Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak: 01-06-2010De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Het is juist dat de bemiddelingsovereenkomst een bijzondere vorm is van de overeenkomst van opdracht. De bemiddelaar zal dus de zorg van een goed opdrachtnemer, in dit geval een goed bemiddelaar in acht hebben te nemen. Daarmee is echter nog geen antwoord gegeven op de vraag hoe ver zich de zorg van een goed bemiddelaar in het concrete geval uitstrekt of, anders gezegd, wat de inhoud is van de bemiddelingsovereenkomst in kwestie. Afdeling 1 van titel 7, “Opdracht in het algemeen”, biedt voor het beantwoorden van die vraag (...) geen maatstaf.

Bij de uitleg van een overeenkomst komt het aan op de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan elkaars verklaringen en gedragingen mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten.

Artikel 7:425 BW bepaalt dat de bemiddelingsovereenkomst een overeenkomst is op grond waarvan de opdrachtnemer tegen loon als tussenpersoon werkzaam is bij het tot stand brengen van een of meer overeenkomsten tussen de opdrachtgever en derden.

Uit de wet vloeit niet voort dat op de opdrachtnemer/ bemiddelaar in het algemeen een verplichting rust om zelfstandig onderzoek te verrichten naar de juistheid van mededelingen van de wederpartij van zijn opdrachtgever of naar (andere) omstandigheden waarvan hij kan aannemen dat die voor zijn opdrachtgever essentieel zijn bij de beslissing de overeenkomst aan te gaan.


Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl