Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Burgerlijk wetboek - boek 6 - algemeen gedeelte van het verbintenissenrecht
artikel 185 - rechtspraak

Onderwerp: PRODUKTENAANSPRAKELIJKHEID

Datum uitspraak: 07-02-2007
Rechtsgebied: Civiel overig
Inhoudsindicatie: Uitzondering op de aansprakelijkheid van de producent nu voorshands wordt aangenomen dat het gebrek nog niet bestond op het tijdstip dat het product door gedaagde in het verkeer is gebrachtDe belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Ingevolge artikel 6:185 BW is de producent risico-aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door een gebrek in zijn product, tenzij zich een van de onder a tot en met f in dit artikel genoemde omstandigheden voordoet. (…) Ingevolge artikel 6:187 lid 1 BW wordt voor de toepassing van de bepalingen inzake productaansprakelijkheid onder “product” verstaan “een roerende zaak, ook nadat deze een bestanddeel is gaan vormen van een andere roerende of onroerende zaak, alsmede electriciteit.” (…) Ingevolge artikel 6:187 lid 2 BW wordt voor de toepassing van de bepalingen inzake productaansprakelijkheid onder producent verstaan “de fabrikant van een eindprodukt, de producent van een grondstof of de fabrikant van een onderdeel, alsmede een ieder die zich als producent presenteert door zijn naam, zijn merk of een ander onderscheidingsteken op het produkt aan te brengen.” De wetgever heeft daarmee bedoeld een ruime definitie te geven van het begrip “producent” waarbij het niet is uit te sluiten dat ten aanzien van één en hetzelfde product meerdere schakels in de productie- en distributieketen als de “producent” kunnen worden aangewezen. (…) De rechtbank tekent daar bij aan dat voor toepassing van de uitzondering van artikel 6:187 lid 4 BW vereist is dat de leverancier niet (ook) te beschouwen is als producent zoals bedoeld in de wettelijke definitie.


Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl