Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak: 21-07-2010De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Nu de koop van deze horloges een koop betreft van roerende zaken die is gesloten door een verkoper, die handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en een koper, natuurlijk persoon, die niet handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf, betreft deze koop een consumentenkoop op grond van artikel 7:5 Burgerlijk Wetboek (hierna: BW). Rechtsvorderingen als de onderhavige verjaren op grond van artikel 7:28 BW door verloop van twee jaren. De verjaring vangt aan op het moment dat de vordering tot betaling van de koopprijs opeisbaar wordt. Nu niet is gesteld noch is gebleken dat partijen een termijn voor nakoming van de koopprijs van de horloges hebben afgesproken, volgt uit artikel 7:26 lid 2 BW dat de betaling van de koopprijs in beginsel moet geschieden ten tijde en ter plaatse van de aflevering.

De verjaring van een rechtsvordering wordt, gelet op artikel 3:317 lid 1 BW, gestuit door een schriftelijke aanmaning of door een schriftelijke mededeling waarin de schuldeiser zich ondubbelzinnig zijn recht op nakoming voorbehoudt. Artikel 3:37 lid 3 BW bepaalt dat een tot een bepaalde persoon gerichte verklaring, om haar werking te hebben, die persoon moet hebben bereikt. Op degene die zich beroept op het rechtsgevolg van de door haar tot de geadresseerde gerichte verklaring, rust de stelplicht en de bewijslast dat deze verklaring de geadresseerde ook (tijdig) heeft bereikt.

Voorts kan de verjaring van een rechtsvordering ingevolge artikel 3:318 BW worden gestuit door een erkenning van de schuld. Een erkenning van een schuld kan onder meer besloten liggen in het doen van een aanbod tot betaling, het betalen van een gedeelte van een schuld of het vragen van uitstel van betaling.

Zoals hiervoor onder 5.2 overwogen kan een rechtsgeldige stuiting op grond van artikel 3:318 BW ook plaatsvinden door erkenning van de vordering.

De rechtbank is van oordeel dat, gelet op het bepaalde in artikel 6:81 BW, de wettelijke rente kan worden toegewezen vanaf het moment dat [gedaagde] in verzuim is. Voor het intreden van verzuim is overeenkomstig artikel 6:82 lid 1 BW een schriftelijke aanmaning (ingebrekestelling) vereist waarbij [gedaagde] een redelijke termijn voor de nakoming wordt gegeven.
Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
2010. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl