Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Burgerlijk wetboek - boek 7 - bijzondere overeenkomsten
artikel 613 - rechtspraak

Onderwerp: AANPASSING VAN DE ARBEIDSVOORWAARDEN

Datum uitspraak: 30-10-2006
Rechtsgebied: Civiel overig
Inhoudsindicatie: Ook bij ontbreken van een wijzigingsbeding mag onder omstandigheden van een werknemer verlangd worden dat hij bereid is tot aanpassing van de arbeidsvoorwaarden te komen. Maatstaf is ook dan het zwaarwichtig belang van artikel 7:613 bW. In dit geval is geoordeeld dat van een zwaarwichtig belang niet kan worden gesproken.De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
De arbeidsovereenkomst bevat geen eenzijdig wijzigingsbeding als bedoeld in artikel 7: 613 BW noch is gesteld of gebleken dat de CAO een dergelijk beding bevat. Indien wel sprake is van een dergelijk beding, kan een werkgever ingevolge voormeld artikel met een beroep op dat beding een in de arbeidsovereenkomst voorkomende voorwaarde wijzigen indien hij bij de wijziging een zodanig zwaarwichtig belang heeft dat het belang van de werknemer dat door de wijziging zou worden geschaad, daarvoor naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid moet wijken.

Er kan sprake zijn van zodanige omstandigheden dat van een werknemer als [eiseres] verwacht mag worden dat zij bereid is om tot een aanpassing van de arbeidsvoorwaarden te komen (vgl. het arrest van de Hoge Raad Van der Lely/ Taxi Hofman 26 juni 1998, JAR 1998/199). Bij het ontbreken van een eenzijdig wijzigingsbeding ligt het dan naar het oordeel van de kantonrechter echter niet voor de hand om een andere, lichtere, maatstaf te hanteren dan in het na voormeld arrest ingevoerde artikel 7:613 BW. De toetsing dient derhalve ook dan te zijn of sprake is van een zodanig zwaarwichtig belang dat het belang van [eiseres] dat door de wijziging zou worden geschaad, daarvoor naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid moet wijken. De omstandigheid dat het Sociaal Plan het behoud van de arbeidsvoorwaarden en salarisperspectieven waarborgt is naar het oordeel van de kantonrechter geen absolute blokkade voor wijziging van die arbeidsvoorwaarden doch is wel een van de omstandigheden die bij voormelde afweging dient te worden betrokken.


Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl