Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Faillissementswet
artikel 1 - rechtspraak

LJN: BB8183, Rechtbank 's-Gravenhage , 289777/FT-RK 07.1041

Datum uitspraak: 11-07-2007
Rechtsgebied: Faillissement
Inhoudsindicatie: Twee schuldeisers verzoeken het faillissement van verweerster. Geen sprake van pluraliteit van schuldeisers. Geen sprake van onbetaald laten in de zin van de Faillissementswet nu verweerster aan ťťn van de verzoekers betaling heeft aangeboden en voor het volledige bedrag zekerheid heeft gesteld. Daaruit volgt geen redelijk belang van deze verzoeker nu zijn vordering geheel door verweerster kan worden voldaan.

Uitspraak

rekestnummer: 289777/FT-RK 07.1041
uitspraakdatum: 11 juli 2007


RECHTBANK ís-GRAVENHAGE
sector civiel recht - enkelvoudige kamer

1. DE GEMEENTE [X.], zetelende te [X.],
en
2. [Y.], wonende te [woonplaats],
verzoekers,
procureur: mr. M.R. van 't Landt;

hebben een verzoekschrift met bijlagen ingediend strekkende tot faillietverklaring van:

[autobedrijf], gevestigd en kantoorhoudende te [postcode] [X.], verweerster.

Het verzoekschrift is op 11 juli 2007 behandeld in raadkamer. Verweerster heeft bij monde van haar raadsman, mr. L. Laus, de aanvraag tegengesproken. Verweerster heeft hiertoe het volgende aangevoerd. Zij heeft het bedrag dat zij aan de heer R. [Y.] verschuldigd is en de kosten van de aanvraag van het faillissement op de derdengeldrekening van haar raadsman gestort. De heer R. [Y.] heeft namelijk geweigerd zijn vordering in ontvangst te nemen tenzij verweerster tevens en tegelijkertijd de vordering van de Gemeente [X.] voldoet.

Verzoekers hebben het faillissement van verweerster aangevraagd stellende dat er sprake is van pluraliteit van schuldeisers en dat verweerster verkeert in de toestand van te hebben opgehouden te betalen. Verzoekers hebben bij monde van hun procureur verklaard dat zij reeds een jaar proberen de vorderingen van verzoekers in te vorderen. Desgevraagd hebben verzoekers gesteld dat beslaglegging op de auto's van verweerster niet mogelijk bleek te zijn omdat de auto's niet in eigendom zijn van verweerster, maar van een dochtervennootschap. Verzoekers hebben erkend dat zij (derhalve Gemeente [X.] en de heer R. [Y.]) een overeenkomst hebben gesloten krachtens welke [Y.] betaling van zijn vordering zal weigeren zolang verweerster niet tevens de vordering van de Gemeente betaalt; het doel van deze overeenkomst is om de vordering van de Gemeente [X.] betaald te krijgen. Voorts hebben verzoekers erkend dat de heer R. [Y.] geen zelfstandig belang heeft bij de aanvraag van het faillissement van verweerster.

De rechtbank overweegt als volgt. Het is haar ambtshalve bekend dat de vordering van de Gemeente bestaat uit bestuurlijke boetes, opgelegd naar aanleiding van overtreding van artikel 2, eerste lid onder a van de Winkeltijdenwet (winkelen op zondag). Verweerster weigert om principiŽle redenen de boetes te betalen. Eerdere faillissementsaanvragen zijdens de Gemeente zijn door deze Rechtbank afgewezen, omdat verweerster telkenmale kort voor de zitting de steunvordering voldeed.
Ten aanzien van de voorliggende aanvraag overweegt de Rechtbank als volgt. Er is geen sprake van pluraliteit van schuldeisers nu verweerster slechts de vordering van de Gemeente [X.] onbetaald laat. Van het "onbetaald laten" in de zin der Wet van de vordering van aanvrager [Y.] geen sprake, nu verweerster betaling heeft aangeboden en voor het volledige bedrag zekerheid heeft gesteld. Daaruit volgt tevens dat [Y.] geen redelijk belang heeft bij de aanvraag van het faillissement van verweerster nu zijn vordering geheel door verweerster kan worden voldaan. Daarnaast is niet summierlijk gebleken van het bestaan van feiten of omstandigheden welke aantonen dat verweerster in de toestand verkeert dat zij heeft opgehouden te betalen - onweersproken is immers dat er van een goed renderend autobedrijf sprake is -, zodat het verzoek tot faillietverklaring dient te worden afgewezen.

BESLISSING
De rechtbank:
- wijst af het verzoek tot faillietverklaring van:
[autobedrijf].
statutair gevestigd te [X.],
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken
voor Rijnland onder nummer: [nummer]

Gewezen door mr. E. Rabbie en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 11 juli 2007, in tegenwoordigheid van mr. M.J.W. van Wingerden, griffier.

Tegen deze uitspraak kan degene die is verschenen en aan wie de Faillissementswet dat recht toekent, uitsluitend via een procureur binnen acht dagen na de dag van deze uitspraak hoger beroep instellen bij een verzoekschrift, in te dienen ter griffie van het gerechtshof te 's-Gravenhage.

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl