren naar de details van de procedure. Zie Gerechten voor telefoonnummers en een e-mailformulier.


Klachten

Kan ik een klacht indienen bij de rechtbank zonder in hoger beroep te gaan?

Dat kan. U kunt bijvoorbeeld een klacht indienen als u vindt dat het gerecht of iemand die daar werkt u niet correct heeft behandeld. Dat kan het geval zijn als u te lang moet wachten op beantwoording van uw brief of afhandeling van uw zaak. Of als u van mening bent dat u niet correct te woord bent gestaan door personen die werken bij het gerecht. Het kan ook zijn dat u klachten heeft over de bereikbaarheid van het gerecht of de medewerkers. Als u het niet eens bent met een uitspraak van de rechter kunt u daarover geen klacht indienen. Meestal kunt u daartegen in beroep gaan bij een 'hogere' rechter. Klik voor meer informatie hier. De klachtenregelingen van de diverse gerechten vindt u door het betreffende gerecht hier op te zoeken.

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl