Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

LJN: BP3108, Rechtbank Alkmaar , 116690

Datum uitspraak: 02-12-2010
Inhoudsindicatie: Uitvoerige behandeling van de geschilpunten ten aanzien van het ouderschapsplan.

Uitspraak
RECHTBANK TE ALKMAAR
Sector civiel recht
MB

zaak- en rekestnummer: 116690 / ES RK 10-55
datum: 2 december 2010

Beschikking van de enkelvoudige kamer voor de behandeling van burgerlijke zaken

in de zaak van:

[de vrouw],
wonende te [woonplaats],
verzoekende tevens verwerende partij,
advocaat mr. E. Busch,

tegen:

[de man],
wonende te [woonplaats],
gerekwestreerde tevens verzoekende partij,
advocaat mr. I.H. van Lingen-Schuur.

Partijen zullen verder ook worden aangeduid als de vrouw en de man.

HET VERLOOP VAN DE PROCEDURE

Ter griffie van deze rechtbank is op 15 januari 2010 het inleidende verzoekschrift van de vrouw ingekomen. Hierin wordt verzocht tussen partijen, Nederlanders, de echtscheiding uit te spreken. Voorts is hierbij verzocht nevenvoorzieningen te treffen als bedoeld in artikel 827 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv).

De man heeft bij verweerschrift - tevens verzoekschrift - verweer gevoerd tegen de door de vrouw verzochte kinderalimentatie en zich ten aanzien van het overige gerefereerd aan het oordeel van de rechtbank. Voorts heeft de man zijnerzijds de rechtbank verzocht de echtscheiding uit te spreken en nevenvoorzieningen te treffen als bedoeld in artikel 827 Rv.

De vrouw heeft daarop een verweerschrift ingediend, gedateerd 8 juni 2010.

Namens de vrouw zijn bij brieven van 23 juli 2010 en 5 oktober 2010 nadere stukken overgelegd.

Ter griffie zijn op 26 juli 2010 en 7 oktober 2010 nadere stukken van de zijde van de man ingekomen.

De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden op 18 oktober 2010, waarbij zijn verschenen partijen, bijgestaan door hun raadslieden.

DE BEHANDELING VAN DE ZAAK

Echtscheiding, hoofdverblijfplaats minderjarigen en gebruik echtelijke woning

Het ingediende verzoekschrift met overgelegde bescheiden voldoet aan de in artikel 815 Rv vermelde voorschriften.

De rechtbank heeft de in deze beschikking vermelde voornamen en geslachtsnamen van partijen en de datum en plaats van de huwelijksvoltrekking, alsmede voornamen, geboortedatum en -plaats van hun minderjarige kinderen overgenomen uit de desbetreffende bescheiden.

Het gestelde omtrent de huwelijkssluiting, het huwelijksgoederenregime, de minderjarigen en de nationaliteit van partijen staat als erkend en gedeeltelijk gestaafd door de overgelegde bescheiden vast.

Voorts is als gesteld en erkend komen vast te staan dat het huwelijk duurzaam is ontwricht, zodat het verzoek tot echtscheiding, nu daartegen geen verweer wordt gevoerd, kan worden toegewezen.

Ook de verzochte nevenvoorzieningen ten aanzien van het hoofdverblijf van de kinderen en het gebruik van de echtelijke woning kunnen worden toegewezen, aangezien daartegen geen verweer wordt gevoerd en deze voorzieningen de rechtbank gegrond respectievelijk in het belang van de minderjarigen voorkomen.

Gezag

De ouders blijven ingevolge artikel 251 lid 2 Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek gezamenlijk belast met het gezag over de minderjarigen:
[kind 1], geboren op [geboortedatum] in de gemeente [], en
[kind 2], geboren op [geboortedatum] in de gemeente [].

Verdeling van de zorg- en opvoedingstaken

De man verzoekt een zodanige verdeling van de zorg- en opvoedingstaken vast te stellen dat de kinderen eens per veertien dagen van vrijdagmiddag uit school tot maandagmiddag uit school bij de man zullen zijn, alsmede alle vakanties en feestdagen zoveel mogelijk bij helfte.

De vrouw voert gemotiveerd verweer tegen het verzoek van de man. Zij verzoekt primair het verzoek van de man af te wijzen en subsidiair te bepalen dat het verzoek wordt aangehouden voor een nader te bepalen periode, onder gelijktijdige verwijzing van partijen naar de mediator, waarbij wordt bepaald dat partijen in overleg met de mediator de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken zullen regelen. De vrouw acht de door de man verzochte verdeling van de zorg- en opvoedingstaken niet in het belang van de (veiligheid van de) kinderen, gelet op de woedeaanvallen en de slaapstoornis waarmee de man tijdens het huwelijk te kampen had. Daarnaast heeft [kind 2] extra zorg en aandacht nodig (verondersteld wordt dat hij een syndroom heeft) en de vrouw plaatst vraagtekens bij de opvoedkundige kwaliteiten van de man.

Partijen hebben, ieder afzonderlijk, door middel van overlegging van een ouderschapsplan aan de rechtbank bekend gemaakt op welke wijze zij de zorg- en opvoedingstaken willen verdelen, op welke wijze zij elkaar informatie willen verschaffen en raadplegen omtrent gewichtige aangelegenheden met betrekking tot de persoon en het vermogen van de minderjarigen en tenslotte op welke wijze wordt voorzien in de kosten van verzorging en opvoeding van de minderjarigen.

De rechter stelt vast dat de kinderen door beide ouders zijn betrokken bij de totstandkoming van het ouderschapsplan.

Ter gelegenheid van de mondelinge behandeling zijn partijen ten aanzien van het ouderschapsplan het volgende overeengekomen. Uitgegaan wordt van het door de man overgelegde ouderschapsplan, met dien verstande dat hierop de volgende toevoegingen c.q. wijzigingen van toepassing zijn.

Bij het overlijden van een van de ouders zorgt de overlevende ouder er voor dat de kinderen contact houden met de ouders en familieleden van de overleden ouder. Dit geldt specifiek voor het contact van de kinderen met de broer en schoonzus van de vrouw.

Dagelijkse zorg
De verdeling van de zorg- en opvoedingstaken geschiedt conform de beschikking wijziging voorlopige voorzieningen van 24 juni 2010; de kinderen verblijven eenmaal per veertien dagen van vrijdagmiddag uit school tot en met maandagmiddag 17.00 uur bij de man (en tijdens vakanties van vrijdagmorgen 10.00 uur tot en met maandag 19.00 uur). De kinderen worden gebracht en gehaald door de man.
Vakanties
Tijdens de zomervakantie zullen de kinderen 3 weken achtereen bij de vrouw en 3 weken achtereen bij de man verblijven, waarbij het tijdstip van de bouwvakvakantie bepaalt of de kinderen de eerste helft of de tweede helft bij de man respectievelijk de vrouw verblijven.
Gedurende de kerstvakantie zullen de kinderen om het jaar afwisselend de ene week bij de ene ouder verblijven en de andere week bij de andere ouder verblijven en afwisselend eerste kerstdag bij de ene ouder en tweede kerstdag bij de andere ouder.
Ten aanzien van de voorjaars-, mei- en herfstvakantie geldt als wisselmoment woensdag om 17.00 uur.
Bijzondere dagen
De verjaardagen van de kinderen worden gevierd bij de ouder bij wie zij op dat moment zijn.
De kinderen verblijven op de verjaardag van de man bij de man en op de verjaardag van de vrouw bij de vrouw. Hetgeen in het ouderschapsplan is opgenomen ten aanzien van overige verjaardagen (broers/zusters en grootouders) wordt geschrapt.
Bijzondere vakanties
De vrouw gaat ermee akkoord om hierover - vooraf - samen te beslissen.
Huisregels
De vrouw beslist over de kapper en kleding, zonder overleg.
School
De ouder waar het kind op dat moment verblijft draagt zorg voor de huiswerkcontrole.
Schoolkeuze en ouderavonden met overleg.
Muziek(les)
Ouders beslissen samen, met overleg. Aanschaf benodigdheden door de vrouw.
De informatie- en consultatieplicht
-Bij noodsituaties betreffende de kinderen is er telefonisch contact tussen ouders, ieder ander contact is bij voorkeur via email en anders per sms.
-Kinderen mogen in ieder geval tussen 17.30 uur en 17.45 uur telefonisch contact onderhouden met de ouder waar ze op dat moment niet verblijven, zonder tussenkomst van de andere ouder.
-Als de kinderen verder dan Noord-Holland reizen is er overleg vooraf.
-Vader licht moeder vooraf in waar de kinderen overnachten tijdens omgang.
-Vader zorgt ervoor dat sport, hobby, schoolactiviteiten en vriendenfeestjes etc. doorgaan als de kinderen bij hem verblijven.
-Met de kinderen wordt een schriftje/agenda meegegeven bij de omgang waarin de dagelijkse gegevens in op worden geschreven, zoals slaap- en eetgedrag etc.
Beheer vermogen
Door beiden.

Kinderalimentatie

De vrouw verzoekt te bepalen dat de man met ingang van de datum van inschrijving van de echtscheidingsbeschikking met een bedrag van euro 207,50 per kind per maand zal bijdragen in de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen. De vrouw stelt de behoefte van de kinderen op euro 480,- per maand, uitgaande van een voormalig netto gezinsinkomen van euro 2.213,- per maand (man euro 1773,- per vier weken exclusief vakantiegeld, vrouw euro 647,50 exclusief vakantiegeld). Bij de berekening van de draagkracht van de man dient volgens de vrouw rekening te worden gehouden met een vijfdaagse werkweek, in plaats van de vierdaagse werkweek waarmee de rechtbank in het kader van de voorlopige voorzieningen rekening heeft gehouden. De vrouw beschikt zelf over onvoldoende inkomsten om volledig in haar levensonderhoud en dat van haar kinderen te voorzien en kan deze op korte termijn ook niet verwerven.

De man voert gemotiveerd verweer tegen het verzoek van de vrouw voor zover het zijn draagkracht betreft.

De behoefte van de kinderen aan een bijdrage van euro 240,- per kind per maand wordt dan ook niet weersproken en staat derhalve vast.

De rechtbank ziet voldoende aanleiding bij de bepaling van de draagkracht van de man uit te gaan van een inkomen op basis van een vierdaagse werkweek, gelet op de thans bestaande omgangsregeling waarbij de man vier dagen per twee weken - waaronder twee dagen doordeweeks - de zorg voor de kinderen heeft. Zijn bruto arbeidsinkomen (bouw) bedraagt euro 26.351,- op jaarbasis, uitgaande van een inkomen van euro 2.027,- per vier weken blijkens de overgelegde loonstroken. Voorts ontvangt de man jaarlijks euro 4.079,- aan TSF dagen en TSF vakantietoeslag. De ingehouden pensioenpremie bedraagt euro 1.464,- per jaar en de pensioenpremie 55 min en 55 plus in totaal euro 973,- per jaar. De werkgeversbijdrage ZVW bedraagt euro 1.914,- per jaar en de belaste bijdrage in de (aanvullende) ziektekosten euro 90,- per jaar. De rechtbank plaatst de volledige fiscale bijtelling respectievelijk aftrekpost ten aanzien van de echtelijke woning (eigenwoningforfait euro 1.540,- per jaar, hypotheekrente van euro 5.592,- per jaar) bij de man, waarbij het partijen vrij staat in onderling overleg de fiscale voordelen op een andere wijze te verdelen. Tenslotte rekening houdend met de toepasselijke heffingskortingen, kan het netto besteedbaar inkomen van de man gesteld worden op euro 2.012,- per maand.

Aan de lastenzijde gaat de rechtbank uit van de bijstandnorm voor een alleenstaande. Alhoewel het huurcontract per 1 november 2010 eindigt gaat de rechtbank uit van een redelijke huurlast van euro 500,- per maand (de man betaalde tot 31 oktober 2010 een huur van euro 600,- per maand inclusief servicekosten), nu de man voldoende gemotiveerd heeft weersproken dat hij (weer) bij zijn ouders zal gaan verblijven dan wel in zal trekken bij zijn huidige vriendin. Voorts wordt aan woonlasten rekening gehouden met eerder genoemde hypotheekrente, de premie levensverzekering van euro 78,- per maand, het forfait overige eigenaarslasten van euro 95,- per maand minus het reeds in de bijstandsnorm begrepen bedrag aan woonlasten van euro 207,- per maand. De ziektekosten van de man bedragen euro 215,- per maand, uitgaande van een premie ZVW van euro 100,- per maand en de door de werkgever ingehouden inkomensafhankelijke bijdrage ZVW, waarop een bedrag van euro 44,- per maand aan reeds in de bijstandsnorm verdisconteerde ziektekosten in mindering dient te worden gebracht. Met het eigen risico wordt geen rekening gehouden, nu niet met onderliggende bescheiden is aangetoond dat dit daadwerkelijk is verbruikt. Tot slot gaat de rechtbank uit van omgangskosten van euro 90,- per maand waaronder reiskosten omdat de man de kinderen zowel haalt als brengt ten behoeve van de omgang, nu deze door de vrouw niet zijn betwist.

Op grond van het vorenstaande heeft de man geen draagkracht tot voldoening van enige bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen, zolang de echtelijke woning nog niet is verkocht.

Ervan uitgaande dat de echtelijke woning is verkocht en geleverd aan een derde heeft de man een netto besteedbaar inkomen van euro 1.871,- per maand en een draagkrachtloos inkomen van euro 1.512,- per maand. De man heeft dan een draagkrachtruimte van euro 359,- per maand, waarvan euro 251,- per maand (euro 350,- per maand inclusief fiscaal voordeel 'aftrek buitengewone uitgaven kinderen') beschikbaar is voor een bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van de minderjarigen. Met ingang van de datum waarop de echtelijke woning is verkocht en geleverd aan een derde kan de man derhalve in staat worden geacht euro 175,- per kind per maand aan de vrouw te voldoen als bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van de minderjarigen.

Verdeling huwelijksgoederengemeenschap

Wat betreft de verzochte nevenvoorziening met betrekking tot de huwelijksgoederengemeenschap begrijpt de rechtbank dat bedoeld is te verzoeken om een bevel tot verdeling op de voet van artikel 677 Rv.

De rechtbank zal derhalve beslissen als na te melden.

DE BESLISSING

De rechtbank:

Spreekt tussen partijen, gehuwd op 8 augustus 1997 in de gemeente Harenkarspel, de ECHTSCHEIDING uit.

Bepaalt dat de minderjarigen:
[kind 1], geboren op 2 december 2001 in de gemeente Alkmaar, en
[kind 2], geboren op 26 februari 2004 in de gemeente Alkmaar,
hun hoofdverblijfplaats bij de vrouw zullen hebben.

Bepaalt dat hetgeen partijen zijn overeengekomen met betrekking tot de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken ten aanzien van de minderjarigen en de wijze waarop zij elkaar zullen informeren en raadplegen over gewichtige aangelegenheden met betrekking tot de minderjarigen, als vermeld in het aan deze beschikking gehechte en door de griffier gewaarmerkte ouderschapsplan, als hier herhaald en ingelast wordt beschouwd, met dien verstande dat hierop de volgende toevoegingen c.q. wijzigingen van toepassing zijn:
Bij het overlijden van een van de ouders zorgt de overblijvende ouder er voor dat de kinderen contact houden met de ouders en familieleden van de overleden ouder. Dit geldt specifiek voor het contact van de kinderen met de broer en schoonzus van de vrouw.
Dagelijkse zorg
De minderjarigen verblijven eenmaal per veertien dagen van vrijdagmiddag uit school tot en met maandagmiddag 17.00 uur bij de man (en tijdens vakanties van vrijdagmorgen 10.00 uur tot en met maandag 19.00 uur). De kinderen worden gebracht en gehaald door de man.
Vakanties
Tijdens de zomervakantie zullen de kinderen 3 weken achtereen bij de vrouw en 3 weken achtereen bij de man verblijven, waarbij het tijdstip van de bouwvakvakantie bepaalt of de kinderen de eerste helft of de tweede helft bij de man respectievelijk de vrouw verblijven.
Gedurende de kerstvakantie zullen de kinderen om het jaar afwisselend de ene week bij de ene ouder verblijven en de andere week bij de andere ouder verblijven en afwisselend eerste kerstdag bij de ene ouder en tweede kerstdag bij de andere ouder.
Ten aanzien van de voorjaars-, mei- en herfstvakantie geldt als wisselmoment woensdag om 17.00 uur.
Bijzondere dagen
De verjaardagen van de kinderen worden gevierd bij de ouder bij wie zij op dat moment zijn.
De kinderen verblijven op de verjaardag van de man bij de man en op de verjaardag van de vrouw bij de vrouw.
Bijzondere vakanties
De vrouw gaat ermee akkoord om hierover - vooraf - samen te beslissen.
Huisregels
De vrouw beslist over de kapper en kleding, zonder overleg.
School
De ouder waar het kind op dat moment verblijft draagt zorg voor de huiswerkcontrole.
Schoolkeuze en ouderavonden met overleg.
Muziek(les)
Ouders beslissen samen, met overleg. Aanschaf benodigdheden door de vrouw.
De informatie- en consultatieplicht
-Bij noodsituaties betreffende de kinderen is er telefonisch contact tussen ouders, ieder ander contact is bij voorkeur via email en anders per sms;
-Kinderen mogen in ieder geval tussen 17.30 uur en 17.45 uur telefonisch contact onderhouden met de ouder waar ze op dat moment niet verblijven, zonder tussenkomst van de andere ouder;
-Als de kinderen verder dan Noord-Holland reizen is er overleg vooraf;
-Vader licht moeder vooraf in waar de kinderen overnachten tijdens omgang;
-Vader zorgt ervoor dat sport, hobby, schoolactiviteiten en vriendenfeestjes etc. doorgaan als de kinderen bij hem verblijven;
-Met de kinderen wordt er een schriftje/agenda meegegeven bij de omgang waarin de dagelijkse gegevens in op worden geschreven, zoals slaap- en eetgedrag etc.
Beheer vermogen
Door beiden.

Bepaalt dat de man met ingang van de datum waarop de echtelijke woning is verkocht en geleverd aan een derde als bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van voornoemde minderjarigen aan de vrouw - telkens bij vooruitbetaling - zal voldoen euro 175,- per kind per maand.

Bepaalt dat de vrouw indien deze op het ogenblik van de inschrijving van deze beschikking de echtelijke woning aan [adres] bewoont, jegens de man bevoegd is de bewoning en het gebruik van de bij die woning en tot de inboedel daarvan behorende zaken voort te zetten gedurende zes maanden na voormelde inschrijving.

Bepaalt dat partijen met elkaar over zullen gaan tot verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap waarin partijen zijn gehuwd en benoemt, tenzij partijen binnen acht dagen na inschrijving van deze beschikking anders overeenkomen, notaris mr. J.P. van Reeuwijk te Noord-Scharwoude, respectievelijk de ambtelijke bewaarder van zijn protocol om op een door deze te bepalen tijd en plaats de verdeling te bewerkstelligen.

Verklaart deze beschikking behoudens ten aanzien van de echtscheiding uitvoerbaar bij voorraad.

Wijst af hetgeen meer of anders is verzocht.

coll.:
Deze beschikking is gegeven door mr. M.F.G.H. Beckers, lid van gemelde kamer, tevens kinderrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van DONDERDAG 2 december 2010, in tegenwoordigheid van de griffier.

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl