Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak: 30-06-2010De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Als uitgangspunt geldt dat de behoefte van de onderhoudsgerechtigde aan een door de onderhoudsplichtige te betalen bijdrage wordt gesteld op het bedrag dat nodig is om een staat te voeren die de onderhoudsgerechtigde in redelijkheid past, daarbij gelet op de welstand zoals die tijdens het huwelijk bestond. Dit betekent doorgaans dat de behoefte aan partneralimentatie gelijk wordt gesteld aan 60% van het netto gezinsinkomen in de laatste periode van het huwelijk, berekend op een wijze als nader omschreven in de Trema normen.

Van behoeftigheid is sprake indien de alimentatiegerechtigde niet voldoende inkomsten heeft en zich deze in redelijkheid ook niet kan verwerven om te voorzien in haar eigen levensonderhoud.

Gebruikelijk is dat de ingangsdatum van een alimentatieverplichting wordt bepaald op de datum van indiening van het verzoek ter griffie van de rechtbank, tenzij er omstandigheden zijn die aanleiding geven anders te beslissen. Als zodanige omstandigheid kan niet gelden dat de voormalig raadsman van de vrouw onvoldoende voortvarend te werk is gegaan.

De ondernemer die zijn zaak in de vorm van een rechtspersoon drijft, schat zichzelf een salaris toe. Bij het berekenen van de draagkracht wordt in het algemeen uitgegaan van het inkomen wat hij redelijkerwijs kan verwerven, zijnde het inkomen uit dienstbetrekking, zoals dat staat vermeld op de salarisspecificatie. De vraag is echter of dit salaris redelijk is en of dit salaris, gelet op de resultaten van de onderneming verhoogd kan worden.

Indien de duur van het huwelijk niet meer bedraagt dan vijf jaren en uit dit huwelijk geen kinderen zijn geboren, eindigt ingevolge artikel 1:157 van het Burgerlijk Wetboek de verplichting tot levensonderhoud van rechtswege na het verstrijken van een termijn die gelijk is aan de duur van het huwelijk en die aanvangt op de datum van inschrijving van de beschikking in de registers van de burgerlijke stand.

De omstandigheid dat het huwelijk kort heeft geduurd is wel van belang voor de vraag of de alimentatieplicht in tijd gelimiteerd dient te worden aangezien de eventueel door het huwelijk en de door partijen gekozen rolverdeling veroorzaakte onmogelijkheid voor de vrouw zich op de arbeidsmarkt te ontplooien, van korte duur is geweest. Dat is weer anders indien uit het huwelijk van partijen een kind is geboren dat door de vrouw wordt verzorgd. Ook de omstandigheid, dat een kind is geboren enige maanden voor het huwelijk, is geen reden voor limitering.Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
2010. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl