Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak: 07-07-2010De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Op grond van artikel 1:253c van het Burgerlijk Wetboek (hierna:BW) kan de tot het gezag bevoegde vader van het kind, die nimmer het gezag gezamenlijk met de moeder heeft uitgeoefend, de rechter verzoeken de ouders met het gezamenlijk gezag dan wel hem alleen met het gezag over het kind te belasten.

Op grond van het derde lid van voornoemd artikel 1:253c BW wordt het verzoek van de vader om hem alleen met het gezag te belasten slechts ingewilligd, indien de rechter dit in het belang van het kind wenselijk oordeelt.

Uit het tweede lid van artikel 1:253c BW volgt dat, indien het verzoek er toe strekt de ouders gezamenlijk met het gezag te belasten en de andere ouder met het gezamenlijke gezag niet instemt, het verzoek slechts wordt afgewezen indien: a) er een onaanvaardbaar risico is dat het kind klem of verloren zou raken tussen de ouders en niet te verwachten is dat hierin binnen afzienbare tijd voldoende verbetering zou komen, of b) afwijzing anderszins in het belang van het kind noodzakelijk is.

Gezamenlijk gezag vereist dat de vader en de moeder in staat zijn tot enige vorm van communicatie met elkaar en dat zij beslissingen van enig belang over de minderjarige in gezamenlijk overleg kunnen nemen, althans ten minste in staat zijn vooraf afspraken te maken over situaties die zich rondom de minderjarige kunnen voordoen, zodanig dat de minderjarige niet klem of verloren tussen hen raakt.

Op grond van artikel 1:377a BW hebben het kind en de niet met het gezag belaste ouder recht op omgang met elkaar, tenzij er sprake is van een of meer van de gronden, zoals genoemd in het derde lid van dat artikel, op basis waarvan de rechter het recht op omgang ontzegt.

Op grond van artikel 1:377b BW heeft de gezagsouder een wettelijke informatieplicht jegens de andere ouder. Het hof is van oordeel dat het vaststellen van een informatieregeling niet strijdig is met de belangen van de minderjarige en zal dan ook bepalen dat de moeder telkens een kopie van de schoolrapporten van de minderjarige dient door te sturen tezamen met een recente foto van de minderjarige en een kort verslagje omtrent de vorderingen en ontwikkelingen van de minderjarige.
Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
2010. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl