Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak: 02-06-2010De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
De vraag of sprake is van een duurzame gemeenschappelijke huishouding als bedoeld in artikel 7: 268 lid 2 BW (en artikel 7:267 BW) wordt voor wat betreft de duurzaamheid daarvan bepaald door zowel objectieve als subjectieve factoren. Een objectieve factor is bijvoorbeeld de periode dat de samenleving of het gemeenschappelijke huishouden al duurde. De subjectieve factor ziet op de bedoeling van betrokkenen.

Voor wat betreft de relatie tussen ouders en kinderen geldt echter als uitgangspunt dat de gevallen van samenleven zoals die bij de geboorte van een kind ontstaan en nadien plegen te worden voortgezet niet zijn begrepen onder de gevallen van een duurzame gemeenschappelijke huishouding. Alleen wanneer er na het zelfstandig worden van een kind bijzondere omstandigheden bestaan die ertoe doen besluiten om, wat anders een aflopende samenlevingssituatie zou zijn geweest, tot een blijvende samenwoning met gemeenschappelijke huishouding te maken, kan er reden zijn, een geval van een gemeenschappelijke huishouding, gegroeid uit het inwonen van het nog niet zelfstandige kind bij zijn ouders te brengen onder die gevallen (van duurzame gemeenschappelijke huishouding (vgl. HR 12 maart 1982, NJ 1982, 352 en HR 8 oktober 2004, NJ 2004, 658). Bij dit alles speelt mee dat ten aanzien van het punt van de gemeenschappelijke huishouding op [X] een verzwaarde stelplicht rust. Het is aan hem om, in geval van gemotiveerde tegenspraak, zodanige concrete feiten te stellen dat de verhuurder in de gelegenheid wordt gesteld zich naar behoren te verweren (vgl. HR 1 december 1995, NJ 1996, 181).
Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
2010. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl