Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak: 25-05-2010De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Vooraleerst stelt het hof vast dat de kinderrechter gezien artikel 1:265 BW geen vervangende toestemming had kunnen verlenen louter op grond van een mondeling ter zitting in eerste aanleg gedaan verzoek van BJA, mede in het licht van de omstandigheid dat het om een ver strekkend verzoek gaat, waarop de moeder als dat ter zitting mondeling wordt gedaan geen behoorlijke gelegenheid heeft gehad om te reageren. Nog afgezien van dit gegeven en daargelaten de vraag of voor een kind van twaalf jaar of ouder vervangende toestemming als bedoeld in artikel 1:264 kan worden gegeven door de rechter, is naar het oordeel van het hof niet duidelijk of het verzoek wel betrekking heeft op een geneeskundige behandeling als bedoeld in artikel 1:264 juncto artikel 7:446 lid 2 sub a en b BW.


Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl