Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak: 25-06-2010De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
De kantonrechter stelt ten eerste vast dat op deze casus de bepalingen van koop op afstand als bedoeld in artikel 7:46a BW van toepassing zijn. De kantonrechter overweegt hierbij dat onderhavige overeenkomst niet onder de uitsluiting van artikel 7:46i lid 3 BW valt. Dit artikel bepaalt dat de artikelen 7:46c-46e en 46 f lid 1 BW niet van toepassing zijn op de overeenkomst op afstand tot het verrichten van diensten die logies, vervoer, het restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding betreft, indien de dienstverlener zich er bij het sluiten van de overeenkomst toe verplicht, deze diensten te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode.

De wetgever heeft met deze bepaling tot doel gehad om de belangen van de leveranciers van diensten in bepaalde activiteitensectoren te beschermen zodat deze geen onevenredige nadelen ondervinden in verband met de kosteloze annulering of de annulering zonder opgaaf van redenen van gereserveerde diensten. Deze bedrijven moeten namelijk maatregelen treffen om op de bij de reservering vastgestelde datum de overeengekomen prestatie te leveren en ondervinden om deze reden in geval van annulering nadelen, met name wanneer een reeds gereserveerde dienst wordt geannuleerd korte tijd voor de overeengekomen uitvoeringsdatum.

In artikel 7:46c BW wordt verwoord aan welke informatieverplichtingen een contractspartij voorafgaand aan de totstandkoming van een koopovereenkomst op afstand dient te voldoen. Onder a is onder meer bepaald dat aan de wederpartij op duidelijke en begrijpelijke wijze gegevens moeten worden verstrekt waaruit de identiteit en het adres van de verkoper blijkt.

De kantonrechter is van oordeel dat hiermee niet is voldaan aan de verplichting om op duidelijke en begrijpelijke wijze de identiteit van de verkoper kenbaar te maken zoals artikel 7:46c BW voorschrijft. Een consument hoeft niet te verwachten dat onderaan de pagina in kleine lettertjes onder een kopje "meer services" pas de contractpartij wordt genoemd.


Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
2010. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl