Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak: 03-08-2010De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Dan komt vervolgens aan de orde of een redelijke belangenafweging meebrengt dat van [appellante] mag worden verlangd dat zij het gehuurde ontruimt (art. 7:296, derde lid, BW).

Het bepaalde in art. 7:296 lid 2 BW is bij voormelde belangenafweging als zodanig niet van toepassing. Dat neemt niet weg dat een min of meer recente eigendomsovergang in het kader van de belangenafweging een rol kan spelen.

Naar het oordeel van het hof brengt een afweging van de belangen over en weer mee dat [appellante] - in het kader van een bij wijze van voorlopige voorziening bevolen ontruiming - op eenvoudige wijze diende te kunnen beschikken over liquide middelen om aldus adequaat elders passende ruimte te kunnen zoeken, inrichten en betrekken en om adequate maatregelen te nemen om het (gedeeltelijk) verloren gaan van goodwill als gevolg van een en ander binnen redelijke grenzen zoveel mogelijk te voorkomen.
Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
2010. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl