Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak: 28-06-2010De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Naar vaste jurisprudentie dient de vraag of een eisende partij in kort geding
voldoende spoedeisend belang heeft bij de gevraagde voorziening, beantwoord te worden
aan de hand van een afweging van de belangen van partijen, beoordeeld naar de toestand ten
tijde van de uitspraak. De omstandigheid dat de eisende partij enige tijd heeft stilgezeten,
kan bij die afweging een rol spelen, doch rechtvaardigt niet zonder meer het oordeel dat de
eisende partij geen spoedeisend belang bij de gevraagde voorziening (meer) heeft.
Eveneens naar vaste jurisprudentie ligt het alleszins voor de hand dat de eisende partij een spoedeisend belang bij haar vordering heeft, indien een voorziening wordt gevraagd die ertoe strekt een einde te maken aan een stelselmatige inbreuk op de aan de eisende partij toekomende subjectieve rechten als gevolg waarvan deze doorlopende schade ondervindt.


Echter, ingevolge artikel 8 Auteurswet wordt een stichting die een
werk als van haar afkomstig openbaar maakt, zonder daarbij enig natuurlijk persoon als
maker er van te vermelden, als de maker van dat werk wordt aangemerkt.


In dit kader is verder van belang dat in artikel 1, lid 1, onder a en b van de Databankenwet het volgende is bepaald:
ĎVoor de toepassing van het bij of krachtens deze wet bepaalde wordt verstaan onder:
a. databank: een verzameling van werken, gegevens of andere zelfstandige elementen die systematisch of methodisch geordend en afzonderlijk met elektronische middelen of anderszins toegankelijk zijn en waarvan de verkrijging, de controle of de presentatie van de inhoud in kwalitatief of kwantitatief opzicht getuigt van een substantiŽle investering;
b. producent van een databank: degene die het risico draagt van de voor de databank te maken investering;í.

De bewoording en de wetsgeschiedenis van deze artikelonderdelen wijst er naar voorlopig oordeel op dat onder ďinvesteringĒ niet slechts een financiŽle investering moet worden verstaan, doch ook een investering in tijd, moeite en energie.Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
2010. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl