Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Burgerlijk wetboek - boek 7a - bijzondere overeenkomsten (vervolg)
<     Naar vorige pagina                                                       Naar inhoudsopgave     >Artikel 1808Aflossing rente

1.Deze rente is uit haren aard aflosbaar.

2.Partijen kunnen alleenlijk overeenkomen dat de aflossing niet geschieden zal dan na verloop van eenen zekeren tijd, welke niet langer dan voor tien jaren mag gesteld worden, of zonder dat zij den schuldeischer vooraf verwittigd hebben op eenen zekeren, door hen bevorens vastgestelden termijn, welke echter den tijd van een jaar niet zal mogen te boven gaan.Artikel 1809Verplichte aflossing

De schuldenaar eener altijddurende rente kan tot de aflossing genoodzaakt worden:
1°. Indien hij niets betaald heeft op de gedurende twee achtereenvolgende jaren verschuldigde renten;
2°. Indien hij verzuimt aan den geldschieter de bij de overeenkomst beloofde zekerheid te bezorgen;
3°. Indien hij in staat van faillissement is verklaard of ten aanzien van hem de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is verklaard.Artikel 1810Ontheffing van verplichte aflossing

In de twee eerste gevallen, bij het vorige artikel vermeld, kan de schuldenaar zich van de verpligting tot aflossing ontheffen, indien hij binnen de twintig dagen, te rekenen van de geregtelijke aanmaning, alle de verschenen termijnen betaalt of de beloofde zekerheid stelt.Zestiende titel. Van kans-overeenkomsten

Eerste afdeeling
[Vervallen per 01-01-2006]
Artikel 1811
[Vervallen per 01-01-2006]
Tweede afdeeling
[Vervallen per 01-01-2006]
Artikelen 1813 t/m 1824
[Vervallen per 01-01-2006]
Derde afdeeling. Van spel en weddingschap

Artikel 1825Geen rechtsvordering omtrent een schuld mogelijk

De wet staat geene regtsvordering toe, ter zake van eene schuld uit spel of uit weddingschap voortgesproten.Artikel 1826Wel rechtsvordering omtrent een schuld mogelijk

1.Onder de hier-boven staande bepaling zijn echter niet begrepen die spelen welke geschikt zijn tot ligchaamsoefening, als het schermen, wedloopen en dergelijke.

2.Niettemin kan de regter den eisch ontzeggen of verminderen, wanneer hem de som overmatig toeschijnt.Artikel 1827De bepalingen 1825 en 1826 zijn dwingend

Van de vorige twee artikelen kan op generlei wijze worden afgeweken.Artikel 1828Geen terugvordering mogelijk

In geen geval, kan hij die het verlorene vrijwillig betaald heeft hetzelve terug eischen, ten ware, van den kant van dengenen die gewonnen heeft, bedrog, list of opligting hebbe plaats gehad.Zeventiende titel. Van lastgeving
Artikel 1829
[Vervallen per 01-01-1992]
Artikelen 1830 t/m 1856
[Vervallen per 01-01-1992]
Negentiende titel. Van dading
Artikelen 1889 t/m 1901
[Vervallen per 01-09-1993]
Algemene slotbepaling

Artikel 2031Algemene termijnenwet beperkt van toepassing

1.De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de termijnen, gesteld in de artikelen 280, onder b, en 281, tweede lid van Boek 1 en 252 van Boek 3, alsmede in titel 10 van Boek 7.

2.Onder algemeen erkende feestdagen worden in dit wetboek verstaan de in artikel 3 van de Algemene termijnenwet als zodanig genoemde en de bij of krachtens dat artikel daarmede gelijkgestelde dagen.

-

Het burgerlijk wetboek, boek 7a, met betrekking tot bijzondere overeenkomsten (vervolg) is voor het laatst geactualiseerd op: 5 maart 2015.

De status van deze wet is: zeer goed.

Klik hier voor meer informatie.

<     Naar vorige pagina                                                       Naar inhoudsopgave     >
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl