Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak: 09-08-2010De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Volgens artikel 261 lid 2 Rv worden alleen die zaken bij verzoekschrift ingeleid ten aanzien waarvan dit uit de wet voortvloeit. Indien afwikkeling van huwelijkse voorwaarden als nevenvoorziening bij echtscheiding wordt verzocht, maakt artikel 827 Rv de verzoekschriftprocedure expliciet mogelijk. De wet voorziet thans niet in een mogelijkheid om een zelfstandig geschil inzake de afwikkeling van huwelijksvoorwaarden via een verzoekschriftprocedure te behandelen. Dat de tekst van de Memorie van Toelichting bij artikel 1:135 BW anders suggereert doet hieraan niet af.
Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
2010. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl