Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak:13-10-2010De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Perceelsgrenzen, ingetekend op een kadastrale tekening, geven de grenzen aan tussen percelen grond (en in die zin ook tussen eigendommen van grond). Zij geven echter geen uitsluitsel over de vraag of voor de zaken in, op of boven de grond dezelfde eigendomsgrenzen gelden als voor de grond.

Wel is het zo, dat in zijn algemeenheid gebouwen, die rechtstreeks en duurzaam met de grond verbonden zijn, in eigendom toebehoren aan degene aan wie de grond in eigendom toebehoort (art. 5:20 van het Burgerlijk Wetboek (hierna:BW)). In afwijking van deze regel geldt echter, dat wanneer zich in, op of boven de grond een bestanddeel bevindt van een onroerende zaak die aan een ander in eigendom toebehoort, dat bestanddeel in eigendom aan die ander toebehoort (en niet tot het eigendom van de grondeigenaar gaat behoren).
Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
2010. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl