Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

LJN: BO4449,Sector kanton Rechtbank Groningen , 446598 CV EXPL 10-4198

Datum uitspraak: 29-07-2010
Inhoudsindicatie: Huurovereenkomst woonruimte. De door een makelaar in rekening gebrachte bemiddelingskosten vallen in beginsel niet onder de in artikel 7:264 BW bedoelde nietigheid.

Uitspraak

RECHTBANK GRONINGEN
Sector kanton

Locatie Groningen

Zaak\rolnummer: 446598 \ CV EXPL 10-4198

Vonnis d.d. 29 juli 2010

inzake

1. Q.,
2. R.,
beiden wonende te Groningen,
eisers, hierna Q. en R. te noemen,
gemachtigde mr. E.T. van Dalen, advocaat te (9712 GZ) Groningen, Kwinkenplein 10

tegen

S. h.o.d.n. [123]Makelaardij,
wonende te [postcode] Groningen, [adres],
gedaagde, hierna S. te noemen,
in persoon procederende.

PROCESGANG

Q. en R. hebben op de bij dagvaarding geformuleerde gronden gevorderd S. te veroordelen tot betaling van € 700,00 vermeerderd met rente en kosten. S. heeft geantwoord met conclusie tot afwijzing van het gevorderde. Vervolgens hebben partijen geconcludeerd voor re- en dupliek.
Hierna is vonnis bepaald op heden.

OVERWEGINGEN

de feiten

1. Tussen partijen staat als gesteld en erkend, dan wel niet of onvoldoende (gemotiveerd) weersproken het volgende vast.

1.1 Q. en R. hebben zich in april 2009 bij S. in laten schrijven om in aanmerking te kunnen komen voor een huurwoning.

1.2 Partijen hebben daartoe een formulier "Inschrijving/Voorwaarden" voor akkoord ondertekend. In dit formulier is - voor zover van belang - opgenomen:
"Deze inschrijving is vrijblijvend, pas wanneer er een passende woning, zelfstandige woonruimte of studio voor u is gevonden, betaalt u éénmalig bemiddelingstarief van 1 maandhuur. Dit houdt in dat u als toekomstige huurder pas bemiddelingskosten hoeft te betalen als de woning, zelfstandige woonruimte, kamer of studio u bevalt en daadwerkelijk wilt huren."

1.3 Met ingang van 1 augustus 2009 is er door bemiddeling van S. een huurovereenkomst tot stand gekomen betreffende de woning aan de [adres] te Groningen,

1.4 De maandelijks te betalen huurpenningen bedragen € 700,00.

1.5 Bij factuur van 6 mei 2009 heeft S. onder meer bemiddelingskosten van € 700,00 bij Q. en R. in rekening gebracht. Deze factuur is voldaan.

1.6 Bij brief van 12 oktober 2009 hebben Q. en R. S. gesommeerd de € 700,00 terug te betalen.

het standpunt van Q. en R.

2. Naast de vaststaande feiten leggen zij het volgende aan hun vordering ten grondslag.

2.1 Door de woningnood in de gemeente Groningen waren Q. en R. genoodzaakt akkoord te gaan met de in het formulier genoemde bemiddelingskosten.

2.2 Er is sprake van kennelijk onredelijk voordeel omdat de betaalde bemiddelingskosten in geen verhouding staan met de door S. geleverde prestatie.

2.3 S. ontvangt daarnaast ook nog een vergoeding van de verhuurder.

het standpunt van S.

3. S. voert - zakelijk weergegeven en voor zover hier van belang - het volgende als verweer aan.

3.1 Hij heeft diensten verricht en daarvoor een vergoeding in rekening gebracht.

3.2 Deze vergoeding heeft geen onredelijk voordeel opgeleverd.

3.3 Aan de eigenaar/verhuurder worden administratiekosten in rekening gebracht.

de beoordeling

4.1 Q. en R. hebben aan S. de opdracht verstrekt om woonruimte voor hen te zoeken. Door ondertekening van het inschrijfformulier hebben Q. en R. zich akkoord verklaard met het eenmalig in rekening te brengen bemiddelingstarief ter grootte van een maand huur. Indien zij het hiermee niet eens waren hadden zij zich tot een andere (niet-commerciële) bemiddelaar of verhuurder kunnen wenden. De stelling dat er sprake is van woningnood in de gemeente Groningen moet worden verworpen omdat deze stelling op geen enkele wijze is onderbouwd.

4.2 Naar het oordeel van de kantonrechter vallen de door een makelaar in rekening gebrachte bemiddelingskosten in beginsel niet onder de in artikel 7:264 BW bedoelde nietigheid. Als een makelaar in opdracht van een huurder naar woonruimte heeft gezocht en hij is daarin geslaagd, dan heeft hij jegens de huurder aanspraak op betaling van bemiddelingswerkzaamheden. Immers er is sprake van een tegenprestatie in de vorm van geleverde diensten. Een beding dat bij verhuur bemiddelingskosten verschuldigd zijn levert derhalve geen onredelijk voordeel op.

4.3 Dat er slechts vijftien minuten zijn besteed aan de bemiddeling heeft S. uitdrukkelijk betwist, zodat het op de weg van Q. en R. had gelegen hun stelling hieromtrent nader te onderbouwen. Nu zij dit hebben nagelaten, hebben zij niet aan hun stelplicht voldaan zodat deze stelling als onvoldoende onderbouwd dient te worden verworpen.

4.4 Voorzover Q. en R. een beroep hebben gedaan op belangenverstrengeling, dient dit beroep te worden verworpen. Niet gesteld of gebleken is dat S. tekortgeschoten is in zijn taak als bemiddelaar op grond waarvan hij geen recht zou hebben op betaling van zijn diensten.

4.5 Het voorgaande betekent dat de vorderingen van Q. en R. zullen worden afgewezen. Als de in het ongelijk gestelde partij zullen Q. en R. worden veroordeeld in de kosten van deze procedure.

BESLISSING

De kantonrechter:

wijst de vorderingen af;

veroordeelt Q. en R. in de kosten van deze procedure die aan de zijde van S. tot aan deze uitspraak worden vastgesteld op nihil.

Dit vonnis is gewezen door mr. B. van den Bosch, kantonrechter, en op 29 juli 2010 uitgesproken ter openbare terechtzitting in aanwezigheid van de griffier.

typ: jcn

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl