Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak: 12-05-2010De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
De kantonrechter stelt vast dat gedaagde een consument is als bedoeld in art. 6:236 aanhef BW: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en volgens art. 2 onder b van de Richtlijn oneerlijke bedingen: iedere natuurlijke persoon die bij de onder deze richtlijn vallende overeenkomsten handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen. Tegenover hem staat de ‘gebruiker’ van algemene voorwaarden in de zin van art. 6:231 BW.

Onder verwijzing naar de Richtlijn EG Richtlijn 93/13/EEG van 5 april 1993 betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten, HvJ HvJ 27 juni 2000, gevoegde zaken C-240/98 tot C-244/98 (Oceano), Zie HvJ 14 juli 1994, C-91/92 (Faccini Dori), HvJ 21 november 2002, C-473/00, HvJ 26 oktober 2006, C-168/05, jurispr. blz. I-10421 (Mostaza Claro), HvJ 4 oktober 2007, C-429/05 (Rampion), HvJ 4 juni 2009, C-243/08, HvJ 6 oktober 2009, C-40/08 (Asturcom) acht de kantonrechter zich ingevolge art. 3:40 lid 2 BW ambtshalve geroepen te toetsen of en door de gebruiker ingeroepen algemene voorwaarde onredelijk bezwarend is jegens de consument, zodra de feiten daartoe aanleiding geven.

De kantonrechter legt derhalve de volgende toetsmomenten aan:
1) De gebruiker doet een (impliciet) beroep een onredelijk bezwarend beding;
2) De consument/wederpartij doet wel of geen (impliciet) beroep op de onredelijkheid van het beding;
3) Mag volgens het Europees consumentenrecht het beding wel of geen efect hebben?
4) Is dan het beding naar Nederlands recht nietig op grond van art. 3:40 BW lid 2 jo 6:233 onder a dan wel 6:236 of 6:237 BW?


Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl