Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak: 24-06-2010De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Ingevolge [partij 1]/[partij 2] Elektra ( LJN: BL4004, Hoge Raad, 11-12-2009) kan de arbeidsovereenkomst tot de datum waartegen de arbeidsovereenkomst is opgezegd, nog op de voet van art. 7:685 BW worden ontbonden, indien daartoe grond bestaat, zij het dat deze ontbinding slechts voor die beperkte looptijd effect zal (kunnen) hebben. Dit brengt mee dat voor de toewijsbaarheid van een desbetreffend verzoek van de werknemer bepalend is of sprake is van een zodanige verandering in de omstandigheden dat de arbeidsovereenkomst billijkheidshalve op een nog eerder tijdstip dan waartegen is opgezegd, behoort te eindigen. Ook de ontbindingsvergoeding van art. 7:685 lid 8 BW moet worden bepaald met inachtneming van het uitgangspunt dat de arbeidsovereenkomst reeds is beëindigd met ingang van de datum waartegen is opgezegd, aldus de Hoge Raad.

Er zijn geen termen die tot gevolg zouden hebben dat hierover anders moet worden geoordeeld in het onderhavige geval, waarin arbeidsovereenkomst eindigt door ontbinding in plaats van door opzegging, zoals in voornoemde door de Hoge Raad beslechte casus.

Overigens staat – anders dan [verzoeker] betoogt – het feit dat de arbeidsovereenkomst per 1 juli 2010 zal zijn ontbonden noch de zogeheten ‘Baijingsdoctrine’ in de weg aan een vordering ex artikel 7:611 BW, indien en voor zover deze vordering is gestoeld op aan [verzoeker] na de datum van de mondelinge behandeling van het door Essence ingediende verzoek tot ontbinding overkomen nieuwe feiten en omstandigheden. De eisen van goed werkgeverschap gelden immers onverkort, ook indien de arbeidsovereenkomst op het punt staat te eindigen.


Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
2010. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl