Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak: 20-05-2010De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Uitgangspunt is dat op grond van artikel 7:217 jo. artikel 7:240 BW kleine herstellingen voor rekening van de huurder komen. Van het op artikel 7:240 BW berustende Besluit kleine herstellingen (hierna te noemen BKH) kan niet ten nadele van de huurder worden afgeweken. Dit brengt mee dat de aldus bepaalde herstelverplichting niet ten nadele van de huurder contractueel kan worden uitgebreid. Voor de beoordeling van de vraag of de kosten van het verstopte riool voor rekening van [gedaagde in conventie] behoren te komen is sub n van het BKH relevant waarin is bepaald dat als kleine herstelling in de zin van artikel 7:240 BW wordt aangemerkt het schoonhouden en zonodig ontstoppen van het binnenriool tot aan het aansluitpunt vanuit het woonruimtegedeelte van het gehuurde op het gemeenteriool dan wel op het hoofdriool, voor zover deze riolering voor de huurder bereikbaar is.

Ten aanzien van de door [gedaagde in conventie] gewenste huurmatiging vanwege de staat van de woning is artikel 7:207 BW van toepassing. Op grond van lid 1 van dit artikel kan de huurder in geval van vermindering van huurgenot ten gevolge van een gebrek een daaraan evenredige vermindering van de huurprijs vorderen voor de periode dat sprake is van genotsvermindering.

Een vergoeding voor het gebruik van roerende zaken en stoffering alsmede bijkomende kosten als beheer- en administratiekosten kunnen worden aangemerkt als servicekosten in de zin van artikel 7:237 lid 3 BW. Op grond van artikel 7:247 jo. artikel 7:259 lid 2 BW is de verhuurder verplicht de huurder elk jaar, uiterlijk zes maanden na het verstrijken van een kalenderjaar, een naar de soort uitgesplitst overzicht van de in dat kalenderjaar in rekening gebrachte servicekosten, met vermelding van de wijze van berekening daarvan aan de huurder te verstrekken. De huurder van geliberaliseerde woonruimte kan bij het niet nakomen van deze wettelijke verplichting van de verhuurder een vordering bij de kantonrechter instellen tot het verstrekken van een afrekening/overzicht van de verschuldigde servicekosten of wegens onverschuldigde betaling.

Een overeenkomst die tot stand is gekomen onder invloed van dwaling en bij een juiste voorstelling van zaken niet – of niet op dezelfde voorwaarden – zou zijn gesloten, is wegens dwaling vernietigbaar, indien, voor zover hier van belang, de dwaling is te wijten aan een inlichting van de wederpartij (artikel 6:228 lid 1 aanhef sub a BW).

Vervolgens dient de vraag te worden beantwoord of (...) bij een juiste voorstelling van zaken de huurovereenkomst niet of niet onder dezelfde voorwaarden zou hebben gesloten.


Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl