Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

LJN: BP5549, Gerechtshof 's-Gravenhage , 200.068.393/01

Datum uitspraak: 05-01-2011
Inhoudsindicatie: Hoofdverblijf minderjarige bij gezamenlijk gezag na scheiding.

Uitspraak
GERECHTSHOF ’s-GRAVENHAGE
Familiesector

Uitspraak : 5 januari 2011
Zaaknummer : 200.068.393/01
Rekestnr. rechtbank : FA RK 09-9080

[appellant],
wonende te [woonplaats],
verzoekster in hoger beroep,
hierna te noemen: de moeder,
advocaat mr. M.E. Visser te Alblasserdam,

Als belanghebbenden zijn aangemerkt:
1. [belanghebbende], wonende te [woonplaats], hierna te noemen: de vader, advocaat mr. A. Apistola te Zwijndrecht;
2. mr. A.A.J. de Nijs, kantoorhoudende te Rotterdam, bijzondere curator over [naam en geboortedatum minderjarige] te [woonplaats] (hierna: [roepnaam]), hierna te noemen: de bijzondere curator.

In zijn hoedanigheid als omschreven in artikel 810 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is in de procedure gekend:
de raad voor de kinderbescherming,
gevestigd te Utrecht,
regio Zuid-Holland Zuid en Zeeland,
locatie te Dordrecht,
hierna te noemen: de raad.

PROCESVERLOOP IN HOGER BEROEP

De moeder is op 9 juni 2010 in hoger beroep gekomen van de beschikking van 10 maart 2010 van de rechtbank Dordrecht.

De vader heeft op 21 juli 2010 een verweerschrift ingediend.

De raad heeft het hof bij brief van 26 juli 2010 laten weten niet ter terechtzitting te zullen verschijnen.

Bij beschikking van 11 november 2010 van dit hof is mr. A.A.J. de Nijs tot bijzondere curator over de na te noemen minderjarige benoemd.

Op 12 november 2010 is de zaak – tezamen met de zaak met zaaknummer 200.051.554 –mondeling behandeld. Verschenen zijn: partijen en hun advocaten, en de bijzondere curator. De aanwezigen hebben het woord gevoerd, de advocaat van de vader onder meer aan de hand van de bij de stukken gevoegde pleitnotities. De minderjarige [roepnaam] is in raadkamer gehoord.

PROCESVERLOOP IN EERSTE AANLEG EN VASTSTAANDE FEITEN

Voor het procesverloop en de beslissing in eerste aanleg verwijst het hof naar de bestreden beschikking.

Bij die beschikking heeft de rechtbank, uitvoerbaar bij voorraad, met wijziging van de beschikking van de rechtbank Dordrecht van 14 januari 2004, de volgende verdeling van de zorg- en opvoedingstaken vastgesteld:
- de minderjarige zal zijn hoofdverblijfplaats bij de vader hebben en één weekend per veertien dagen bij de moeder verblijven.

Het hof gaat uit van de door de rechtbank vastgestelde feiten, voor zover daar in hoger beroep geen grief tegen is gericht.

BEOORDELING VAN HET HOGER BEROEP

1. In geschil is de hoofdverblijfplaats en de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken met betrekking tot de minderjarige [naam en geboortedatum minderjarige] te [woonplaats], roepnaam [roepnaam].

2. De moeder verzoekt de bestreden beschikking te vernietigen en, opnieuw beschikkende, te bepalen dat een zorgverdelingsregeling geldt, zoals door de ouders overeengekomen en door het hof bepaald eind april 2004, althans, opnieuw beschikkende, te bepalen dat over [roepnaam] voor de procedure een bijzondere curator wordt benoemd in de persoon van mr. A.A.J. de Nijs, dan wel een ander persoon en, subsidiair, voor het geval het belang van [roepnaam] dat vereist, een (andere) duidelijke zorgverdelingsregeling [naar het hof begrijpt: vast] te stellen waaraan partijen en [roepnaam] zich hebben te houden onder verbeurte van een dwangsom, in goede justitie te bepalen. Daarnaast is de moeder van oordeel dat [roepnaam] niet bevoegd is wijziging van verblijfplaats te verzoeken.

3. De vader bestrijdt het beroep en verzoekt de moeder in haar appel niet-ontvankelijk te verklaren, dan wel het beroep af te wijzen en de bestreden beschikking, zo nodig met verbetering van gronden, te bekrachtigen en het verzoek van de moeder ten aanzien van de zorgverdelingsregeling niet-ontvankelijk te verklaren, dan wel af te wijzen, dan wel te bepalen dat [roepnaam] hoofdverblijfplaats houdt bij de vader en de bestreden beschikking, zo nodig met verbetering van gronden, voor het overige te bekrachtigen.

4. De bijzondere curator is van mening dat er geen redenen zijn om het verzoek van [roepnaam] alsnog af te wijzen. Zowel [roepnaam] als zijn jongere broer [naam] zijn duidelijk in hun verlangen om hun hoofdverblijf bij de vader te hebben. Doordat de moeder dit verlangen niet serieus neemt, dreigt de verstandhouding met de moeder verstoord te raken.

5. Het hof is van oordeel dat de rechtbank [roepnaam] terecht heeft ontvangen in zijn inleidend verzoek. Ingevolge artikel 1:253a, lid 4, in verbinding met artikel 1:377g van het Burgerlijk Wetboek (BW) kan de rechter, indien hem blijkt dat een minderjarige van twaalf jaar of ouder hierop prijs stelt, ambtshalve een beslissing geven op de voet van artikel 1:253a BW.

6. Op grond van de stukken en hetgeen bij de mondelinge behandeling naar voren is gebracht, is het hof van oordeel dat de bestreden beschikking in stand dient te blijven. Gebleken is dat [roepnaam] al ruim een jaar naar alle tevredenheid bij de vader woont en daarnaast om de week een weekend bij de moeder is. [roepnaam] is 15 jaar oud en zit thans in 4 VWO. Niet gebleken is dat de vader te kort schiet in de zorg die hij jegens [roepnaam] betracht. Wel is gebleken dat [roepnaam], evenals zijn jongere broer [naam], zeer te lijden heeft onder de verstoorde verhouding van de ouders. Het hof gaat er van uit dat de ouders zich in het belang van hun kinderen in zullen (blijven) zetten voor een verbetering van de verstandhouding. Gelet op de gegeven omstandigheden en de standvastige houding van [roepnaam] acht het hof een wijziging van hoofdverblijfplaats dan wel een andere verdeling van de zorg- en opvoedingstaken niet in het belang van [roepnaam]. De bestreden beschikking dient dan ook te worden bekrachtigd.

BESLISSING OP HET HOGER BEROEP

Het hof:

bekrachtigt de bestreden beschikking.

Deze beschikking is gegeven door mrs. Lückers, Stille en Mertens-de Jong, bijgestaan door mr. Van Waning als griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 5 januari 2011.

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl