Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

LJN: BM5225, Rechtbank 's-Hertogenbosch , 200863 HA ZA 09-2374

Datum uitspraak: 12-05-2010
Inhoudsindicatie: In casu heeft geen tijdige stuiting plaatsgevonden. De schriftelijke mededeling waarnaar is verwezen, voldoet naar het oordeel van de rechtbank niet aan de daaraan te stellen eisen. Een schriftelijke mededeling die wel aan die eisen voldoet is te laat gedaan.

Uitspraak

vonnis
RECHTBANK 'S-HERTOGENBOSCH

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 200863 / HA ZA 09-2374

Vonnis van 12 mei 2010

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
TECHNOPLAST B.V.,
gevestigd te Tilburg,
eiseres in conventie,
verweerster in reconventie,
advocaat mr. H. Post te Helmond,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
MEDICAL CONSULT EUROPE B.V.,
gevestigd te Vught,
gedaagde in conventie,
eiseres in reconventie,
advocaat mr. J.A.A. van der Weijst te Schijndel.

Partijen zullen hierna Technoplast B.V. en Medical Consult Europe B.V. genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- het tussenvonnis van 9 december 2009
- het proces-verbaal van comparitie van 19 maart 2010
- de conclusie van antwoord in reconventie.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Op 9 april 2001 hebben partijen een overeenkomst gesloten waarbij Medical Consult Europe B.V. aan Technoplast B.V. opdracht heeft gegeven tot aanmaak van en productie met een matrijs behoeve van het vervaardigen voor Medical Consult Europe B.V. van siliconen dopjes.

2.2. Partijen zijn overeengekomen dat de matrijsprijs ad NLG 60.000,00 (EUR 27.227,00) binnen 465 dagen na het sluiten van de overeenkomst zal worden voldaan via verdiscontering in de productprijs van de dopjes in die zin dat de levering van de eerste 6 miljoen dopjes plaatsvindt tegen een productprijs van NLG 80,00 per duizend in plaats van NLG 70,00 per duizend. Indien binnen de termijn van 465 dagen geen 6 miljoen dopjes door Medical Consult Europe B.V. zijn afgenomen, zal het nog niet betaalde matrijsgedeelte per direct netto contant worden voldaan aan Technoplast B.V.

2.3. De algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden van Technoplast B.V., waarnaar in voornoemde overeenkomst is verwezen, zijn nimmer aan Medical Consult Europe B.V. ter hand gesteld.

2.4. De matrijs is in opdracht van Technoplast B.V. door een derde vervaardigd en vervolgens afgeleverd bij Technoplast B.V., die deze voor Medical Consult Europe B.V. heeft opgeslagen in een brandveilige kluis op haar terrein.

2.5. Medical Consult Europe B.V. heeft van Technoplast B.V. een productie van 500.000 dopjes afgenomen en nadien is er niet meer voor Medical Consult Europe B.V. geproduceerd.

2.6. Op 11 juli 2002 heeft Technoplast B.V. het na levering van de 500.000 dopjes resterend bedrag van EUR 24.957,91 voor de matrijs aan Medical Consult Europe B.V. in rekening gebracht. Hiervan heeft Medical Consult Europe B.V. op 20 september 2002 een deel, ter grootte van EUR 14.850,00, voldaan.

3. Het geschil

in conventie

3.1. Technoplast B.V. vordert samengevat - veroordeling van Medical Consult Europe B.V. tot betaling van EUR 21.588,22 vermeerderd met contractuele rente en kosten. Zij legt hieraan ten grondslag dat zij ten behoeve van Medical Consult Europe B.V. een matrijs heeft doen vervaardigen, die Medical Consult Europe B.V. ondanks diverse aanmaningen gedeeltelijk onbetaald heeft gelaten. De rentevordering heeft Technoplast B.V. gebaseerd op artikel 10 van haar algemene voorwaarden.

3.2. Medical Consult Europe B.V. voert verweer.

3.3. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

in reconventie

3.4. Medical Consult Europe B.V. vordert samengevat – een verklaring voor recht dat de matrijs haar eigendom is alsmede veroordeling van Technoplast B.V. tot afgifte van die matrijs op straffe van een dwangsom en voorts vordert Medical Consult Europe B.V. veroordeling van Technoplast B.V. tot betaling van proceskosten.

3.5. Technoplast B.V. voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

in conventie

4.1. De meest verstrekkende verweren van Medical Consult Europe B.V. zijn de verweren strekkende tot nietigheid van de dagvaarding en tot verjaring.

4.2. Aan het beroep op nietigheid van de dagvaarding heeft Medical Consult Europe B.V. ten grondslag gelegd de stelling dat de dagvaarding niet de vereiste gegevens ex artikel 111 lid 2 sub d en lid 3 Rv bevat.

4.3. Anders dan Medical Consult Europe B.V. is de rechtbank van oordeel dat de dagvaarding de eis en eveneens de gronden bevat waarop de eis berust. Weliswaar bevat de dagvaarding niet de door Medical Consult Europe B.V. tegen de eis aangevoerde verweren noch de bewijsmiddelen waarover Technoplast B.V. meent te beschikken, maar de rechtbank is van oordeel dat Medical Consult Europe B.V. hierdoor niet onredelijk is belemmerd in het voeren van verweer tegen de vordering van Technoplast B.V.. Het beroep op nietigverklaring van de dagvaarding zal derhalve worden verworpen.

4.4. Aan haar beroep op verjaring heeft Medical Consult Europe B.V. ten grondslag gelegd dat de vordering tot betaling van de matrijs op 19 juli 2002 opeisbaar is geworden. Uit de stellingen van Technoplast B.V. volgt dat Medical Consult Europe B.V. voor het eerst op 16 januari 2009 is gemaand tot betaling, mitsdien na ruim 6 jaar. Van tussentijdse stuiting is geen sprake geweest.

4.5. De rechtbank is van oordeel dat het beroep op verjaring slaagt en overweegt hiertoe het volgende.

4.5.1 Ingevolge artikel 3:317 lid 1 BW wordt de verjaring van een rechtsvordering tot nakoming van een verbintenis gestuit door een schriftelijke aanmaning of door een schriftelijke mededeling waarin de schuldeiser zich ondubbelzinnig zijn recht op nakoming voorbehoud. Uit de jurisprudentie volgt dat deze laatst weergegeven zinsnede moet worden begrepen in het licht van de strekking van een stuitingshandeling van deze aard, welke neerkomt op een – voldoende duidelijke – waarschuwing aan de schuldenaar dat hij er, ook na het verstrijken van de verjaringstermijn, rekening mee moet houden dat hij de beschikking houdt over zijn gegevens en bewijsmateriaal, opdat hij zich tegen een dan mogelijkerwijs alsnog door de schuldeiser ingestelde vordering behoorlijk kan verweren. (HR 4 juni 2004, NJ 2004, 603). Niet alleen de letterlijke bewoordingen van de schriftelijke mededeling waarop een partij zich beroept ter afwering van een beroep op verjaring zijn van belang, maar ook van belang is of de wederpartij in de gegeven omstandigheden uit de betrokken mededeling redelijkerwijs heeft moeten begrijpen dat de andere partij zich ondubbelzinnig het recht op nakoming voorbehoudt.

4.5.2. Technoplast B.V. stelt zich op het standpunt dat zij de verjaring heeft gestuit en verwijst in dat verband naar een rentefactuur aan Medical Consult Europe B.V. d.d. 4 juli 2003 en naar een mailwisseling die tussen partijen heeft plaatsgevonden in de periode 25 september 2006 tot en met 5 januari 2009.

4.5.3. Er veronderstellenderwijs van uitgaande dat toezending van de rentefactuur zou kunnen worden aangemerkt als stuitingshandeling, is de rechtbank van oordeel dat er op 5 juli 2003 een nieuwe verjaringstermijn is gaan lopen. Het is in dat geval van belang te beoordelen of er voor 5 juli 2008 opnieuw een stuitingshandeling heeft plaatsgevonden. Kijkend naar de mailwisseling, is de rechtbank van oordeel dat dit niet het geval is. De mail van Technoplast B.V. d.d. 25 september 2006 bevat niet meer dan een afspraakbevestiging. In de mail van Technoplast B.V. d.d. 23 oktober 2006, die Technoplast B.V. ter comparitie in het bijzonder heeft vermeld, is het volgende vermeld.
“Met referte aan het gesprek van hedenochtend hierbij kort hetgeen is besproken.
Halverwege November 2007 wordt door u een reactie verwacht omtrent de herstart van de productie Silitop bij Technoplast. Wij zullen tot die tijd wachten en in overleg met elkaar blijven omtrent de voortgang in deze. Indien er zaken zijn waarbij Technoplast kan helpen schroomt u dan niet en laat het ons weten. Immers ook wij zijn gebaad bij een op(her)start van de productie.
Mocht echter een herstart uitblijven binnen een redelijke termijn zullen we een oplossing moeten vinden voor de openstaande kosten.
Ik zal verder de daadwerkelijke kosten nog eens tegen het licht houden.”

De rechtbank is van oordeel dat in de hierboven weergegeven mail niet valt te lezen dat Technoplast B.V. zich ondubbelzinnig het recht voorbehoudt op voldoening van het nog niet betaalde deel van de matrijs. De mail gaat hoofdzakelijk over de herstart van de productie van siliconen dopjes. Er is slechts melding gemaakt van het voornemen van Technoplast B.V. om bij uitblijven van een herstart tot een oplossing te komen voor de openstaande kosten. In welke richting die oplossing zal worden gezocht, wordt uit voormelde mail geenszins duidelijk. Ook lijken de openstaande kosten nog onderwerp van nadere overweging aan de zijde van Technoplast B.V.. De rechtbank acht de in de mail neergelegde mededeling al met al onvoldoende duidelijk om als een ondubbelzinnig voorbehoud in de hiervoor (in r.o. 4.5.1.) omschreven zin te worden gekwalificeerd. Door Technoplast B.V. zijn geen feiten en omstandigheden naar voren gebracht die tot de conclusie zouden moeten leiden dat Medical Consult Europe B.V. in de mail wel een duidelijke waarschuwing als hiervoor bedoeld had moeten lezen. Eerst in de mail van Technoplast B.V. d.d. 27 oktober 2008 zijn mededelingen opgenomen als bedoeld in artikel 3:317 BW. Voor stuiting van de verjaring zijn die mededelingen echter te laat gedaan.

4.6. Het vorenstaande leidt tot de conclusie dat de vorderingen van Technoplast B.V. moeten worden afgewezen. Technoplast B.V. zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten, in conventie aan de zijde van Medical Consult Europe B.V. tot op heden begroot op:
- dagvaarding EUR 0,00
- overige explootkosten 0,00
- vast recht 475,00
- getuigenkosten 0,00
- deskundigen 0,00
- overige kosten 0,00
- salaris advocaat 1.158,00 (2,0 punten × factor 1,0 × tarief EUR 579,00)
Totaal EUR 1.633,00

in reconventie

4.7. Ter comparitie heeft Technoplast B.V. erkend dat Medical Consult Europe B.V. recht kan doen gelden op afgifte van de matrijs in het geval in conventie zou worden geoordeeld dat het beroep van Medical Consult Europe B.V. op verjaring van de vordering tot betaling van de restant koopsom van de matrijs slaagt. De door Medical Consult Europe B.V. gevorderde verklaring van recht zal gezien deze erkenning zonder nadere bespreking van het gestelde in de conclusie van antwoord in reconventie worden toegewezen. Dit geldt evenzeer voor de vordering tot afgifte van de matrijs.

4.8. Technoplast B.V. heeft ter comparitie verzocht om matiging van de gevorderde dwangsom. De rechtbank ziet aanleiding dit verzoek te honoreren en zal de dwangsom matigen op een wijze als in het dictum beschreven. Tevens zal zij de dwangsom aan een maximum verbinden.

4.9. Technoplast B.V. zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten, in reconventie aan de zijde van Medical Consult Europe B.V. tot op heden begroot op EUR 579,00 (2,0 punten x factor 0,5 x tarief EUR 579,00) wegens salaris advocaat.

5. De beslissing

De rechtbank

in conventie

5.1. wijst de vorderingen af,

5.2. veroordeelt Technoplast B.V. in de proceskosten, aan de zijde van Medical Consult Europe B.V. tot op heden begroot op EUR 1.633,00

in reconventie

5.3. verklaart voor recht dat de matrijs eigendom is van Medical Consult Europe B.V.,

5.4. veroordeelt Technoplast B.V. om de matrijs binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis af te geven aan Medical Consult Europe B.V.,

5.5. veroordeelt Technoplast B.V. tot betaling aan Medical Consult Europe B.V. van een dwangsom van EUR 1.000,00 voor iedere dag of gedeelte van een dag dat Technoplast B.V. handelt in strijd met de veroordeling onder 5.4. vermeld, met dien verstande dat boven een bedrag van EUR 50.000,00 geen dwangsommen meer worden verbeurd.

5.6. veroordeelt Technoplast B.V. in de proceskosten, aan de zijde van Medical Consult Europe B.V. tot op heden begroot op EUR 579,00.

in conventie en in reconventie

5.7. verklaart dit vonnis voor wat betreft de veroordelingen onder 5.2., 5.4., 5.5. en 5.6. uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. B.C.W. Geurtsen-van Eeden en in het openbaar uitgesproken op 12 mei 2010.

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl