Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

LJN: BO3003,Voorzieningenrechter Rechtbank Middelburg , 74556 / KG ZA 10-138

Datum uitspraak: 14-09-2010
Inhoudsindicatie: Vordering tot nakoming non-concurrentiebeding afgewezen wegens gebrek aan belang. Bedrijven zijn niet concurrerend, activiteiten van eiseres zijn gestaakt.

Uitspraak

vonnis
RECHTBANK MIDDELBURG

Sector civiel recht, voorzieningenrechter


zaaknummer / rolnummer: 74556 / KG ZA 10-138

Vonnis van 14 september 2010

in de zaak van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
AUTODISTRIBUTION ZIERIKZEE B.V.,
gevestigd te Goes,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
HOLDING SAGITTAE B.V., mede h.o.d.n. VAN DER PEIJL GROEP,
gevestigd te Goes,
eiseressen,
advocaat: mr. V. Jongepier,

tegen

[gedaagde],
wonende te Dreischor, gemeente Schouwen-Duiveland,
gedaagde,
advocaat: mr. J.J.R. Albicher.


Eiseressen zullen hierna respectievelijk AD Zierikzee en Van der Peijl Groep genoemd worden. Gedaagde zal hierna worden aangeduid als [gedaagde].

1. De procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding met producties 1 tot en met 10;
- de van de zijde van [gedaagde] bij brief d.d. 1 september 2010 overgelegde producties 1 tot en met 13;
- de van de zijde van eiseressen bij brief d.d. 3 september 2010 overgelegde productie;
- de mondelinge behandeling van 7 september 2010 ter gelegenheid waarvan zijn verschenen de heer [A.] namens eisersessen, bijgestaan door mr. Jongepier voornoemd, en [gedaagde], bijgestaan door mr. Albicher voornoemd;
- de ter gelegenheid van de mondelinge behandeling overgelegde pleitnotities van mr. Albicher;
- de ter gelegenheid van de mondelinge behandeling van de zijde van eiseressen overgelegde foto’s.

2. De feiten

2.1. [gedaagde] is op 1 maart 1989 in dienst gestreden bij AD Zierikzee in de functie van technisch verkoper/winkelchef.

2.2. In de tussen AD Zierikzee en [gedaagde] gesloten arbeidsovereenkomst is navolgend non-concurrentiebeding opgenomen:

Na eenzijdige opzegging door de werknemer is het de werknemer verboden een vergelijkbare functie uit te oefenen in loondienst en/of in eigen dienst, bij een organisatie met een vergelijkbaar produktenpakket en klanten-/opdrachtenbestand, alles binnen een straal van 100 km van bovengenoemde werkgeversstandplaats en voor een periode van een jaar. Schending van dit beding is op straffe van een bedrag ineens opeisbaar, groot € 25.000,--.

2.3. AD Zierikzee maakt deel uit van de Van der Peijl Groep, een keten van groothandelsbedrijven die een totaalpakket technische producten uit voorraad levert aan klanten in Nederland en Vlaanderen.

2.4. AD Zierikzee hield zich voornamelijk bezig met de levering van automobielonderdelen, auto-accessoires en aanverwante artikelen.

2.5. In het voorjaar van 2010 heeft de Van der Peijl Groep zich genoodzaakt gezien de activiteiten van AD Zierikzee te beëindigen en de vestiging per 1 mei 2010 te sluiten.

2.6. De Van der Peijl Groep heeft [gedaagde] eind april 2010 een nieuwe arbeidsovereenkomst aangeboden om als verkoper te gaan werken bij Autodistribution Goes B.V.

2.7. Bij brief van 29 april 2010 heeft [gedaagde] zijn arbeidsovereenkomst met AD Zierikzee met ingang van 1 juni 2010 opgezegd.

2.8. Bij brief van 18 mei 2010 heeft mevrouw [B.], hoofd personeelszaken bij Van der Peijl Groep, [gedaagde] medegedeeld dat hij niet langer zal worden gehouden aan het door hem ondertekende non-concurrentiebeding.

2.9. [gedaagde] is met ingang van 1 juli 2010 in dienst getreden bij de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Autoparts Prosec B.V. (hierna te noemen: Prosec). Prosec is een groothandel in auto-onderdelen en auto-accessoires.

2.10. Prosec heeft de vestiging in Zierikzee, alwaar [gedaagde] thans werkzaam is, geopend op 1 juli 2010. Deze vestiging is gehuisvest in het pand dat voorheen eigendom was van Van der Peijl Groep en waarin AD Zierikzee gevestigd was.

3. Het geschil

3.1. AD Zierikzee en Van der Peijl Groep vorderen bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:
I. [gedaagde] te verbieden voor de duur van één jaar vanaf de datum van de dagvaarding, middellijk of onmiddellijk werkzaamheden te verrichten voor Prosec of enig andere vennootschap of onderneming die met Prosec verbonden is, op straffe van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van EUR 10.000,00 alsmede een boete van EUR 1.000,00 voor iedere dag dat [gedaagde] in strijd met dit verbod handelt, alsmede
II. [gedaagde] te veroordelen tot betaling aan AD Zierikzee van een voorschot op de tussen partijen overeengekomen boete, zijnde een bedrag van EUR 25.000,00 wegens schending van het non-concurrentiebeding en EUR 10.000,-- wegens schending van het geheimhoudingsbeding, althans wegens handelen in strijd met goed werknemerschap, te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf de dag der dagvaarding tot en met de dag der algehele voldoening, dan wel,
III. [gedaagde] te veroordelen tot betaling aan Van der Peijl Groep van een voorschot op de schadevergoeding ter grootte van EUR 35.000,00 wegens onrechtmatige concurrentie, althans wegens handelen in strijd met goed werknemerschap, alsmede
IV. [gedaagde] te veroordelen in de proceskosten, te vermeerderen met de wettelijke rente met ingang van 14 dagen na dit vonnis.

3.2. Ter onderbouwing van hun vorderingen voeren AD Zierikzee en Van der Peijl Groep het navolgende aan. [gedaagde] handelt in strijd met het tussen hem en AD Zierikzee overeengekomen non-concurrentiebeding. De aanvullende overeenkomst van 18 mei 2010 is aangegaan onder valse voorwendselen en door AD Zierikzee vernietigd, nu deze tot stand is gekomen door middel van bedrog, althans misbruik van omstandigheden c.q. dwaling. AD Zierikzee zou het non-concurrentiebeding nooit hebben geschrapt indien zij wist dat [gedaagde] voornemens was bij Prosec in dienst te treden. Bovendien is de aanvullende overeenkomst aangegaan door een P&O medewerkster die niet bevoegd is een dergelijke overeenkomst te sluiten. Daarenboven heeft te gelden [gedaagde] zich had dienen te onthouden van zijn huidige activiteiten vanwege het onrechtmatige karakter ervan. Doordat [gedaagde] bij een concurrent in dienst is getreden, misbruikt hij zijn bij AD Zierikzee opgedane kennis en ervaring en maakt hij Van der Peijl Groep klanten afhandig. [gedaagde] werkt - na 20 jaar werkzaam te zijn geweest bij AD Zierikzee - thans voor Prosec in hetzelfde pand als waarin AD Zierikzee gevestigd was, in dezelfde functie als bij AD Zierikzee en met dezelfde klanten. Er is sprake van onrechtmatige concurrentie en dit veroorzaakt aanzienlijke schade aan Van der Peijl Groep. Van der Peijl Groep verliest klanten door de handelwijze van [gedaagde]. Indien [gedaagde] niet in dienst zou zijn getreden bij Prosec had Prosec niet zo snel voet aan de grond gekregen in Zierikzee.
Daarnaast handelt [gedaagde] in strijd met de in de arbeidsovereenkomst met AD Zierikzee opgenomen geheimhoudingsformule. Tot slot gedraagt [gedaagde] zich in strijd met het beginsel van goed werknemerschap.

3.3. [gedaagde] voert verweer strekkende tot het niet ontvankelijk verklaren van AD Zierikzee en Van der Peijl Groep, althans tot afwijzing van de vorderingen, met veroordeling van AD Zierikzee en Van der Peijl Groep in de proceskosten.
Hij voert het navolgende aan. Hij heeft er geen misverstand over laten bestaan dat hij na zijn vertrek bij AD Zierikzee wellicht in dienst zou treden bij een concurrerend bedrijf. Hij heeft zich evenmin schuldig gemaakt aan bedrog en/of misbruik van omstandigheden. Hij is daarentegen door AD Zierikzee ontslagen uit zijn verplichtingen uit hoofde van het non-concurrentiebeding. AD Zierikzee en Van der Peijl Groep hebben geen enkel (spoedeisend) belang bij de door hen ingestelde vorderingen. AD Zierikzee en Van der Peijl Groep enerzijds en Prosec anderzijds zijn gezien de bedrijfsomschrijvingen in het handelsregister niet als elkaars concurrenten te beschouwen. Niet valt in te zien dat zijn huidige activiteiten bij Prosec een onrechtmatig karakter hebben. Hij heeft geen contact met klanten en betwist vertrouwelijke informatie van AD Zierikzee naar buiten te brengen. Er is geen sprake van ongeoorloofde concurrentie. Met het vervallen van het non-concurrentiebeding is tevens de daarin opgenomen boete komen te vervallen. Aangezien hij het geheimhoudingsbeding niet heeft overtreden, is hij evenmin de in dat beding opgenomen boete verschuldigd. Betwist wordt dat Van der Peijl Groep (aanzienlijke) schade zou lijden door het verliezen van klanten. Hij gedraagt zich jegens AD Zierikzee als een goed ex-werknemer.

4. De beoordeling

4.1. De voorzieningenrechter is van oordeel dat AD Zierikzee geen belang heeft bij naleving van het tussen haar en [gedaagde] overeengekomen non-concurrentiebeding, zoals opgenomen in de arbeidsovereenkomst van 6 februari 2002, aangezien AD Zierikzee haar activiteiten met ingang van 1 mei 2010 heeft gestaakt.
Daarenboven heeft naar het oordeel van de voorzieningenrechter te gelden dat er geen sprake is van concurrerende activiteiten. Immers [gedaagde] verricht thans werkzaamheden voor Prosec, een groothandel in auto-onderdelen en -accessoires, terwijl AD Zierikzee blijkens het uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel nog slechts een bedrijf is dat vermogen beheert. De werkzaamheden van AD Zierikzee en Prosec zijn derhalve in het geheel niet vergelijkbaar.

4.2. Gesteld noch gebleken is op grond waarvan Van der Peijl Groep aanspraken kan ontlenen aan het in de tussen AD Zierikzee en [gedaagde] gesloten arbeidsovereenkomst opgenomen concurrentiebeding.

4.3. Gelet op het voorgaande moet worden geconcludeerd dat zowel AD Zierikzee als Van der Peijl Groep geen belang heeft bij de ingestelde vorderingen. Omdat op die grond de vorderingen van AD Zierikzee en Van der Peijl Groep reeds dienen te worden afgewezen, behoeven de overige stellingen van partijen geen bespreking meer.

4.4. AD Zierikzee en Van der Peijl Groep zullen als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van [gedaagde] worden begroot op:
- vast recht € 263,00
- salaris advocaat € 1.054,00
Totaal € 1.317,00

5. De beslissing

De voorzieningenrechter:

5.1. wijst de vorderingen van AD Zierikzee en Van der Peijl Groep af;

5.2. veroordeelt AD Zierikzee en Van der Peijl Groep in de kosten van het geding, aan de zijde van [gedaagde] tot op heden begroot op EUR 1.317,00;

5.3. verklaart dit vonnis voor wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.C. de Regt en in het openbaar uitgesproken op 14 september 2010.

MvtV?

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl