Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak: 21-05-2010De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Artikel 5:56 BW geeft een dergelijke wettelijk voorgeschreven beperking, die inhoudt dat wanneer voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de onroerende zaak van [eiser] het tijdelijk gebruik van de onroerende zaak van [gedaagden] noodzakelijk is, [gedaagden] gehouden zijn dit gebruik, na behoorlijke kennisgeving en tegen schadeloosstelling, toe te staan. Dit tenzij er voor [gedaagden] gewichtige redenen bestaan dit gebruik te weigeren of tot een later tijdstip te doen uitstellen.

De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat met het in artikel 5:56 BW bedoelde gebruik ook is bedoeld het graven in de grond van [gedaagden] voor het aanbrengen van een nieuwe grondkabel ten behoeve van de onroerende zaak van [eiser]. Verder is niet in geschil dat [eiser] een behoorlijke kennisgeving aan [gedaagden] heeft doen uitgaan als bedoeld in artikel 5:56 BW, waarna [gedaagden] hun medewerking herhaaldelijk hebben geweigerd.


Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl