Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak: 18-08-2010De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Voorop gesteld wordt dat uit de parlementaire geschiedenis bij artikel 7:411 BW blijkt dat dit artikel niet van toepassing is op opdrachten die duurovereenkomsten vormen, in die zin dat de honorering plaatsvindt op basis van tijdseenheden of verrichtingen conform een overeengekomen tarief, behoudens voor zover het gaat om beŽindiging binnen een tijdseenheid waarvan de verschuldigdheid van loon afhankelijk is.

Ingevolge het bepaalde in artikel 7:408 BW heeft de opdrachtgever de bevoegdheid de opdracht te allen tijde te beŽindigen.

Bij opzegging dient in aanmerking te worden genomen dat op grond van artikel 7:400 lid 2 BW, de eisen van redelijkheid en billijkheid echter met zich kunnen brengen dat opzegging onaanvaardbaar is. Bij de beoordeling van de vraag of sprake is van onaanvaardbaarheid dienen de aard en inhoud van de overeenkomst en de omstandigheden van het geval in acht te worden genomen. Tot de voorwaarden waaronder de overeenkomst kan worden opgezegd kan tevens de verplichting behoren dat de opzeggende partij de schade die de wederpartij door de opzegging lijdt geheel of ten dele moet vergoeden.

De vordering tot vergoeding van buitengerechtelijke (incasso)kosten zal Ė mede gelet op de door deze rechtbank gevolgde aanbevelingen van het Rapport Voorwerk II Ė worden afgewezen. [eiseres] heeft immers niet gesteld dat kosten zijn gemaakt die betrekking hebben op verrichtingen die meer omvatten dan een enkele (eventueel herhaalde) aanmaning, het enkel doen van een (niet aanvaard) schikkingsvoorstel, het inwinnen van eenvoudige inlichtingen of het op gebruikelijke wijze samenstellen van het dossier. De kosten waarvan [eiseres] vergoeding vordert, moeten dan ook worden aangemerkt als betrekking hebbend op verrichtingen waarvoor de proceskostenveroordeling wordt geacht een vergoeding in te sluiten.
Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
2010. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl