Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

LJN: BN6818, Rechtbank Groningen , 114907/ FA RK 09-2973

Datum uitspraak: 04-05-2010
Inhoudsindicatie: Vervolg op BM6853; in die beschikking werd het verzoek om adoptie uit te spreken vr de geboorte van het kind afgewezen en iedere overige beslissing aangehouden. Het kind is inmiddels geboren en nu is aan alle voorwaarden voor adoptie voldaan. Adoptie wordt uitgesproken.

Uitspraak

RECHTBANK GRONINGEN
Sector Civielrecht

zaaknr.: 114907/ FA RK 09-2973

beschikking d.d. 4 mei 2010

in de zaak van:

[naam verzoekster],
wonende te [adres],
verzoekster,
hierna te noemen [verzoekster],
advocaat mr. M.R. Rauwerda,

en

[naam belanghebbende],
wonende te [adres],
belanghebbende,
hierna te noemen [belanghebbende].

PROCESVERLOOP

Deze rechtbank heeft op 16 februari 2010 een beschikking gegeven.

Op 22 april 2010 is ter griffie een brief met als bijlage een geboorteakte binnengekomen van de advocaat van [verzoekster].

RECHTSOVERWEGINGEN

De rechtbank neemt hier over hetgeen is overwogen en beslist in de beschikking van 16 februari 2010. Bij deze beschikking is het verzoek om de adoptie uit te spreken vr de geboorte van het kind, waarvan [belanghebbende] toen zwanger was, afgewezen en iedere overige beslissing aangehouden.

Uit de door [verzoekster] overgelegde geboorteakte blijkt dat * [naam kind] is geboren [in 2010] in de gemeente [***]. Zij is het kind van [belanghebbende].

De rechtbank stelt vast dat thans aan alle voorwaarden voor adoptie is voldaan. De rechtbank heeft reeds bij beschikking van 16 februari 2010 geoordeeld dat adoptie door [verzoekster] in het kennelijke belang is van de minderjarige.

Gelet op het bepaalde in artikel 1:230, tweede lid, Burgerlijk Wetboek (BW) werkt de adoptie terug tot het tijdstip van de geboorte van [naam kind].
[verzoekster] heeft voorts verzocht te bepalen dat de minderjarige [naam kind] de achternaam [naam verzoekster] zal dragen. Bij het verzoek is een door [verzoekster] en [belanghebbende] op 11 november 2009 ondertekende verklaring overgelegd, waaruit blijkt dat zij hebben gekozen voor de geslachtsnaam [naam verzoekster]. De rechtbank acht dit verzoek toewijsbaar.

BESLISSING

spreekt de adoptie uit van:
* [naam kind], geboren [in 2010] in de gemeente [***],
door [verzoekster], geboren [in 1980];

bepaalt dat de minderjarige [naam kind] de geslachtsnaam [naam verzoekster] zal dragen zodat zij zal heten: [kind] [naam verzoekster];

wijst af het meer of anders verzochte.

Deze beschikking is gegeven door mr. D.A. Flinterman en uitgesproken door deze ter openbare terechtzitting van 4 mei 2010 in tegenwoordigheid van de griffier.
AW

De griffier deelt mede, dat partijen tegen deze beschikking in hoger beroep kunnen gaan bij het Gerechtshof te Leeuwarden. Dit beroep dient door partijen te worden ingesteld binnen drie maanden na de datum van de uitspraak. Deze datum staat in de beschikking vermeld. Voor de partij, die in deze procedure niet is verschenen, vangt de termijn van drie maanden aan na de betekening van deze beschikking aan hem/haar in persoon dan wel op het moment, waarop deze beschikking aan hem/haar op andere wijze is bekend geworden, of - voor zover het een beschikking betreft, waarbij de echtscheiding, de scheiding van tafel en bed of de ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed is uitgesproken - op het moment, waarop deze beschikking aan hem/haar op andere wijze is betekend en door plaatsing van een uittreksel daarvan in de Staatscourant openlijk bekend is gemaakt. Het beroep moet namens een partij worden ingesteld door een advocaat. Als u in aanmerking wilt komen voor door de overheid (gedeeltelijk) gefinancierde rechtsbijstand, dan kan uw advocaat daartoe namens u een verzoek indienen bij de Raad voor Rechtsbijstand. Uw advocaat kan u daaromtrent nader informeren.

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl