Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Burgerlijk wetboek - boek 6 - algemeen gedeelte van het verbintenissenrecht
artikel 162 lid 1 - rechtspraak

Onderwerp: ONRECHTMATIGE DAAD

Datum uitspraak: 10-03-2009
Rechtsgebied: Handelszaak
Inhoudsindicatie: Gedaagde is op grond van onrechtmatige daad mede aansprakelijk voor de schade die eiseres heeft geleden als gevolg van een grote uitslaande brand in de door gedaagde verhuurde bedrijfsruimte, nu gedaagde wist of in elk geval behoorde te weten, dat zich in het gehuurde illegale zaken afspeelden en hij geen actie heeft ondernomen en de situatie oogluikend heeft laten voortbestaan.De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Ingevolge artikel 6:162 BW is hij die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, welke hem kan worden toegerekend, verplicht de schade die de ander lijdt te vergoeden. Als onrechtmatige daad worden aangemerkt een inbreuk op een recht en een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of met hetgeen hem volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, een en ander behoudens aanwezigheid van een rechtvaardigingsgrond. Een onrechtmatige daad kan aan de dader worden toegerekend, indien zij te wijten is aan zijn schuld of aan een oorzaak welke krachtens de wet of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.


Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl