Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

LJN: BN5863, Rechtbank Groningen , 118475/FA RK 10-1221

Datum uitspraak: 08-07-2010
Inhoudsindicatie: artikel 1:253n lid 1 BW;ernstig verstoorde vertrouwensrelatie tussen de ouders, waardoor er geen sprake is van een behoorlijke gezamenlijke gezagsuitoefening; geen vooruitzichten op verbetering; de vrouw wordt alleen met het gezag belast;

Uitspraak

RECHTBANK GRONINGEN
Sector Civielrecht

zaaknr.: 118475/FA RK 10-1221

beschikking d.d. 8 juli 2010

in de zaak van:

de vrouw,
advocaat mr. B. Jans,

en

de man,
advocaat mr. J.E.I. Bazuin.

PROCESVERLOOP

De vrouw heeft op 19 mei 2010 bij deze rechtbank een verzoekschrift ingediend.
Daarbij heeft zij verzocht om bij beschikking - voor zover mogelijk uitvoerbaar bij
voorraad - te bepalen, dat het gezag over de minderjarige kinderen van partijen
A. en B. in die zin wordt gewijzigd, dat dit alleen aan haar toekomt, kosten rechtens.

De man heeft geen verweerschrift ingediend.

Op 7 juli 2010 is ter griffie een brief met bijlagen d.d. 6 juli 2010 van mr. Jans ontvangen.

De rechtbank heeft voornoemde minderjarigen op 7 juli 2010 gehoord.

De rechtbank heeft de zaak behandeld ter zitting met gesloten deuren van 8 juli 2010.
Daarbij zijn de vrouw, beide advocaten en mevrouw A.I. van Dijk, namens de Raad voor de Kinderbescherming, regio Groningen en Drenthe, locatie Groningen, verschenen en gehoord.
Hoewel daartoe op de wettelijk voorgeschreven wijze opgeroepen is de man niet in persoon verschenen.
Terstond na de behandeling heeft de rechtbank uitspraak gedaan.

RECHTSOVERWEGINGEN

vaststaande feiten:

Partijen zijn met elkaar gehuwd geweest.
Uit hun huwelijk zijn twee, thans nog minderjarige, kinderen geboren.
Bij beschikking van deze rechtbank d.d. 11 juli 2001 van de rechtbank Leeuwarden is tussen partijen de echtscheiding uitgesproken.
Hun huwelijk is beŽindigd door inschrijving van deze beschikking in de daartoe bestemde registers van de burgerlijke stand.
Beide partijen zijn belast met het ouderlijk gezag over de kinderen.
De kinderen hebben hoofdverblijf bij de vrouw.

standpunt van de vrouw:

Tot begin 2010 was er regelmatig contact tussen de man en de kinderen en vond er eenmaal per maand omgang plaats. Nadat de kinderen kennis hadden genomen van allerlei bestanden van seksuele aard die door de man niet waren verwijderd van de laptop die hij hen had gegeven en zij ook werden geconfronteerd met openlijke gedragingen van de man, die niet passen bij de verzorging en opvoeding van minderjarige kinderen, in het bijzonder die van jonge meisjes, hebben zij zelf het contact met de man verbroken. De kinderen willen ook in de toekomst geen contact meer met hem hebben.
Na deze beslissing van de kinderen heeft de man sms- en emailberichten aan de kinderen en aan de vrouw gestuurd, waarin hij - onder dreiging van sancties tegen de vrouw en gerechtelijke procedures - eist, dat de kinderen weer naar hem toe zullen gaan.
De kinderen dreigen door dit gedrag van de man klem te geraken tussen hun ouders, zonder dat er uitzicht op verbetering is. De kinderen hebben zelf aangegeven dat zij willen dat de vrouw alleen het gezag over hen krijgt. De man heeft overigens nooit effectief invulling aan zijn rol als gezaghebbende ouder gegeven.
De vrouw heeft bij de politie aangifte gedaan ter zake van de door de man geuite bedreigingen en beledigingen.
De vrouw is inmiddels hertrouwd en heeft haar huidige echtgenoot bij testament tot voogd over de kinderen benoemd, voor het geval dat zij zal overlijden voordat de kinderen meerderjarig zijn.

standpunt van de man:

Nadat was bepaald dat de man geen alimentatie meer kon betalen heeft hij van de vrouw vernomen, dat de kinderen hem niet meer zouden bezoeken.
De man heeft het gevoel dat de vrouw hem buitenspel wil zetten.
De man erkent te hebben verzuimd om chatberichten over seksuele contacten van de laptop te verwijderen. De vrouw heeft de kinderen niet voor kennisneming van deze bestanden behoed.
De man heeft tevergeefs geprobeerd er met de vrouw en de kinderen over te praten.
Hij bestrijdt er een bedenkelijke seksuele moraal op na te houden en ook hetgeen verder door de vrouw is gesteld.
Er zijn geen gronden voor omzetting van het gezamenlijke gezag in eenhoofdig gezag van de vrouw en dit is ook niet in het belang van de kinderen. Het is ook niet in hun belang dat zij nu al geruime tijd geen contact meer met de man hebben.
Partijen diskwalificeren elkaar als ouders en de kinderen maken dit heel bewust mee.

beoordeling

Volgens artikel 253n, eerste lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW), kan het gezamenlijke gezag beŽindigd worden indien nadien de omstandigheden zijn gewijzigd of bij het nemen van de beslissing van onjuiste of onvolledige gegevens is uitgegaan.

De vrouw heeft gemotiveerd gesteld dat sedert de echtscheidingsbeschikking sprake is van een wijziging van omstandigheden.

In het tweede lid van artikel 253n BW is het eerste lid van artikel 251a van overeenkomstige toepassing verklaard.

Krachtens artikel 1:253n BW kan de rechter op verzoek van de ouders of van ťťn van hen bepalen dat het gezag over een kind aan ťťn ouder toekomt, indien:
a. er een onaanvaardbaar risico is dat het kind klem of verloren zou raken tussen de ouders en niet te verwachten is dat hierin binnen afzienbare tijd voldoende verbetering zou komen, of
b. wijziging van het gezag anderszins in het belang van het kind noodzakelijk is.


Gelet op de inhoud van de overgelegde stukken en op hetgeen ter zitting en door beide kinderen tijdens het verhoor is verklaard overweegt de rechtbank het volgende.

Vast is komen te staan dat de kinderen zijn geconfronteerd met de levenswijze van de man, waarin wisselende seksuele contacten een belangrijke rol spelen, en mogelijk - zoals de vrouw stelt - ook met veroordelingen van de man ter zake van seksueel contact met een meisje, jonger dan zestien jaar en ter zake van mishandeling van de vrouw.
De man heeft dit kennelijk lange tijd verborgen kunnen houden voor de kinderen.
De kinderen hebben verklaard wel steeds hun vermoedens te hebben gehad, ook door hetgeen zij tijdens de bezoekmomenten met de man hebben meegemaakt, maar dat deze vermoedens pas zijn bevestigd door de chatberichten, die hij op zijn laptop had achtergelaten en door hetgeen zij daarna hebben vernomen.

De kinderen zijn door de handelwijze van de man ernstig belast.
Zij hebben heel duidelijk aangegeven het vertrouwen in hun vader volledig te hebben verloren en willen niet weer met hem geconfronteerd worden.
Gelet op hun leeftijd moet rekening worden gehouden met de uitdrukkelijke wens van de kinderen om de vrouw alleen met het gezag over hen te belasten.

In het licht van het wantrouwen jegens de man, die zijn gedragingen bij de vrouw en zeker bij de kinderen hebben veroorzaakt en gelet op de
schrijnende wijze waarop - in ieder geval de man - meent te moeten communiceren (zie productie 3 van de brief van mr. Jans van 6 juli 2010), is het naar het oordeel van de rechtbank overigens ook allerminst denkbeeldig dat de kinderen klem of verloren zullen raken tussen partijen. Immers, er is blijkens de verklaringen ter zitting sprake van een ernstig verstoorde vertrouwensrelatie tussen de ouders, die maakt dat de ouders niet in staat zijn tot een behoorlijke gezamenlijke gezagsuitoefening, zodanig dat de kinderen tussen hen niet klem of verloren raken. Er is geen enkel vooruitzicht dat binnen afzienbare tijd verandering zal komen in de (thans geheel afwezige) communicatie tussen partijen.
Het nemen van beslissingen van enig belang over de kinderen in gezamenlijk overleg is al langere tijd onmogelijk.

Gelet op het vorenoverwogene wordt het gezamenlijke gezag beŽindigd en wordt de vrouw, die - zo is wel duidelijk geworden - feitelijk ook steeds de dagelijkse verzorging en opvoeding op zich heeft genomen, alleen met het gezag over de kinderen belast.

Omdat partijen voormalige echtgenoten zijn zal de rechtbank de proceskosten in die zin compenseren, dat ieder van hen de eigen kosten zal dragen.

BESLISSING

bepaalt dat met ingang van heden aan de vrouw alleen het gezag toekomt over de beide minderjarige kinderen van partijen;

compenseert de proceskosten in die zin, dat ieder van partijen de eigen kosten zal dragen;

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. M.P. den Hollander en uitgesproken door deze ter openbare terechtzitting van 8 juli 2010, in tegenwoordigheid van G.D. Kuilman, griffier.


gdk

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl