Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Faillissementswet

InhoudsopgaveTitel I Van faillissement (artikelen 1 t/m 213kk)
Eerste afdeling Van de faillietverklaring (artikelen 1 t/m 19b)
Tweede afdeling Van de gevolgen der faillietverklaring (artikelen 20 t/m 63e)
Derde afdeling Van het bestuur over de failliete boedel (artikelen 64 t/m 86)
§ 1 Van de rechter-commissaris (artikelen 64 t/m 67)
§ 2 Van de curator (artikelen 68 t/m 73a)
§ 3 Van de commissie uit de schuldeisers (artikelen 74 t/m 79)
§ 4 Van de vergaderingen der schuldeisers (artikelen 80 t/m 84)
§ 5 Van de rechterlijke beschikkingen (artikelen 85 t/m 86)
Vierde afdeling Van de voorzieningen na de faillietverklaring en van het beheer des curators (artikelen 87 t/m 107)
Vijfde afdeling Van de verificatie der schuldvorderingen (artikelen 108 t/m 137)
Vijfde afdeling A Vereenvoudigde afwikkeling van faillissement (artikelen 137a t/m 137g)
Zesde afdeling Van het akkoord (artikelen 138 t/m 172a)
Zevende afdeling Van de vereffening des boedels (artikelen 173 t/m 194)
Achtste afdeling Van de rechtstoestand des schuldenaars na afloop van de vereffening (artikelen 195 t/m 197)
Negende afdeeling Vervallen (artikelen 198 t/m 202)
Tiende afdeling Bepalingen van internationaal recht (artikelen 203 t/m 205)
Elfde afdeling Van rehabilitatie (artikelen 206 t/m 212)
Afdeling 11A Van het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen (artikelen 212a t/m 212f)
Afdeling 11AA Van het faillissement van een kredietinstelling (artikelen 212g t/m 212nn)
§ 1 In Nederland gevestigde kredietinstellingen en buiten de Europese Economische Ruimte gevestigde kredietinstellingen met bijkantoor in Nederland (artikelen 212g t/m 212r)
§ 2 Bepalingen van internationaal privaatrecht (artikelen 212s t/m 212nn)
Afdeling 11B Van het faillissement van een verzekeraar (artikelen 213 t/m 213kk)
§ 1 Definities (artikel 213)
§ 2 Verzekeraars met zetel in Nederland, verzekeraars zonder vergunning met zetel in een andere lidstaat dan Nederland en verzekeraars met zetel buiten de Europese Unie met bijkantoor in Nederland (artikelen 213a t/m 213m)
§ 3 Bepalingen van internationaal privaatrecht (artikelen 213n t/m 213ee)
§ 4 Natura-uitvaartzekeraars (artikelen 213ff t/m 213kk)

Titel II Van surseance van betaling (artikelen 214 t/m 283)
Eerste afdeling Van de verlening van surseance van betaling en haar gevolgen (artikelen 214 t/m 251)
Tweede afdeling Van het akkoord (artikelen 252 t/m 281)
Tweede afdeling A Bijzondere bepalingen (artikelen 281a t/m 281f)
Tweede afdeling B Van de verlening van surseance van betaling aan een beleggingsonderneming en een financiėle instelling die een verklaring van ondertoezichtstelling heeft of een andere instelling (artikelen 281g t/m 281h)
Derde afdeling Slotbepalingen (artikelen 282 t/m 283)

Titel III Schuldsaneringsregeling natuurlijke personen (artikelen 284 t/m 362)
Eerste afdeling Het uitspreken van de toepassing van de schuldsaneringsregeling (artikelen 284 t/m 294b)
Tweede afdeling De gevolgen van de toepassing van de schuldsaneringsregeling (artikelen 295 t/m 313)
Derde afdeling Het bestuur over de boedel (artikelen 314 t/m 321)
Vierde afdeling De voorzieningen na de uitspraak tot de toepassing van de schuldsaneringsregeling en de taak van de bewindvoerder (artikelen 322 t/m 327)
Vijfde afdeling Verificatie van vorderingen (artikelen 328 t/m 328a)
Zesde afdeling Het akkoord (artikelen 329 t/m 346)
Zevende afdeling De vereffening van de boedel (artikelen 347 t/m 349)
Achtste afdeling Termijn en beėindiging van de toepassing van de schuldsaneringsregeling (artikelen 349a t/m 358)
Negende afdeling Bijzondere bepalingen (artikelen 358a t/m 359a)
Tiende afdeling Slotbepalingen (artikelen 360 t/m 361)

Algemene slotbepaling (artikel 362)

-

De faillissementswet is voor het laatst geactualiseerd op: 11 maart 2015.

De status van deze wet is: zeer goed.

Klik hier voor meer informatie.

-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl