Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak: 16-07-2010De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
In een executiegeschil ex artikel 438 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv.) kan de voorzieningenrechter de tenuitvoerlegging van een vonnis slechts schorsen, indien hij van oordeel is dat de executant ([gedaagde]), mede gelet op de belangen aan de zijde van geŽxecuteerde ([eiseres]) die door de executie zullen worden geschaad, geen in redelijkheid te respecteren belang heeft bij gebruikmaking van zijn bevoegdheid tot tenuitvoerlegging over te gaan. De voorzieningenrechter kan derhalve enkel schorsing van de tenuitvoerlegging bevelen in geval van misbruik van bevoegdheid aan de zijde van [gedaagde]. Van misbruik van bevoegdheid kan sprake zijn indien het te executeren vonnis klaarblijkelijk op een juridische of feitelijke misslag berust of indien de tenuitvoerlegging op grond van na het vonnis voorgevallen of aan het licht gekomen feiten klaarblijkelijk aan de zijde van [eiseres] een noodtoestand zal doen ontstaan, waarvoor een onverwijlde tenuitvoerlegging niet kan worden aanvaard.

Van schending van het fundamentele beginsel van hoor en wederhoor is naar het oordeel van de voorzieningenrechter evenmin gebleken. Uit de door partijen in het geding gebrachte stukken blijkt dat zij over en weer in de gelegenheid zijn gesteld om op elkaars stellingen te reageren.

De voorzieningenrechter is tot slot niet gebleken van een klaarblijkelijke juridische misslag met betrekking tot de waardering op grond van artikel 6:272 BW die tot schorsing van de executie zou moeten leiden.
Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
2010. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl