Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Burgerlijk wetboek - boek 1 - personenrecht en familierecht
artikel 377a - rechtspraak

Onderwerp: OMGANG MET HET KIND

Datum uitspraak:
17-11-2000
Rechtsgebied: Personen-en familierechtDe belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
De beslissing van het Hof doet, anders dan het onderdeel kennelijk aanneemt, geen afbreuk aan art. 1:377a BW. Deze bepaling, waarin het recht op omgang tussen het kind en de niet met het gezag belaste ouder is geregeld en die een limitatieve opsomming bevat van de ontzeggingsgronden, staat immers niet eraan in de weg dat een rechter enerzijds bepaalt dat een ouder recht op omgang heeft met zijn kind en anderzijds de beslissing omtrent de te treffen omgangsregeling aanhoudt in afwachting van de resultaten van (nader) onderzoek. Deze bepaling verzet zich ook niet ertegen dat de rechter in een geval als het onderhavige waarin, naar het Hof heeft overwogen, het Ambulant Bureau Jeugdwelzijnszorg, de Raad voor de Kinderbescherming en het BJA van mening zijn dat het niet in het belang is van [kind 1] thans een omgangsregeling te forceren, voor de periode gedurende welke de beslissing omtrent de omgangsregeling wordt aangehouden aan het recht op omgang inhoud geeft op de wijze als hiervoor in 3.3 vermeld.


Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl