Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak: 04-08-2010De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Volgens het bepaalde in artikel 6:174, vierde lid, BW wordt onder opstal verstaan gebouwen en werken, die duurzaam met de grond zijn verenigd, hetzij rechtstreeks hetzij door vereniging met andere gebouwen. Die bepaling duidt er al op, dat onder het begrip opstal kunstmatig gebouwde constructies wordt verstaan. Tevens wordt blijkens artikel 3:3 BW wat betreft onroerende zaken onderscheid gemaakt tussen beplantingen respectievelijk gebouwen en werken. Dit onderscheid is blijkens de toelichting op dit artikel welbewust gemaakt. Ook daaruit kan worden geconcludeerd, dat daar waar in artikel 6:174 BW in de definitie van opstal alleen wordt gesproken van ‘gebouwen en werken’ dit kennelijk geen betrekking heeft op beplantingen. Daarbij komt dat blijkens de toelichting op artikel 6:174 (PG Boek 6, p. 754) de regel niet alleen betrekking heeft op schade door gehele of gedeeltelijke instorting van het bouwwerk, maar ook op die gevallen waarbij een bouwwerk anders dan door gehele of gedeeltelijke instorting gevaar oplevert voor personen of zaken door zijn gebrekkige toestand. Ook daaruit blijkt dat met bouwwerk kennelijk wordt gedoeld op wat kunstmatig wordt gevormd en derhalve niet op onroerende zaken met een natuurlijke oorsprong zoals bomen.
Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
2010. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl