Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak:27-10-2010De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Uitgangspunt van de wetgever bij echtscheiding is het handhaven van gezamenlijk gezag en een recht op omgang – of, sinds de wetswijziging van 1 maart 2009, in het geval ouders gezamenlijk het gezag hebben over hun minderjarige kind(eren) ‘de toedeling van zorg- en opvoedingstaken’ – tussen de minderjarige en de niet-verzorgende ouder. Dit kan slechts in uitzonderingsgevallen anders zijn, indien het belang van de minderjarige dat vergt.

Het hof acht het geraden om een onderzoek door de raad te laten plaatsvinden. Partijen hebben ter terechtzitting verklaard geen bezwaar hiertegen te hebben. De raad dient te onderzoeken:
a) of bij handhaving van het gezamenlijk gezag er een onaanvaardbaar risico bestaat dat de minderjarige klem of verloren zou raken tussen de ouders en niet te verwachten is dat hierin binnen afzienbare tijd voldoende verbetering zou komen, dan wel dat wijziging van het gezag anderszins in het belang van het kind noodzakelijk is in de zin van artikel 1:251a, lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW),
b) of bij handhaving van het gezamenlijk gezag sprake is van een grond voor een tijdelijk verbod van het contact tussen de man en de minderjarige als bedoeld in artikel 1:253a, lid 2, onder a;
c. of bij eenhoofdig gezag van de vrouw sprake is van een grond voor ontzegging van het recht op omgang van de man in de zin van artikel 1:377a BW en
d. indien geen grond aanwezig wordt geacht voor een tijdelijk contactverbod of ontzegging van het recht op omgang: op welke wijze omgang tussen de man en de minderjarige dient plaats te vinden.

Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
2010. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl