Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak: 19-05-2010De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Met Arcus is de kantonrechter van oordeel dat door mede ondertekening van de overeenkomst [gedaagde] op voet van het bepaalde in artikel 1:234 lid 1 en 2 BW toestemming van [wettelijke vertegenwoordigster] heeft gekregen om de onderhavi-ge overeenkomst met Arcus aan te gaan. Het gevolg hiervan is dat [gedaagde], ten tijde van het sluiten van de on-derhavige overeenkomst en binnen het kader van die overeenkomst, handelingsbekwaam was. [wettelijke vertegenwoordigster] had gedurende de minderjarigheid van [gedaagde] weliswaar te gelden als wettelijke vertegenwoordigster van [gedaagde] in en buiten rechte maar [gedaagde] werd als handelingsonbekwame, ingevolge het bepaalde in artikel 3:66 lid 1 juncto 3:78 BW, door het door [wettelijke vertegenwoordigster] verrichten van een rechtshandeling in ieder geval namens hem, (materiele) partij bij die rechtshandeling. Gezien het feit dat ieder individu wettelijk gezien een eigen vermogen heeft, waarbij niet van belang is of dat een positief of negatief vermogen betreft, kan een schuldeiser aanspraak maken op dat vermogen waarbij gedurende de handelingsonbekwaamheid, in casu de tijd dat [gedaagde] minderja-rig was, de wettelijke vertegenwoordiger voor en namens de handelingsonbekwame in en buiten rechte dient te worden betrokken. Aangezien [gedaagde] sedert 19 maart 2007 de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en ingevolge het bepaalde in artikel 1:233 BW niet meer minderjarig is, wordt hij niet meer in en buiten rechte door zijn wettelijke vertegenwoor-digster vertegenwoordigd maar geldt hij, wettelijk gezien, als formele procespartij die in rechte kan, en in casu moet, worden betrokken.


Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl