Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak: 27-07-2010De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Voor de beantwoording van de vraag hoe voornoemd artikel en de latere afspraken moeten worden uitgelegd komt het aan op de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan dat artikel en de latere afspraken mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten, waarbij de rechten en verplichtingen van partijen over en weer niet alleen worden bepaald door hetgeen zij uitdruk-kelijk zijn overeengekomen, doch ook door de redelijkheid en billijkheid die hun rechtsverhouding beheersen.

De vraag of er al dan niet sprake is van een vaststellingsovereenkomst behoeft geen beantwoording, aangezien ook bij bevestigende beantwoording van die vraag dit niet meebrengt dat de uitleg van de nadere afspraken zou worden geregeerd door een ander criterium dan hiervoor onder 4.5 is vermeld (HR 11 september 2009 LJN BI5915).

Een schuldeiser kan op grond van het bepaalde in artikel 6:92 BW, dat van regelend recht is, niet tegelijkertijd nakoming van de hoofdschuld en van het boetebeding vorderen, tenzij de boete alleen op vertraging is gesteld en daarmee niet in de plaats treedt van de oorspronkelijke prestatie.

Voor toewijzing van de wettelijke handelsrente is geen plaats, nu de uit de nadere betalingsafspraken voortvloeiende verplichtingen niet kunnen worden aangemerkt als verplichtingen die voortvloeien uit een handelsovereenkomst als bedoeld in artikel 6:119a BW.


Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
2010. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl