Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

LJN: BM7029, Rechtbank Arnhem , 193365

Datum uitspraak: 19-05-2010
Inhoudsindicatie: Vordering tot schadevergoeding na ondeugdelijke reparatie auto.

Uitspraak

vonnis
RECHTBANK ARNHEM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 193365 / HA ZA 09-2191

Vonnis van 19 mei 2010

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AUTOBEDRIJF AUTOPLAZA B.V.,
gevestigd te Zwolle,
eiseres,
advocaat mr. M.G.I.W. Teunis te Zwolle,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AUTRANS PARTS & SERVICE B.V.,
gevestigd te Lunteren,
gedaagde,
advocaat mr. R. Gerretsen te Utrecht.

Partijen zullen hierna Autoplaza en Autrans genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- het tussenvonnis van 3 februari 2010
- het proces-verbaal van comparitie van 26 maart 2010.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Autoplaza is een bedrijf dat handelt in gebruikte auto’s. Autoplaza heeft weliswaar een eigen werkplaats, maar geen specialistische technische kennis in huis. Als zulke kennis wel vereist is, wordt doorgaans een dealer van het betreffende merk ingeschakeld.

2.2. Autrans is een onderneming die zich heeft gespecialiseerd in de revisie van automatische transmissies.

2.3. Autoplaza heeft op 28 juni 2007 een Ford Mondeo (hierna: de auto) gekocht van Business Lease B.V. Enkele dagen na de aankoop bemerkte de directeur van Autoplaza dat de auto gebreken vertoonde. Het betrof een mankement aan de (digitale) kilometerteller.

2.4. Autoplaza heeft in overleg met Business Lease B.V. de auto ter reparatie naar een Ford dealer gebracht. De Ford dealer constateerde dat hij de reparatie niet zou kunnen uitvoeren en adviseerde de auto door Autrans te laten repareren. Rond diezelfde tijd heeft Autoplaza de auto verkocht aan [betrokkene], onder de voorwaarde dat de kilometerteller zou worden gerepareerd.

2.5. Autoplaza heeft daarna de auto bij Autrans aangeboden op 21 augustus 2007 ter vervanging van de snelheidssensor in de automatische versnellingsbak. Bij het uit elkaar halen van de versnellingsbak is door Autrans geconstateerd dat de koppeling slipte en dat dit ook de oorzaak van de foutmelding van de snelheidssensor moest zijn. Daarop is besloten de versnellingsbak te vervangen. Er werd voor vervanging gekozen in plaats van revisie omdat de reparatie van de auto, die aan [betrokkene] geleverd moest worden, onder tijdsdruk plaatsvond. Autrans heeft vervolgens contact gehad met Business Lease B.V. over de reparatie en de betaling daarvan.

2.6. Na de reparatie is de auto door Autoplaza opgehaald en aan [betrokkene] geleverd. Op 28 augustus 2007 heeft [betrokkene] zich vanuit het buitenland bij Autoplaza gemeld met klachten over de versnellingsbak die slipte bij het bergoprijden en waarbij er geen foutmelding op het dashboard verscheen. Autoplaza heeft dit op haar beurt telefonisch aan Autrans gemeld.

2.7. In maart 2008 is bij Autrans gemeld dat het dashboarddisplay de snelheid van de auto niet weergaf. Op 25 april 2008 is naar aanleiding van die melding bij Autrans de sturing van de snelheidssensoren doorgemeten maar is er niets gevonden.

2.8. Bij brief van 1 juli 2008 heeft [betrokkene] de koopovereenkomst met Autoplaza ontbonden. In deze brief staat, voor zover van belang: “(…)
Zoals bij u al bekend, vertoont deze auto een aantal ernstige gebreken, te weten:
• De kilometerteller/snelheidsmeter functioneert niet
• De automatische transmissie slipt, waardoor het toerental van de motor oploopt.
• Bij belasting trilt de voorzijde van de auto.
• Eιn lekke band.
(…)
Aangezien ik u nu al bijna een jaar lang de gelegenheid heb geboden om het probleem op te lossen zonder zichtbaar resultaat stel ik u hierbij in gebreke.
Aangezien u nog steeds niet aan de afspraken heeft voldaan, stel ik voor om de overeenkomst te ontbinden (…)”

2.9. Daarop heeft mr. Teunis namens Autoplaza bij brief van 21 juli 2008 aan Autrans geschreven, voor zover hier van belang:
“In augustus 2007 heeft Autoplaza een gebruikte auto – het betreft een Ford Mondeo – verkocht. Kort daarop meldde de klant zich bij Autoplaza met klachten over het goed functioneren van de automatische versnellingsbak en de kilometerteller. (…)

Onlangs heeft de klant – die het inmiddels meer dan zat is – ontbinding van de koopovereenkomst ingeroepen.

Het zal u duidelijk zijn dat alle schade, welke Autoplaza door die ontbinding lijdt, op u verhaald zal worden. U bent immers ernstig in gebreke.

Autoplaza heeft de betreffende klant nogmaals aangeboden de gebreken te verhelpen. Mocht de klant daarop in willen gaan, dan verwacht ik van u dat het betreffende defect alsnog deugdelijk door u wordt hersteld en dat u daarnaast bereid bent de schade, welke Autoplaza inmiddels heeft geleden en wellicht nog zal lijden, te vergoeden.
U dient deze brief dan ook aan te merken als een ingebrekestelling. (…)”

2.10. Autrans heeft na twee herinneringsbrieven van mr. Teunis op diens brief van 21 juli 2008 gereageerd bij brief van 29 september 2008, waarin – voor zover van belang – staat:
“(…) Autrans heeft in deze aangelegenheid veel arbeid verricht. Er zijn ook meerdere partijen bij betrokken geweest. (…)
Zoals gesteld zijn er veel werkzaamheden verricht aan de versnellingsbak, de computer, de sensoren etc.

Uw ingebrekestelling kan ik niet accepteren, als er een probleem is heb ik de auto nodig om een probleem op te lossen. U zou mij aansprakelijk kunnen stellen als wij een probleem veroorzaakt hebben, dit is niet het geval. (…)”

2.11. Autoplaza heeft bij monde van mr. Teunis op de brief van Autrans gereageerd met een brief van 5 november 2008, waarin staat, voor zover van belang:
“Autoplaza is inmiddels door de betreffende klant in rechte betrokken, waarbij door de klant ontbinding van de koopovereenkomst wordt gevorderd en terugbetaling van de koopprijs.
In die procedure staat centraal de kapotte kilometerteller. Voor alle duidelijkheid: ik twijfel niet aan uw deskundigheid en reputatie, maar ik verbaas mij erover dat het kennelijk niet mogelijk is om een kapotte kilometerteller te repareren. (…)
Kunt u mij dat uitleggen en bent u bereid, desgevraagd, nog eens naar het probleem en de mogelijke oorzaak ervan te kijken?
(…)”

2.12. [betrokkene] en Autoplaza hebben op 1 mei 2009 een vaststellingsovereenkomst gesloten. In deze overeenkomst staat, voor zover van belang: “(…)
1. Autoplaza voldoet uiterlijk 08 april 2009 aan [betrokkene] een bedrag ad € 12.500,- (…)
2. Na ontvangst van bovengenoemd bedrag draag [betrokkene] binnen 2 werkdagen de onderhavige auto over aan Autoplaza B.V., een en ander met sleutels, papieren en verder toebehoren; (…)”

2.13. Op 18 juni 2009 heeft Autoplaza de auto verkocht aan [betrokkene 2] voor een bedrag van € 7.500,-. [betrokkene 2] is na de aankoop eveneens met mankementen aan de auto geconfronteerd.

2.14. De auto is daarop op advies van Autoplaza door [betrokkene 2] naar Autrans gebracht, waar de auto is gerepareerd. De factuur voor deze reparatie is gedateerd op 21 juli 2009 en vermeldt, voor zover van belang:
“Proefrit gemaakt en diagnose gesteld. Transmissie en koppelomvormer uitgebouwd. Transmissie gedemonteerd en schoongemaakt, opgebouwd met nieuwe delen. Koppelomvormer opengestoken, gereinigd en voorzien van nieuwe washers en lagers. Transmissie en koppelomvormer ingebouwd, proefrit gemaakt en accoord bevonden. (…)
Netto Bedrag ex BTW EUR 2434.15
Totaal BTW 462.49
Totaal bedrag 2896.64”

2.15. Bij schrijven van 20 augustus 2009 heeft mr. Teunis aan Autrans geschreven, voor zover van belang:
“Ruim een jaar geleden, om precies te zijn op 21 juli 2008, schreef ik u (…).
In die brief heb ik u ook in gebreke gesteld en namens Autoplaza aanspraak gemaakt op schadevergoeding. (…)
Bij brief d.d. 29 september 2008 (!) heeft u iedere aansprakelijkheid van de hand gewezen. Zoals aangekondigd (…) heeft Autoplaza de auto terug moeten nemen en de klant de koopsom vrijwel volledig moeten vergoeden.

Kort daarop heeft Autoplaza de auto wederom verkocht. Nadat ook deze klant zich – met dezelfde klachten – bij Autoplaza had gemeld, heeft Autoplaza deze klant naar Autrans verwezen. De auto is door Autrans – toen wel deugdelijk – gerepareerd, voor welke reparatie Autrans € 2.896,64 in rekening heeft gebracht. Een kopie van de factuur sluit ik bij. Het spreekt voor zich dat Autoplaza deze kosten aan de klant heeft moeten vergoeden.

Eιn en ander betekent dat uw eerdere reparatie – waar toen ook veel geld voor is betaald – ondeugdelijk is verricht, waarmee vaststaat dat u wanprestatie heeft gepleegd. Ook dat u de door Autoplaza ten gevolge van die wanprestatie geleden schade dient te vergoeden.
In het kader van een minnelijke regeling ben ik bereid Autoplaza te adviseren genoegen te nemen met een bedrag van € 7.500,00, tegen finale kwijting. (…) Ik merk daarbij op dat het voorstel (…) bij gebreke van acceptatie uiterlijk 1 september 2009 is vervallen (…)”

2.16. Autrans heeft op deze brief gereageerd op 21 augustus 2009 en schrijft, voor zover van belang:
“Helaas moet ik u wederom teleurstellen en accepteer op geen enkele manier een ingebrekestelling of tot het overgaan tot een (overigens ongefundeerde, uit de losse pols genomen) “minnelijke regeling”.

Ik verwijs u naar mijn schrijven van 29 september 2008.
Het probleem wat destijds door u op 5 november is aangegeven, was het niet functioneren van de kilometerteller. Dit probleem heb ik niet gezien bij de opdracht die de heer Goossen ons gegeven heeft. (…)”

2.17. Bij de stukken bevindt zich een factuur van Ford Sietsma, geadresseerd aan Autoplaza, waarop staat, voor zover van belang: “ Factuurdatum 06-03-2008
Merk/type FORD MONDEO(…) Werkplaatsdatum 14-12-2007
KM stand 181841
Toelichting
TCM module moet vervangen worden
bedrag ex bedragv (…) 24,58 29,25
Km teller valt steeds uitm
Arbeid
000001
Diagnose kosten TCM problemen 1.069,43 1.272.62
(…)
Totaal factuur Totaal ex BTW € 1.094,01
BTW bedrag € 207,86
Totaal incl. BTW€ 1.301,87

3. Het geschil

3.1. Autoplaza vordert samengevat - veroordeling van Autrans tot betaling van € 7.500,- schadevergoeding, vermeerderd met wettelijke rente vanaf de dagvaarding en de proceskosten. Deze vordering baseert Autoplaza op de ondeugdelijke reparatie van de auto, hetgeen een wanprestatie, subsidiair onrechtmatige daad oplevert.

3.2. Autrans voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. Vast staat dat Autoplaza in augustus 2007 de auto bij Autrans heeft gebracht ter reparatie van een probleem met de kilometerteller, waarvoor een snelheidssensor in de automatische versnellingsbak moest worden vervangen en dat naar aanleiding daarvan de hele versnellingsbak door Autrans is vervangen. Verder is niet in geschil dat de auto in augustus 2007 door Autoplaza is verkocht aan [betrokkene], dat deze de koopovereenkomst op 1 juli 2008 buitengerechtelijk heeft ontbonden en dat Autoplaza daarna de auto in 2009 heeft verkocht aan [betrokkene 2], die de auto opnieuw ter reparatie van de versnellingsbak bij Autrans heeft aangeboden. Partijen twisten over de vraag of Autoplaza de opdracht voor de reparatie heeft verstrekt, of Autoplaza tijdig bij Autrans heeft geklaagd over de na de reparatie gebleken problemen en of Autrans in gebreke is gesteld. Verder bestaat tussen partijen verschil van inzicht over door Autoplaza gestelde ondeugdelijkheid van de reparatie en over de (omvang van de) schade die Autoplaza van Autrans vordert.

Wanprestatie jegens Autoplaza

4.2. Het meest verstrekkende verweer van Autrans tegen de primaire vordering van Autoplaza houdt in dat Autrans geen contractuele verbintenis met Autoplaza is aangegaan, zodat Autoplaza geen vordering uit wanprestatie op haar heeft. Autrans stelt dat zij de reparatie in opdracht van Business Lease B.V. heeft verricht. Ter onderbouwing daarvan heeft Autrans ter comparitie aangevoerd dat Business Lease B.V. de factuur heeft betaald en dat zij, nadat de auto ter reparatie was aangeboden, met Business Lease B.V. contact heeft gehad.

4.3. Autoplaza stelt dat zij de opdracht tot het uitvoeren van de reparatie aan Autrans heeft gegeven. Daarbij voert Autoplaza aan dat zij de auto ter reparatie naar de Ford dealer heeft gebracht en, nadat die had geconstateerd het defect niet te kunnen verhelpen en haar naar Autrans had verwezen, ook bij Autrans heeft aangeboden met de opdracht die te repareren. Business Lease B.V. heeft slechts de factuur voor de reparatie betaald, aldus Autoplaza.

4.4. Aldus is de vraag wie de opdrachtgever voor de reparatie is. Daarbij moet gekeken worden naar de totstandkoming van die overeenkomst en wat de partijen toen over en weer hebben verklaard en wat zij uit elkaars verklaringen en gedragingen hebben mogen afleiden (HR 11 maart 1977, NJ 1977, 521). Zoals door Autoplaza is gesteld en ter comparitie door Autrans erkend, is de auto in augustus 2007 door Autoplaza bij Autrans ter reparatie aangeboden, waarbij de opdracht was de snelheidssensor te vervangen. Niet is gesteld of gebleken dat Autoplaza bij het aanbieden van de auto heeft aangegeven namens Business Lease B.V. te handelen. Evenmin zijn er andere feiten of omstandigheden gesteld waaruit Autrans heeft mogen afleiden dat Autoplaza niet de opdrachtgever was toen deze de auto ter reparatie aanbood. Daaruit volgt dat Autrans zich jegens Autoplaza heeft verbonden tot uitvoering van de reparatie. Dat Autrans later contact heeft gehad met Business Lease B.V. en dat deze de factuur heeft betaald kan, zonder nadere feiten en omstandigheden waaruit zou volgen dat Autoplaza niet de opdrachtgever was, in het voorgaande geen verandering brengen. Het verweer van Autrans dat Autoplaza niet haar contractuele wederpartij is, faalt dan ook.

Tijdig geklaagd

4.5. Autrans heeft verder aangevoerd dat Autoplaza niet tijdig heeft geprotesteerd, zodat Autoplaza op grond van art. 6:89 BW geen beroep meer kan doen op een gebrek in de geleverde prestatie. Autrans betwist dat er voor de brief van 21 juli 2008 sprake is geweest van een protest tegen een gebrek in de door Autrans verrichte reparatie. Er is weliswaar een telefonische melding geweest op 28 augustus 2007, waarin werd gemeld dat de versnellingsbak slipte bij het bergop rijden zonder dat er een foutmelding in het dashboard verscheen, maar dat was niet het oorspronkelijke probleem en bovendien is de auto daarna niet ter reparatie aangeboden. Er is daarna alleen in maart 2008 een melding geweest dat het display de snelheid van de auto niet weergaf, waarna de auto op 25 april 2008 bij Autrans is gebracht met slechts de opdracht de sturing van de snelheidssensoren door te meten.

4.6. Autoplaza heeft ter comparitie betoogd dat zij tijdig heeft geprotesteerd tegen de (gesteld) ondeugdelijke reparatie. Autoplaza stelt dat zij, nadat [betrokkene] vanuit het buitenland problemen met de auto had gemeld en zij dit aan Autrans had doorgegeven, de auto in totaal vier ΰ vijf maal naar Autrans heeft gebracht om de auto te laten repareren. De doormeting van 25 april 2008 was ιιn van die keren, aldus Autoplaza. [betrokkene] heeft daarbij ook contact gehad met Autrans over de auto.

4.7. Art. 6:89 BW bepaalt dat een schuldeiser geen beroep meer kan doen op een gebrek in de door de schuldenaar geleverde prestatie, indien hij tegen dat gebrek niet tijdig protesteert. Art. 6:89 BW berust op de gedachte dat een schuldenaar erop moet kunnen rekenen dat de schuldeiser met bekwame spoed onderzoekt of de prestatie aan de verbintenis beantwoordt en dat hij, indien dit niet het geval blijkt te zijn, zulks eveneens met spoed aan de schuldenaar mededeelt (HR 13 juli 2007, NJ 2007, 408).

4.8. Vast staat dat Autoplaza op 28 augustus 2007, binnen een week na de reparatie, bij Autrans heeft gemeld dat de automatische versnellingsbak niet goed functioneerde. Daarmee heeft Autoplaza tijdig geprotesteerd tegen het gebrek in de door Autrans geleverde prestatie. Dat de auto, zoals Autrans stelt, daarop niet ter reparatie bij haar is aangeboden maakt dat niet anders. Nog daargelaten dat Autrans ook om de auto had kunnen vragen om de haar verweten tekortkoming te herstellen, was het ter voldoening aan de klachtplicht van art. 6:89 BW niet vereist dat Autoplaza na de klacht de auto ter reparatie aanbood. Overigens heeft Autrans, in reactie op de stelling van Autoplaza dat zij de auto herhaaldelijk ter reparatie heeft aangeboden, ter comparitie erkend dat de auto na de klacht mogelijk wel eens is gebracht voor een proefrit in verband met aan de versnellingsbak te relateren problemen. Verder staat vast dat Autoplaza in maart 2008 een probleem heeft gemeld, waarna de auto in april 2008 bij Autrans is aangeboden, zodat Autrans er ook niet op heeft mogen vertrouwen dat de klacht was verdwenen of geen vervolg meer zou krijgen. Ook dit verweer van Autrans faalt dus.

Tekortkoming

4.9. Autoplaza stelt dat de op 21 augustus 2007 opgedragen reparatie ondeugdelijk is uitgevoerd, omdat bij deze reparatie de complete versnellingsbak is vervangen en er al snel klachten over de werking van die versnellingsbak en de daarmee verband houdende kilometerteller waren. Hieruit volgt dat Autrans wanprestatie jegens Autoplaza heeft gepleegd, waardoor Autoplaza schade heeft geleden die Autrans dient te vergoeden.

4.10. Autrans betwist dat zij haar verplichtingen niet volledig is nagekomen. Autrans stelt daartoe dat de later opgetreden problemen aan de versnellingsbak en de kilometerteller niet dezelfde zijn als het probleem waarmee Autoplaza aanvankelijk bij haar kwam en dat Autoplaza verder in het midden laat wat zij Autrans verwijt.

4.11. Allereerst wordt overwogen dat Autoplaza heeft geklaagd over het gebrekkig functioneren van de vervangen versnellingsbak en de werking van de kilometerteller, waarvoor de sensoren zich in die door Autrans vervangen versnellingsbak bevinden. Het verwijt dat Autoplaza aan Autrans maakt is daarmee voldoende duidelijk, ondanks het ontbreken van een exacte (technische) oorzaak voor de problemen. Het verweer dat Autoplaza niet duidelijk maakt welk verwijt zij Autrans maakt, volgt de rechtbank dan ook niet.

4.12. Verder geldt dat Autrans zich heeft verbonden tot het repareren van de snelheidssensor, hetgeen zij uiteindelijk heeft gedaan door de complete versnellingsbak te vervangen. Op Autrans rustte derhalve de verplichting om een deugdelijke vervangende versnellingsbak in de auto te monteren, zodat voor de vraag of sprake is van wanprestatie niet van belang is of de automatische versnellingsbak van de auto later precies dezelfde mankementen vertoonde als die op 21 augustus 2007 aan de orde waren, maar of de gehele versnellingsbak (inclusief de sensoren daarin die dienen voor de werking van de kilometerteller) goed functioneerde. Uit de telefonische melding van Autoplaza op 28 augustus 2007 blijkt dat de vervangende versnellingsbak al binnen een week na de reparatie slipte bij het bergop rijden. Verder is ter comparitie verklaard dat er blijkens een interne notitie van Autrans in maart 2008 klachten waren over het stoterig schakelen van de versnellingsbak en het wegvallen van de snelheidsaanduiding. Voorts staat vast dat [betrokkene 2] later de auto bij Autrans heeft gebracht met klachten over trillingen in de vierde en vijfde versnelling, die Autrans heeft verholpen door omvangrijke herstelwerkzaamheden te verrichten aan de versnellingsbak (2.14.). Autrans heeft, voor zover hier van belang, ter comparitie verklaard dat de door haar in de auto gemonteerde ruilbak het langer uit had behoren te houden dat feitelijk het geval is geweest. De conclusie is daarom dat Autrans toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van haar verplichtingen jegens Autoplaza. Autrans dient aan Autoplaza de door haar als gevolg van deze wanprestatie geleden schade te vergoeden, indien en voor zover komt vast te staan dat Autrans terzake van de door haar te leveren prestatie in verzuim is geraakt.

Verzuim

4.13. Autrans heeft betwist dat zij deugdelijk in gebreke is gesteld door Autoplaza. Bij conclusie van antwoord heeft zij aangevoerd dat de brief van 21 juli 2008 van mr. Teunis niet duidelijk maakt wat er mis is. Ter comparitie heeft Autrans daaraan toegevoegd in die brief geen ingebrekestelling te kunnen lezen. Autoplaza heeft ter comparitie daar tegenin gebracht dat de brief van 21 juli 2008 wel degelijk een ingebrekestelling bevat, maar dat hoe dan ook de houding van Autrans duidelijk maakte dat die niet bereid was tot deugdelijke nakoming.

4.14. Uit hetgeen hiervoor is overwogen met betrekking tot de tekortkomingen aan de versnellingsbak en in verband daarmee de snelheidssensoren en met betrekking tot de vraag of Autoplaza tijdig heeft geklaagd, volgt dat Autrans medio juli 2008 genoegzaam bekend was met de problemen die (de klant van) Autoplaza met de auto ondervond. In het midden kan echter blijven of de problemen voldoende duidelijk zijn omschreven in de brief van 21 juli 2008 (alsmede de vraag of die brief overigens als ingebrekestelling in de zin van art. 6:82 lid 1 BW kan worden aangemerkt). Uit de nadien tussen de partijen gevoerde correspondentie (zie onder 2.10, 2.11, 2.15 en 2.16) waarin Autrans – voor zover zij al op brieven van de zijde van Autoplaza reageerde – aanstonds het bestaan van problemen in verband met de door haar aan de auto verrichte werkzaamheden van de hand wees, heeft Autoplaza mogen begrijpen dat Autrans niet bereid was de kwestie serieus te onderzoeken en alsnog deugdelijk te presteren door middel van eventuele herstelwerkzaamheden. Daardoor is Autrans hoe dan ook in verzuim geraakt, hetzij door de brieven van de zijde van Autoplaza waarin zij Autrans mededeelde haar voor de gevolgen daarvan aansprakelijk te houden (op de voet van art. 6:82 lid 2 BW), hetzij door de onwelwillende mededeling van Autrans (op de voet van art. 6:83 sub c BW). Ook aan dit vereiste voor de verplichting tot schadevergoeding door Autrans wegens wanprestatie is dus voldaan.

Schade

4.15. Autoplaza heeft ter onderbouwing van haar vordering in de dagvaarding een schadeopstelling opgenomen die sluit op € 11.003,00, met schade wegens kosten voor de procedure tegen [betrokkene] over de ontbinding van de koopovereenkomst, de waardevermindering van de auto, de reparatie door Autrans voor [betrokkene 2] in juli 2009 en door de Ford-dealer gefactureerde werkzaamheden aan de auto. Autoplaza matigt evenwel haar vordering op Autrans tot een bedrag van € 7.500,-.

4.16. Autrans voert aan dat er geen relatie bestaat tussen de gestelde schade en de wanprestatie van Autrans. De rechtbank verwerpt dit verweer, nu er mede gezien de brief van [betrokkene] (2.8.) van uit moet worden gegaan dat bij hetzij het direct plaatsen van een deugdelijke ruilbak door Autrans, hetzij door tijdig herstel door Autrans van de gebrekkige ruilbak de koopovereenkomst met Autoplaza niet zou zijn ontbonden door [betrokkene] en Autoplaza de auto niet opnieuw voor een lagere prijs had moeten verkopen.

4.17. Ten aanzien van de waardevermindering van de auto stelt Autoplaza een schade te hebben geleden van € 5.000,-, bestaande uit het verschil in de gerealiseerde verkoopprijzen tussen de verkopen aan eerst [betrokkene] en later [betrokkene 2]. Ter onderbouwing heeft Autoplaza de twee verkoopovereenkomsten overgelegd. Autrans voert aan dat het verschil in verkoopprijs slechts € 2.500,- bedraagt. De rechtbank stelt vast dat de verkoopovereenkomst met [betrokkene] een verkoopprijs van € 12.000,- vermeldt, namelijk de inruilwaarde van een andere auto van € 2.000,- plus het bij te betalen bedrag van € 10.000,-. De verkoopovereenkomst met [betrokkene 2] vermeldt een verkoopprijs van € 7.500,-, bestaande uit een inruilwaarde van € 3.000,- plus het bij te betalen bedrag van € 4.500,-. De waardevermindering van de auto die Autrans aan Autoplaza dient te vergoeden (zie rov. 4.16.) bedraagt derhalve € 4.500,-.

4.18. Autrans stelt verder dat Autoplaza eigen schuld heeft aan de door haar geleden schade nu, gezien de aard van de klachten, moet worden aangenomen dat anderen, waarschijnlijk ondeskundig, reparaties aan de auto hebben verricht. Deze stelling heeft Autoplaza betwist en is door Autrans niet met stukken onderbouwd of op andere wijze aannemelijk gemaakt. Uit het enkele tijdsverloop en de oplopende kilometerstanden volgt niet dat reparaties door derden zijn verricht, hetgeen wordt ondersteund door de verklaringen van Autoplaza en Autrans ter comparitie dat de klachten niet altijd optraden, zodat de auto in tussentijd gebruikt kon worden. Voor zover Autrans in dit verband wijst op de factuur van de Ford-dealer met als werkplaatsdatum 14 december 2007, heeft Autoplaza ter comparitie onvoldoende weersproken verklaard dat dit een gecorrigeerde factuur is die in werkelijkheid ziet op de werkzaamheden van voor 21 augustus 2007, welke verklaring wordt ondersteund door de omschrijving van de werkzaamheden op de factuur. Voor het oordeel dat Autoplaza in dit opzicht eigen schuld heeft aan het ontstaan van haar schade ziet de rechtbank dan ook geen grond.

4.19. Uit de stelling van Autoplaza dat de factuur van de Ford-dealer ziet op werkzaamheden voor 21 augustus 2007 volgt echter wel dat, zoals Autrans terecht opmerkt, dat de reparatie door de Ford-dealer geen schade is die Autoplaza heeft geleden als gevolg van de tekortkoming door Autrans. Autrans heeft immers pas daarna werkzaamheden aan de auto verricht. Deze factuur komt daarom niet voor vergoeding door Autrans in aanmerking.

4.20. Autoplaza heeft de kosten die zij heeft gemaakt wegens de juridische procedure tegen [betrokkene] onderbouwd door te verwijzen naar de overgelegde vaststellingsovereenkomst. Autoplaza voert in de schadeopstelling hierover twee schadeposten van € 2.500,- aan, “Kosten in verband met procedure [betrokkene] en “Juridische kosten in verband met procedure [betrokkene]”. Het verweer van Autrans tegen de schade die verband houdt met het sluiten van de vaststellingsovereenkomst door Autoplaza met [betrokkene] begrijpt de rechtbank aldus dat volgens Autrans ook met betrekking tot het ontstaan van deze schade eigen schuld van Autoplaza bestaat. Op grond van de vaststaande feiten en de stellingen van Autoplaza constateert de rechtbank dat Autoplaza op de hoogte was van aanhoudende gebreken aan de auto en dat zij [betrokkene] welbewust een auto had geleverd die nog niet deugdelijk functioneerde. De kosten die Autoplaza daarna heeft gemaakt voor de juridische procedure tegen [betrokkene], nadat deze op 1 juli 2008 vanwege de gebreken de ontbinding van de overeenkomst had ingeroepen (2.8.), heeft Autoplaza daarom goeddeels aan zichzelf te wijten. In de omstandigheden van het geval was het niet redelijk van Autoplaza om het in relatie tot [betrokkene] op een procedure aan te laten komen. Autoplaza dient daarom deze kosten geheel zelf te dragen. De vraag of bij deze schadeposten wegens juridische kosten sprake is van een dubbeltelling, zoals Autrans eveneens heeft aangevoerd, behoeft daarom geen beantwoording meer.

4.21. Voorts vordert Autoplaza de kosten van € 2.434,- voor de reparatie aan de versnellingsbak die Autrans in 2009 voor [betrokkene 2] heeft verricht en die Autoplaza aan [betrokkene 2] heeft vergoed. Autoplaza heeft onweersproken gesteld dat zij de kosten van deze reparatie aan [betrokkene 2] heeft moeten vergoeden gezien haar verplichting aan [betrokkene 2] een deugdelijke auto te leveren. Naar Autrans zelf ter comparitie heeft verklaard, had de in 2007 in de auto gemonteerde versnellingsbak het langer uit behoren te houden en zou er aanleiding zijn geweest op de kosten van de reparatie in 2009 een coulanceregeling toe te passen. Aldus behoren ook deze kosten redelijkerwijs tot de door Autrans aan Autoplaza te vergoeden schade.

4.22. Samenvattend moet Autrans aan Autoplaza de kosten vergoeden voor de reparatie van [betrokkene 2] en de waardevermindering van de auto, in totaal € 6.934,- (€ 2.434,- plus € 4.500,-), tot betaling waarvan de rechtbank Autrans zal veroordelen. Hetgeen de partijen overigens nog hebben aangevoerd behoeft geen bespreking meer. Het meer gevorderde zal worden afgewezen.

4.23. Autrans zal als de overwegend in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Autoplaza worden begroot op:
- dagvaarding € 72,25
- vast recht 313,00
- salaris advocaat 768,00 (2,0 punten Χ tarief € 384,00)
Totaal € 1.340,25

5. De beslissing

De rechtbank

5.1. veroordeelt Autrans om aan Autoplaza te betalen een bedrag van € 6.934,00 (zesduizendnegenhonderdvierendertig euro), vermeerderd met de wettelijke rente over het nog niet betaalde deel van het toegewezen bedrag vanaf 25 november 2009 tot de dag van volledige betaling,

5.2. veroordeelt Autrans in de proceskosten, aan de zijde van Autoplaza tot op heden begroot op € 1.340,25,

5.3. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.4. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. C.M.E. Lagarde en in het openbaar uitgesproken op 19 mei 2010.

Cc: CW

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl