Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

LJN: BN2089, Rechtbank Leeuwarden , 102422 / HA ZA 10-107

Datum uitspraak: 21-07-2010
Inhoudsindicatie: Vraag of er sprake is van onrechtmatig handelen/aansprakelijkheid van de bestuurder van een vennootschap die een schuld aan een crediteur onbetaald laat.

Uitspraak

RECHTBANK LEEUWARDEN

Sector civiel recht


zaaknummer / rolnummer: 102422 / HA ZA 10-107

Vonnis van 21 juli 2010

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
INFOLOOK NEDERLAND B.V.,
gevestigd te Willemstad,
eiseres,
advocaat mr. R.S. van der Spek, kantoorhoudende te Leeuwarden

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
SCHRIJVER PROJECTMANAGEMENT B.V.,
gevestigd te Harlingen,
2. [x],
wonende te Harlingen,
gedaagden,
advocaat mr. D.J. Kap, kantoorhoudende te Groningen.

Eiseres zal hierna worden aangeduid als Infolook en gedaagden ieder afzonderlijk als SPM BV en [x], en gezamenlijk als Schrijver c.s..

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding
- de conclusie van antwoord
- de stukken die voorafgaand aan de comparitie aan de rechtbank zijn toegezonden door Infolook
- het proces-verbaal van comparitie van 30 juni 2010.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Bij vonnis van 11 februari 2009 heeft de rechtbank Leeuwarden The Wizbone Company BV (hierna: The Wizbone) veroordeeld om aan Infolook een bedrag van € 30.375,85 te betalen, alsmede de proceskosten van € 1.914,80.

2.2. SPM BV is de statutair bestuurder van The Wizbone. [x] is statutair bestuurder van SPM BV.

3. De vordering

3.1. Infolook vordert dat de rechtbank Schrijver c.s. hoofdelijk veroordeelt om aan Infolook te betalen:
- een bedrag van € 30.375,85, te verhogen met de wettelijke handelsrente hierover met ingang van 3 december 2007 tot aan de dag van algehele voldoening, en
- een bedrag van € 1.914,80;
- althans een bedrag in goede justitie door de rechtbank te bepalen, te vermeerderen met de wettelijke handelsrente met ingang van 3 december 2007, althans van een in goede justitie te bepalen datum.

3.2. Infolook vordert tevens dat de rechtbank Schrijver c.s. veroordeelt in de proceskosten.

3.3. Schrijver c.s. voert gemotiveerd verweer. Put this code

4. De beoordeling

4.1. Infolook legt het volgende aan haar vordering ten grondslag. The Wizbone heeft, ondanks het veroordelend vonnis, nog geen betaling verricht aan Infolook. Ondanks aanmaningen is The Wizbone niet tot betaling overgegaan. Dit is aan de bestuurders, dus aan Schrijver c.s., toe te rekenen als onrechtmatige daad, nu [x] als feitelijk bestuurder deze betaling heeft verhinderd.

4.2. Schrijver c.s. voeren als eerste verweer aan dat [x] ten onrechte is gedagvaard, nu zijn rol als feitelijk leidinggevende van SPM BV en The Wizbone door Infolook niet is onderbouwd en wordt betwist. Infolook zou jegens hem niet-ontvankelijk moeten worden verklaard.

4.3. De rechtbank overweegt dat ter comparitie is gebleken dat ook [x] zelf zich aanmerkt als feitelijk bestuurder van zowel SPM BV als van The Wizbone. Dit verweer zal daarom worden gepasseerd. Infolook kan dan ook worden ontvangen in haar vordering jegens beide gedaagden.

4.4. Voorts voeren Schrijver c.s. als verweer aan dat niet is gebleken dat The Wizbone haar verplichtingen niet is nagekomen. Het vonnis is nooit geëxecuteerd en er zijn evenmin incassomaatregelen genomen. De correspondentie waaraan de raadsman van Schrijver c.s. ter comparitiezitting refereerde was niet eenduidig gericht aan The Wizbone, maar aan BMSC en de faillissementsaanvraag die Infolook heeft ingediend, is enige tijd later weer ingetrokken. The Wizbone bevindt zich ook heden niet in staat van faillissement. Het gaat dan ook, volgens Schrijver c.s., niet aan om de bestuurders aan te spreken voor het niet-betalen door The Wizbone. Daarnaast wordt betwist dat de bestuurders zouden hebben verhinderd dat The Wizbone betaalt.

4.5. De rechtbank stelt voorop dat een rechtspersoon als zelfstandig rechtssubject in beginsel uitsluitend zelf aansprakelijk is voor zijn schulden. Daarom kan er slechts onder bijzondere omstandigheden aanleiding bestaan om de aan die rechtspersoon verbonden andere (rechts)personen - zoals bestuurders of feitelijk leidinggevenden bij die rechtspersoon - op grond van artikel 6:162 BW aansprakelijk te houden voor schulden van eerstgenoemde rechtspersoon.

4.6. De rechtbank overweegt dat gesteld noch gebleken is dat The Wizbone failliet is. Ook heeft Infolook geen stukken kunnen overleggen waaruit blijkt dat Infolook is overgegaan tot executie van het vonnis. Evenmin heeft Infolook stukken overgelegd waaruit blijkt dat The Wizbone of haar bestuurders zich hebben verzet tegen betaling. Gezien de gemotiveerde betwisting van de stellingen van Infolook op dit punt door Schrijver c.s. had dat echter wel op de weg van Infolook gelegen. Op dit punt heeft Infolook dan ook niet voldaan aan haar stelplicht, zodat een bewijsopdracht niet aan de orde is. Aldus komt niet vast te staan dat SPM BV in haar hoedanigheid van statutair bestuurder en [x] als feitelijk bestuurder van The Wizbone zich actief hebben verzet tegen betaling door The Wizbone, wat er zij van de stellingen van Infolook dat [x] zich verschool achter verschillende identiteiten om maar niet te hoeven betalen. De identiteit en het adres van The Wizbone waren bekend bij Infolook, zodat Infolook executiemaatregelen had kunnen nemen, of de faillissementsaanvraag had kunnen doorzetten. Dat Infolook die aanvraag (om haar moverende redenen) heeft ingetrokken, komt voor haar eigen rekening en risico.

4.7. Nu in deze procedure niet is komen vast te staan dat executie van het eerdere vonnis onmogelijk is gemaakt door (een van) beide gedaagden, en Infolook daarnaast geen omstandigheden heeft gesteld die als bijzonder zijn aan te merken, is de rechtbank van oordeel dat de vordering van Infolook jegens Schrijver c.s. dient te worden afgewezen.

4.8. Infolook zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Schrijver c.s. worden begroot op:
- vast recht 710,00
- salaris advocaat 1.158,00 (2,0 punten × tarief EUR 579,00)
Totaal EUR 1.868,00

5. De beslissing

De rechtbank

5.1. wijst de vorderingen af,

5.2. veroordeelt Infolook in de proceskosten, aan de zijde van Schrijver c.s. tot op heden begroot op EUR 1.868,00,

5.3. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.F.E. Geerlings en bij vervroeging in het openbaar uitgesproken op 21 juli 2010, in tegenwoordigheid van de griffier.?

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl