Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak:10-08-2010De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Op grond van artikel 1:253a BW kan de rechter op verzoek van de ouders of een van hen een regeling vaststellen inzake de uitoefening van het ouderlijk gezag. Deze regeling kan omvatten een toedeling aan ieder der ouders van de zorg- en opvoedingstaken. De rechter neemt een zodanige beslissing als hem in het belang van het kind wenselijk voorkomt. De rechter dient bij zijn beslissing alle omstandigheden van het geval in acht te nemen, wat er in een voorkomend geval toe kan leiden dat andere belangen zwaarder wegen dan het belang van het kind, hoezeer ook dat belang een overweging van de eerste orde dient te zijn bij de te verrichten afweging van belangen (HR 25 april 2008, NJ 2008, 414). Op grond van artikel 1:263b BW kan de kinderrechter op verzoek van de stichting een eerdere rechterlijke beslissing tot vaststelling van een regeling inzake de uitoefening van het omgangsrecht voor de duur van de maatregel wijzigen voor zover dat noodzakelijk is met het oog op het doel van de ondertoezichtstelling. Gelet op het bepaalde in artikel 1:263b BW ligt het op de weg van de stichting/gezinsvoogd om een wijziging van de omgangsregeling te vragen indien en voor zover zij daartoe aanleiding ziet. In geval van een ondertoezichtstelling kan niet zonder tussenkomst van de rechter de omgangsregeling worden gewijzigd.


Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
2010. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl